Wydział Fizyki UW > Dla studentów > Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią

Postgraduate Studies in Physics and Astronomy

Sekretariat: 02-678 Warszawa, ul. Smyczkowa 5/7

tel (022) 55 33 225, fax (022) 853 59 79

Edycja 2011/2012 została zakończona.

W trakcie obecnej rekrutacji do dnia 4 marca 2013 roku zgłosiło się 6 osób. Wymagane minimum to 20. W związku z tym informujemy, że Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią w semestrze letnim 2012/2013 nie będą się odbywały.

Zajęcia odbywają się we wtorki od godziny 9:00 do 16.

Rekrutacja:


1. Wymagania stawiane kandydatom:
a) Kandydat, który pragnie uzyskać uprawnienia do nauczania Fizyki z Astronomią jako II przedmiotu musi mieć ukończone magisterskie studia wyższe na kierunku/specjalności o pokrewnym programie studiów.
b) Pozostali kandydaci muszą mieć ukończone studia I stopnia.

2. Warunki i tryb rekrutacji:
Podstawą rozpoczęcia procedury przyjęcia na Studia jest wypełnienie podania będącego jednocześnie kwestionariuszem osobowym (internetowe lub przesłanie wypełnionego druku faksem lub pocztą). Na tej podstawie kandydaci spełniający warunki formalne zostają przyjęci warunkowo (warunkiem jest uzupełnienie dokumentacji). Pozostałe dokumenty przewidziane przez Regulamin Studiów Podyplomowych (odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia, dowód osobisty do wglądu) należy złożyć po otrzymaniu informacji o warunkowym przyjęciu na studia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Zasady odpłatności:
Opłata za studia wynosi 1400 PLN za semestr (razem 4200 PLN).

4. Przewidywana liczba studentów/limit przyjęć:
minimum 20 / limit 60

Program przewiduje około 380 godzin zajęć stacjonarnych, na które składają się wykłady ilustrowane doświadczeniami, ćwiczenia i warsztaty oraz zajęcia laboratoryjne. Niektóre elementy kształcenia odbywają się w sposób zdalny (przez internet) - dystrybucja materiałów, testy. Uczestnicy muszą także wykonać pewne zadania (teoretyczne i doświadczalne) poza zajęciami stacjonarnymi ("w domu"). (o programie ze szczegółami)

Zapisy  rozpoczną się 5 lutego, a wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 5 marca 2013 r..

Studia rozpoczną się jeżeli zgłosi się co najmniej 20 osób. Pierwsze zajęcia odbędą się wyjątkowo w sobotę 9 marca br..

Preferowane są zapisy internetowe. Link na końcu strony.

Studia odbywają się według zasad przedstawionych w Regulaminie Studiów Podyplomowych uchwalonym przez Senat UW w 2006r. z późniejszymi zmianami. Terminy i wysokości opłat reguluje umowa, którą kandydaci podpisują przed rozpoczęciem zajęć. Z jej treścią można zapoznać się na stronie studiów podyplomowych UW.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację o przyjęciu drogą elektroniczną.
Po zapoznaniu się z warunkami zapraszamy do wypełnienia formularza on-line.

Podanie w wersji pdf,
Podanie w wersji rtf.
 

Andrzej Witowski
Kierownik Studiów
aktualizacja 4 marca 2013r.