106B i 106C Fizyka B,C II - Elektromagnetyzm

Semestr letni 2005/2006

Dr hab. Andrzej Golnik

Zaliczenie ćwiczeń

 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Przy więcej niż 3 nieobecnościach wymagane jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego lub przedstawienie asystentowi wystarczającej argumentacji dla usprawienia nieobecności. Osoby które mają więcej niż 3 nieusprawiedliwione nieobecności nie będą mogły przystapić do egzaminu ustnego w czerwcu niezalieżnie od wyników kolokwiów.
  Nieobecności z tygodnia 27.02-03.03 oraz 25-26.05 nie są liczone. Obecności z tygodni 6.03-17.03 są przepisywane z grupy do grupy (końcowej)
  Wyjątkowe sytuacje (np. uczęszczanie na przemian do 2 grup) wymagają rozmowy z wykładowcą i indywidualnej zgody..
 2. Zadania domowe są nieobowiązkowe. Warunkiem sprawdzenia jest oddanie ich asystentowi w terminie 2 tygodni od wywieszenia w internecie.
  Asystent oddaje poprawione prace nie późnej niż 2 tygodnie od oddania.
 3. Są dwa kolokwia. Do każdego będzie jedno kolokwium poprawkowe (zamiast wykładu).
  Zadania podzielone są na 2 grupy.
  Podstawowa - zadania łatwiejsze, do zaliczenia kolokwium potrzeba conajmniej połowy punktów z tej grupy.
  Zaawansowana - uzyskanie ponad połowy sumy punktów zadań z tej grupy daje szanse uzyskania oceny 4 i wyżej na egzaminie ustnym.
 4. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu ustnego w normalnej sesji jest zaliczenie każdego z kolokwiów (połowa punktów z zadań podstawowych) oraz obecności z ćwiczeń.
 5. Asystent ocenia aktywność na ćwiczeniach. Ocena ta jest brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej i może być podstawą dopuszczenia do egzaminu ustnego w terminie czerwcowym w przypadkach, gdy do niezbędnego minimum brakuje kilka punktów.

Egzamin

 1. Nie ma egzaminu pisemnego w sesji czerwcowej. Na egzaminie ustnym są 4 pytania. (Rownania Maxwella i po jednym z 3 grup odnoszących się do poszczególnych działów).
 2. Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie punktów kolokwiów oraz wyniku egzaminu ustnego. Ocena aktywności na ćwiczenich może mieć wpływ na ocenę końcową w przypadkach bliskich granicom punktacji.

Egzamin poprawkowy

 1. Pisemny egzamin poprawkowy jest ostatnią szansą zaliczenia ćwiczeń. Będze obejmował cały materiał (nie tylko to co było na kolokwiach).
 2. Liczone będzie połowa sumy punktów z kolokwiów (nawet jeśli oba nie zaliczone) oraz egzamin pisemny poprawkowy.
 3. Do ustnego egzaminu poprawkowego mogą pochodzić wszyscy studenci, choć szanse mocno zależą od wyników pisemnego.