Informacje

"Fizyka elementarna w skrócie" (wyciąg najważniejszych informacji)

Szczegółowe informacje o przedmiocie "Fizyka elementarna"

Wyniki egzaminu pisemnego poprawkowego, wpis ocen - 6 marca 2009 r.


W pokoju 103
w pawilonie IPJ (dolny poziom) będzie można otrzymać wpis do indeksu w godz. 15:30-16:30 w piątek 6 marca 2009 r.


Terminy egzaminów

Podsumowanie dotychczasowych wyników (przed egzaminem poprawkowym)
Liczba studentów, którzy uzyskali...
... ocenę 5 lub 5! (stan po egzaminie).
25
... ocenę pozytywną (stan po egzaminie). 64
... zaliczenie,  jeszcze nie otrzymali oceny pozytywnej, ale mogą ją zdobyć na egzaminie poprawkowym.
36
... ocenę 2 (stan po egzaminie). 13
... NK (są nieklasyfikowani), bez osób skreślonych z listy studentów (stan po egzaminie). 35
... co najmniej 57 punktów ze sprawdzianów (5!).
12
... co najmniej 54 punkty ze sprawdzianów (5 lub 5!). 17
... co najmniej 24 punkty ze sprawdzianów (zaliczenie na podstawie sprawdzianów).
92
... co najmniej 10 punktów ze sprawdzianów.
112
... więcej niż 0 punktów ze sprawdzianów. 130

Zgodnie z zasadami zaliczania przedmiotu "ocena końcowa zależy od sumy punktów zaliczeniowych oraz punktów uzyskanych na egzaminie."

FEl Open Space - otwarta przestrzeń "Fizyki elementarnej" (można wykorzystać ją do zamieszczania np. rozwiązań zadań domowych, ale nie tylko...)

Koordynator "Fizyki elementarnej": dr Piotr Nieżurawski, e-mail: Piotr.Niezurawski@fuw.edu.pl