Zasady zaliczania przedmiotu Matematyka I

w semestrze zimowym 2010/2011

  • Aby zaliczyć przedmiot, trzeba zdać egzamin lub egzanin poprawkowy. Każdy z egzaminów składa się z części pisemnej oraz ustnej. Ocena z egzaminu jest wypadkową z ocen części pisemnej i ustnej. Na ocenę mogą mieć wpływ dobre wyniki z kolokwiów.
  • Do egzaminu pisemnego są dopuszczeni wszyscy studenci. W części pisemnej można uzyskać 10 punktów.
  • Do egzaminu ustnego są dopuszczone jedynie osoby, które mają zaliczone ćwiczenia.
  • Zaliczenie ćwiczeń uzyskuje się po zdobyciu 15 punktów z 35 możliwych do zdobycia (3 x 10 punktów z kolokwiów oraz 5 punktów za aktywność na ćwiczeniach).
  • Jeśli ktoś nie zaliczył ćwiczeń i uzyskał z nich 15 – X punktów, to wystarczy uzyskać w części pisemnej 5+X/3 punktów. (Jeśli np. z ćwiczeń ktoś uzyskał 9 = 15-6 p. to na egzaminie pisemnym musi uzyskać 5+6/3=7 p.) Osoby, które spełnią ten warunek mają zaliczone ćwiczenia i są dopuszczone do egz. ustnego.
  • Do egzaminu poprawkowego pisemnego przystępują wszyscy studenci, którzy mają na to ochotę.
  • Do egzaminu poprawkowego ustnego przystępują studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia lub zdobyli co najmniej 4 punkty na 10 możliwych z egzaminu poprawkowego pisemnego.