Seminarium 

Poissonowsko-Geometryczne

Poisson-Geometry

Seminar

Wtorek, 10:15

Tuesday, 10:15 a.m.

Sala seminaryjna KMMF 

ul. Hoza 74, V pietro

KMMF Seminar Room 

74 Hoza Str., 5th Floor

 

Back to main page

 


4 czerwca  2008 /  June 4th2008    UWAGA!  Początek o 15.00.

Ludwik  DĄBROWSKI (SISSA)

FOUNDATIONS  OF  SPECTRAL  GEOMETRY


28 maja 2008 /  May 28th2008

Paweł  NUROWSKI (IFT UW)

GL(2,R)  GEOMETRY  OF  ODEs

14 maja 2008 /  May 14th2008

Tomasz RYBICKI (AGH)

O  STRUKTURZE  ALGEBRAICZNEJ  KLASYCZNYCH  GRUP  DYFEOMORFIZMÓW

Grupa dyfeomorfizmów zachowujących element objętości, grupa symplektomorfizmów i grupa kontaktomorfizmów noszą wspólną nazwę klasycznych grup dyfeomorfizmów. Na mocy twierdzenia Thurstona pierwsza grupa homologii zwarto supportowanej składowej jedynki grupy zachowującej element objętości wyraża się poprzez homomorfizm „flux”, homomorfizm Calabiego i inne niezmienniki. Analogiczne, też w dowodzie, twierdzenie dla grupy symplektomorfizmów udowodnił Banyaga. Nowym wynikiem jest twierdzenie mówiące, że pierwsza grupa homologii zwarto supportowanej składowej jedynki grupy kontaktomorfizmów znika, a więc grupa ta jest doskonała i prosta. W dowodzie, całkowicie odmiennym od poprzedniego, wykorzystuje się znane fakty (twierdzenie Schaudera-Tichonowa o punkcie stałym, mapę Łyczagina dla grupy kontaktomorfizmów), jak i nowe konstrukcje (fragmentowanie dyfeomorfizmów „drugiego typu”, operator zwijania). Dowód jest specyficzny dla przypadku kontaktowego, tzn. nie przenosi się na inne grupy dyfeomorfizmów. Wszystkie te wyniki mają zastosowanie w teorii przestrzeni klasyfikujących dla foliacji.


7 maja 2008 /  May 7th2008

Prof. Iwo BIAŁYNICKI-BIRULA

CAŁKI FEYNMANA - SFORMUŁOWANIE NAIWNE

30  kwietnia 2008 /  April 30th2008

Gabriel PIETRZKOWSKI (IM PAN)

PRZEKSZTAŁCENIA  NIELOKALNE  W  UKŁADACH DWUSPINOWYCH

23  kwietnia 2008 /  April 23rd2008

Piotr  WOJDYŁŁO

UOGÓLNIENIA  BAZ  WILSONA

Bazy Wilsona wprowadzone przez Daubechies, Jaffarda i Journe'go (1991) w oparciu o sugestie K. Wilsona to układy ortonormalne powiązane z układami czasowo-częstotliwościowych przesunięć ustalonej

funkcji (układy Gabora). Wprowadzimy niezbędne pojecie ciasnych ram ("tight frames") i przedstawimy aktualny stan wiedzy na temat układów Wilsona i im podobnych oraz zaproponujemy podejście abstrakcyjne i

perspektywy zastosowań także w układach falek.


16  kwietnia 2008 /  April 16th 2008

Prof. Jerzy  KIJOWSKI  (CFT)

KANONICZNY  OPIS  DYNAMIKI  KLASYCZNEJ  CZĄSTKI  OBDARZONEJ  SPINEM

Streszczenie: W referacie zostanie przedstawiona pewna wersja einsteinowskiej koncepcji "wyprowadzania równań ruchu z równań pola". Nasza metoda prowadzi automatycznie do "wariacyjno - kanonicznego" opisu uzyskanych w ten sposób równań ruchu.

