LLP – ERASMUS PROGRAM NA WYDZIALE FIZYKI UW
Ruszyła kwalifikacja kandydatów na stypendia Erasmus w celu odbycia części studiów za granicą. Termin zakończenia kwalifikacji to 28 luty 2013 r.
W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW.
W kwalifikacji mogą uczestniczyć jedynie studenci, którzy nigdy nie studiowali za granicą w ramach programu Erasmus.
W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci zagraniczni, niezależnie od kraju pochodzenia, którzy są studentami przyjętymi na studia I, II , III stopnia.
Studenci mogą wyjechać jedynie do uczelni, które podpisały umowy o wymianie studenckiej Erasmus. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać przyznaną przez Komisję Europejską tzw. KARTĘ UCZELNI ERASMUS ważną na rok 2013/2014. Lista uczelni partnerskich dostępna jest po zalogowaniu w zakładce DLA STUDENTÓW->WYMIANA STUDENCKA w USOSWeb. Student może ubiegać się o stypendium z tzw. “cudzej umowy” (tj. umowy zawartej przez inną jednostkę niż macierzysta) na kierunku pokrewnym, pod warunkiem uzyskania zgody obu koordynatorów Erasmus tzn. jednostki macierzystej studenta i jednostki, która zawarła umowę.
Jeśli Wydział Fizyki nie posiada umowy, z której student chciałby skorzystać, musi on poczekać na ogłoszenie zasad II tury tzw. ogólnouniwersyteckiej. Zasady II tury zostaną ogłoszone przez BWZ pod koniec kwietnia 2013.
Zgłaszane kandydatury mogą dotyczyć studentów / doktorantów (również spośród studentów studiów międzywydziałowych MISMAP), którzy nie mają żadnych zaległości w zaliczeniu zajęć na naszym Wydziale. Student powinien mieć jasno sprecyzowany pogląd, w jakich zajęciach chce uczestniczyć w wybranym ośrodku (najlepszym źródłem informacyjnym są strony domowe w Internecie), uzgodnić wstępnie swój plan z opiekunem naukowym lub kierownikiem zakładu, oraz uzyskać zgodę ich zgodę na wyjazd. Po powrocie punkty kredytowe przyznane przez jednostkę przyjmującą za odbyte zajęcia będą przenoszone (transfer punktów kredytowych ECTS) na konto studenta /doktoranta na Wydziale Fizyki UW i będą uwzględnione przy zaliczaniu roku akademickiego. Wyjeżdżający studenci muszą się liczyć z możliwością nie zaliczenia roku, jeśli zajęcia zaliczone podczas wyjazdu nie pokrywają się z ustalonym wcześniej planem oraz zajęcia zaliczone na Wydziale nie wypełniają wymagań programowych dla danego roku studiów.
Selekcja kandydatów następuje na podstawie:
Finansowanie wyjazdów odbywa się zgodnie z obowiązującą w programie zasadą pokrywania jedynie różnic w poziomie utrzymania w różnych krajach europejskich. Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów UW osoby wyjeżdżające zachowują ponadto przysługujące im stypendia na Wydziale macierzystym. Formularze i podania zarówno w formie „papierowej” jak i drogą elektroniczną (poprzez system USOSWeb – zakładka „wymiana studentów” z podanym wstępnym planem zajęć w wybranym ośrodku, pozytywnymi opiniami opiekuna/kierownika Zakładu prosimy składać do dnia 28 lutego 2013 r. do Dziekanatu (p. 116).
Wnioski będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję ds. programu wymiany (Erasmus Jury)
Posiedzenie Komisji, na które zostaną zaproszeni kandydaci, odbędzie się w Sekcji ds. obsługi i promocji studiów p. 116 Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 4 marca 2013r., w tym dniu będą również rozpatrywane ewentualne odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Koordynator ds. mobilności na Wydziale Fizyki
Prof. dr hab. Marek Trippenbach