Fizyka I Elektryczność i Magnetyzm - 2007/2008


Uwaga !!!


Egzmin poprawkowy z Elektrycznosci i Magnetyzmu odbędzie się 8 września (poniedziałek), o godz. 9:00 w Auli DF (Smyczkowa).
Proszę zabrać ze sobą jakiś dowód tożsamości.

Uwaga !!!


Oto ostateczne wyniki wraz z ocenami
 • (wyniki + oceny)

  Puste miejsce w kolumnie z ocenami oznacza niezaliczone ćwiczenia.

 • Wykład prowadzą Marek Demiański i Tomasz Matulewicz:

     wtorek       9 - 11 SDD,
     piątek       10 - 12 SDD.


  Podstawowy podręcznik:
     D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 3 (PWN 2003, 2005, 2006)

  Podręczniki uzupełniające:
      A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 2 część 1 i część 2
      Jan Gaj, Elektryczność i magnetyzm, Wydawnictwa UW, Warszawa 2000
      David J. Griffiths, Podstawy elektrodynamiki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001


  Jak się z nami kontaktować:

  Marek Demianski, tel. 0-22-55-32-245, e-mail: Marek.Demianski@fuw.edu.pl

  Tomasz Matulewicz, tel, 0-22-55-32-187 e-mail: Tomasz.Matulewicz@fuw.edu.pl

  Program wykładu

  1. Elektrostatyka. Prawo Coulomba, prawo Gaussa, praca w polu sił, potencjał, pojemność przewodnika.
  2. Pole elektryczne w obecności przewodników. E=0 wewnątrz przewodnika, ładunki na powierzchni, pole prostopadłe do powierzchni przewodnika, ostrza.
  3. Pole elektryczne w obecności dielektryków. Dielektryk w kondensatorze płaskim, wektory E, P, D, wnęki, pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem.
  4. Prąd stały. Równanie ciągłości, prawo Ohma, ciepło Joule'a, łączenie oporów, siła elektromotoryczna, prawa Kirchhoffa, zjawiska termoelektryczne.
  5. Siły działające na przewodnik w polu magnetycznym. Siła Lorentza, siła Ampera, silnik prądu stałego, prawo Biota-Savarta, prawo Gaussa, prawo Ampera.
  6. Prąd przemienny, indukcja elektromagnetyczna. Obwody prądu przemiennego, indukcyjność, indukcja wzajemna, transformator.
  7. Podsumowanie - równania Maxwella.
  8. Pole magnetyczne w materii.

  Warunki zaliczenia

  Warunki zaliczenia ćwiczeń:
  1. Obecność i aktywność. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W ciągu całego semestru można opuścić bez usprawiedliwiena co najwyżej trzy ćwiczenia.
  2. Zadania domowe. Jedna seria tygodniowo, nie trzeba oddawać, ale można (do sprawdzenia).
  3. Raz w tygodniu kartkówka z jednego z zadań domowych (za jedno poprawnie rozwiązane zadanie można dostać max 6 punktów, max za zadania domowe 36 punktów).
  4. Dwa kolokwia. 19.05 i 9.06 (na każdym kolokwium będą 4 zadania, każde po 8 punktów, max za kolokwia 64 punkty)
  Aby zaliczyć ćwiczenia trzeba zebrać co najmniej 50 punktów. Osoba, która chodziła na ćwiczenia, ale nie uzyskała wymaganego minimum punktów, może zdawać część zadaniową egzaminu pisemnego i jeżeli z tego egzaminu uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów będzie miała prawo zdawać egzamin poprawkowy.

  W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (choroba lub inne ważne zdarzenie losowe) na jednym lub obu kolokwiach student lub studentka
  1. jeśli uzyskał/a już wymaganą liczbę punktów do zaliczenia ćwiczeń
   1. może bezpośrednio przystąpić do egzaminu pisemnego, albo
   2. po uprzednim zgłoszeniu swojej decyzji, może uczestniczyć w części zadaniowej egzaminu pisemnego, który będzie traktowany jako dodatkowe kolokwium;
  2. jeśli nie uzyskał/a wymaganej liczby punktów do zaliczenia ćwiczeń, w celu uzyskania zaliczenia musi przystąpić do części zadaniowej egzaminu pisemnego, który traktowany jest wtedy jako dodatkowe kolokwium. W przypadkach A2 i B egzamin w sesji poprawkowej będzie traktowany jako egzamin zwykły, z zachowaniem uprawnień do egzaminu poprawkowego.
  Warunki zaliczenia wykładu:
  Zaliczenie ćwiczeń.
  Proponowana ostateczna ocena będzie zależała od liczby zdobytych punktów za zadania domowe i na kolokwiach. W razie gdyby proponowana ocena nie była satysfakcjonująca będzie można zdawać egzamin pisemny i ewentualnie ustny (ostateczna ocena będzie zależała od wyniku egzaminu).

  Zadania domowe

 • seria 1
 • seria 2
 • seria 3
 • seria 4
 • seria 5
 • seria 6
 • seria 7
 • seria 8

  Zadania z ćwiczeń