Poprawność metody będzie przetestowana na przykładzie równań ruchu czastki naładowanej w polu Maxwella:  zostanie pokazane, że standardowa siła Lorentza nie musi być postulowana jako niezależne równanie elektrodynamiki, jest bowiem jednoznaczna konsekwencja równań pola. Następnie zastosujemy nasza metodę do przypadku czastki niosacej spin. W rezultacie otrzymujemy zadziwiajacy układ dynamiczny o fascynujących - zarówno dla fizyka jak i matematyka -  własnościach. Poruszamy się tutaj po śladach Myrona Mathissona - wielkiego polskiego fizyka i matematyka, który dynamikę cząstki ze spinem opisywał poprawnie w latach trzydziestych i wypowiedział na jej temat bardzo ciekawe hipotezy. Jego analiza była jednak ograniczona: nie miał do dyspozycji całego aparatu mechaniki kanonicznej, który w naszym podejściu otrzymuje się automatycznie.


9  kwietnia 2008 /  April 9th 2008

Prof. Bronisław JAKUBCZYK  (IM PAN)

FORMALIZM  HAMILTONOWSKI  I  SYMETRIE  W  UKŁADACH   STEROWANIA


2 kwietnia 2008 /  April 2nd 2008   

Michał HORODECKI (UG)

PROBLEM CHARAKTERYZACJI ZBIORU STANÓW KWANTOWYCH,  POSIADAJĄCYCH ZWIĄZANE SPLĄTANIE

Stany kwantowe to dodatnie operatory o jednostkowym śladzie, działające na przestrzeni Hilberta. Jeżeli przestrzeń jest loczynem tensorowym dwóch przestrzeni Hilberta,  to można zdefiniować zbiór stanów separowalnych jako wypukłą otoczkę stanów postaci produktowej. Stany, które nie są separowalne, nazwa się stanami splątanymi. W zbiorze wszystkich stanów wprowadza się inne klasy stanów w oparciu o zadania kwantowo-informacyjne, jakie można przy ich pomocy wykonać. Ważną klasą są stany destylowalne, tj. takie, które mogą służyć do kwantowej komunikacji. O stanach, które destylowane nie są ale są splątane, mówimy, że mają związane splątanie. Inna klasa – to stany, z których można otrzymać bezpieczny klucz kryptograficzny.

Powyższe klasy nie posiadają dotąd prostej charakteryzacji. W szczególności, otwarty jest problem, czy  zbiór stanów destylowalnych jest równy zbiorowi stanów PPT, czyli stanów, które pozostają dodatnie po wykonaniu transpozycji na jednej przestrzeni Hilberta.  Inny otwarty problem brzmi: czy zbiór stanów,  z których można otrzymać klucz, jest równy zbiorowi stanów splątanych?

W referacie przedstawię pewne rezultaty, dotyczące powyższych problemów.


19 marca 2008 / March 19th 2008   

Mikołaj ROTKIEWICZ  (IM UW)

 STRUCTURY   DIRACA


12 marca 2008 / March 12th 2008   

Daniele  MALAFARINA (Milano)

VARIATIONAL  PRINCIPLES   IN GENERAL  RELATIVITY 


5 marca 2008 / March 5th 2008   

Michał  JOŹWIKOWSKI (IM PAN)

ZASADA  MAKSIMUM  PONTRIAGINA  DLA  ALGEBROIDÓW  LIEGO

 Struktura algebroidu w naturalny sposób pojawia się w klasycznych zagadnieniach wariacyjnych lub mechanicznych niezmienniczych względem pewnej grupy symetrii. W elegancki sposób można uogólnić rachunek wariacyjny i klasyczną mechanikę na algebroidy Liego, otrzymując między innymi analog równań Eulera-Lagrange'a. Okazuje się, że podobne podejście działa także w teorii optymalnego sterowania. W szczególności klasyczna Zasada Maksimum Pontriagina może zostać sformułowana dla zagadnienia optymalnego sterowania na algebroidzie Liego.


27 lutego 2008 /  February 27th 2008   

Katarzyna  GRABOWSKA  (KMMF UW)

O  RÓWNANIU  SCHRÖDINGERA


23 stycznia 2008 /  January, 23rd 2008   

Andriy PANASYUK  (KMMF UW)

SYMETRIE  WEWNĘTRZNE  STRUKTUR BIHAMILTONOWSKICH

Punktem wyjścia referatu będzie bryła sztywna n-wymiarowa, której macierz bezwładności ma spektrum nieproste, tzn. odpowiedni układ posiada ciągłe grupy symetrii (np. kula lub "ogórek"). Do całkowania takiego układu nie wystarcza całki pierwsze, uzyskane za pomocą metod standardowych (np. całki Manakowa uzyskane za pomocą "metody translacji argumentu"). Odpowiednia rodzina funkcji musi być uzupełniona całkami noetherowskimi, generowanymi przez symetrie.

