FIZYKA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO (2017/2018)
 
Wykład:   
  dr Izabela Skwira-Chalot
Ćwiczenia: 
  dr hab. Krzysztof Miernik 
 
 Materiały na ćwiczenia i do wykładu (dostepne po zalogowaniu)

 
Literatura:
1. E. B. Podgoršak, “Radiation Physics for Medical Physicists”
2. E.B. Podgoršak „Radiation Oncology Physics” 
3. K. Maher “Basic Physics of Nuclear Medicine” 
4. E. Skrzypczak, Z. Szefliński, „Wstęp do fizyki jądra atomowego 
  i cząstek elementarnych”
5. P. Jaracz, „Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka”
6. A. Hrynkiewicz, red. „Człowiek i promieniowanie jonizujące”
7. Z. Szefliński, "Podstawy fizyki atomowej i jądrowej" 
8. Wstęp do fizyki jądra atomowego
Zasady zaliczenia
Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych. 
Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia:
 I. obecności na ćwiczeniach - dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione 
   nieobecnści,
 II. wyniki z:
  1. dwóch kolokwiów (z każdego można uzyskać 20 punktów),
  2. kartkówek (20 punktów)
  3. egzaminu pisemnego (40 punktów), 
  4. egzaminu ustnego.
Kolokwia zawierać będą tylko zadania. 
Egzamin pisemny składać się będzie z części testowej oraz z zadań. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest zaliczenie 
jednego kolokwium i uzyskanie minimum 7 punktów z kartkówek lub 
zaliczenie 2 kolokwiów.

Dwa zaliczone kolokwia i uzyskanie min. 10 pkt. z kartkówek, 
dają możliwość podejścia do egzaminu w terminie zerowym.
Na wykładzie przewidziane są niezapowiedziane kartkówki. 
Punkty uzyskane z kartkówek (20 pkt.) zostaną doliczone do ogólnej 
liczby punktów z kolokwiów i egzaminu pisemnego.

Aby zaliczyć przedmiot w sesji poprawkowej należy:
uzyskać min. 50% punktów z poprawkowego egzaminu pisemnego, 
a potem zdać egzamin ustny.

 Terminy kolokwiów i egzaminów 

 Wyniki (dostepne po zalogowaniu)

 Treść wykładu