Ten przykład będzie uogólniony na dowolne układy bihamiltonowskie, posiadające symetrie "wewnętrzne". Wynikiem głównym, przedstawionym w referacie, będzie kryterium zupełności odpowiedniej rodziny funkcji, które zostanie zastosowane do układów związanych z tzw. pękami Legio, czyli liniowymi rodzinami algebr Legio na przestrzeni wektorowej.

Wynik ten będzie omawiany w kontekście ogólnej teorii struktur bihamiltonowskich, zarys, której będzie podany na początku referatu.


16 stycznia 2008 /  January, 16th 2008   

Paweł  URBAŃSKI  (KMMF UW)

KILKA  KONSTRUKCJI   W  PODWÓJNYCH  WIĄZKACH  WEKTOROWYCH


9 stycznia 2008 /  January, 9th 2008   

Michał JOŹWIKOWSKI (IM PAN)

IZOMORFIZM  JAMIOŁKOWSKIEGO

Referat będzie streszczeniem artykułu ''On the Relation between States and Maps in Infinite Dimensions'' autorstwa Janusza Grabowskiego, Marka Kusia i Giuseppe Marmo (http://xxx.lanl.gov/abs/0706.2617). W pracy tej omówiono konstrukcję klasycznego izomorfizmu Jamiołkowskiego dla przestrzeni skończonego wymiaru i przedyskutowano możliwości rozszerzenia tego izomorfizmu na przestrzenie nieskończenie wymiarowe.


19 grudnia 2007 /  December, 19th 2007   

Gabriel PIETRZKOWSKI (IM PAN)

SPLĄTANIE  DODATNIO  OKREŚLONYCH  FUNKCJI  NA  GRUPACH  ZWARTYCH (cd)


12  grudnia 2007 /  December, 12th 2007   

Aleksy TRALLE (UWM)

EGZOTYCZNE  STRUKTURY  GŁADKIE, J-KRZYWE I  STRUKTURY  SYMPLEKTYCZNE  NA ZAMKNIĘTYCH  ROZMAITOŚCIACH

W wymiarze 4 istnieje związek miedzy strukturą symplektyczną a struktura gładką na zamkniętej rozmaitości. Mianowicie, jeśli zamknięta rozmaitość posiada strukturę symplektyczną, to jej niezmiennik Seiberga-Wittena (będący gładkim niezmiennikiem), jest różny od zera.  Używając SW-niezmienników, można, na przykład, pokazać, ze spójna suma dwóch przestrzeni rzutowych z przestrzenia rzutowa o odwróconej orientacji nie ma żadnej struktury symplektycznej zgodnej z orientacja na spójnej sumie. W wyższych wymiarach nie ma tego typu rezultatów, chociaż  uważa się, że związek struktury gładkiej i struktury symplektycznej też powinno się dać opisać.  W swoim referacie opisze projekt (wspólny z Bogusławem Hajdukiem) szukania takich związków. Rozważamy "najprostszy" z możliwych przypadków, czyli 2n-wymiarowy torus. Wiadomo, ze istnieją gładkie rozmaitości homeomorficzne, ale niedyfeomorficzne z 2n-wymiarowym torusem ("egzotyczne torusy").  Zadajemy pytanie, czy na egzotycznym torusie istnieje struktura symplektyczna. W referacie podam przykłady częściowych wyników oraz ogólnej strategii. Postaram się zaprezentować podstawowe techniki topologii symplektycznej, wykorzystane w pracy (m.in. teorie krzywych pseudoholomorficznych).


5 grudnia 2007 /  December, 5th  2007   

Gabriel PIETRZKOWSKI (IM PAN)

SPLĄTANIE  DODATNIO  OKREŚLONYCH  FUNKCJI  NA  GRUPACH  ZWARTYCH

Będzie to streszczenie pracy J.K.Korbicza, J.Wehra i M. Lewensteina "Entaglement of positive definite functions on compact groups"


21, 28 listopada 2007 /  November, 21st , 28th 2007   

Mikołaj ROTKIEWICZ  (IM UW)

NOWE SPOJRZENIE NA PODWÓJNE WIĄZKI WEKTOROWE


14 listopada 2007 /  November, 14th 2007   

Janusz GRABOWSKI  (IM PAN)

MECHANIKA  GEOMETRYCZNA NA  ALGEBROIDACH


7 listopada 2007 /  November,  7th 2007   

Stanisław L. WORONOWICZ  (KMMF UW)

NIEROZSZERZALNE ODWZOROWANIA DODATNIE ALGEBR MACIERZOWYCH


31 października 2007 /  October, 31st 2007   

Paweł  URBAŃSKI  (KMMF UW)

TRÓJKA  TULCZYJEWA  -  GEOMETRIA  I  FIZYKA


24 października 2007 /  October, 24th 2007   

Bronisław JAKUBCZYK (IM PAN)

PO  KONFERENCJI  ‘CONTROL, CONSTRAINTS AND  QUANTA’  W  BĘDLEWIE


17 października 2007 /  October, 17th 2007   

Marek  KUŚ  (CFT)

PO  KONFERENCJI  ‘CONTROL, CONSTRAINTS AND  QUANTA’  W  BĘDLEWIE


3 października 2007 /  October, 3rd 2007   

Janusz GRABOWSKI  (IM PAN)

DEFINICJE LEPSZE I GORSZE, CZYLI CO TO JEST ALGEBROID LIEGO

 


6  czerwca 2007 /  June 6th 2007

J.-P. ANTOINE (Louvain)

COHERENT  STATES:  FROM LASERS  TO  SPHERICAL  WAVELETS

Canonical coherent states (CS), discovered by Schr¨odinger in 1926, were popularized by Glauber, Sudarshan and Klauder for the description of lasers, and more generally in quantum optics. Among several equivalent definitions, the group-theoretical one, which links them to the Weyl-Heisenberg group, leads to a considerable extension of the concept of CS. The aim of this talk is to survey the results obtained by this approach. We will treat successively:

1.      CS on a locally compact group G, built from a unitary square integrable representation of G.

2.      The Gilmore–Perelomov theory, in which CS are indexed by points of the quotient G/H of the group G by the isotropy subgroup H of a given admissible vector.

3.      CS on an arbitrary quotient G/H, a generalization due to Ali, Gazeau et the author, which allows to extend the construction to a large class of groups, for instance the relativity groups.

4.      Finally, wavelets, which are the CS of the affine groups: the “ax+b ” group in one dimension, the similitude group of the plane in dimension 2; the new element here is the central role of dilations. Moreover, the general CS formalism yields a construction of wavelets on several classes of non-Euclidean manifolds, such as the two-sphere or the two-sheeted hyperboloid.


23, 30  maja 2007 /  May 23rd , 30th 2007

Gabriel  PIETRZKOWSKI (IM PAN)

GEOMETRYCZNE  PODEJŚCIE  DO  STEROWANIA  OPTYMALNOCZASOWEGO W UKŁADACH  JEDNO  I  DWUSPINOWYCH


16  maja 2007 /  May 16th 2007

Dariusz  CHRUŚCIŃSKI (UMK)

KWANTOWE  SPLĄTANIE  I   NOWA  KLASA  ODWZOROWAŃ  DODATNICH

Jednym z podstawowych narzędzi do badania kwantowego splątania są odwzorowania dodatnie w algebrach macierzowych. Niestety nie dysponujemy klasyfikacją takich odwzorowań i nie potrafimy podać ich ogólnej konstrukcji. Szczególnie istotna jest klasa tzw. odwzorowań nierozkładalnych, które służą do wykrywania pewnej subtelnej formy splątania zwanej splątaniem związanym. Celem referatu jest prezentacja pewnej  nowej klasy odwzorowań nierozkładalnych, która – jako przypadki szczególne –  zawiera większość znanych z literatury przykładów.


9  maja 2007 /  May 9th 2007

Prof.  Włodzimierz  TULCZYJEW

 UWAGI  O  PODSTAWACH  MECHANIKI  KWANTOWEJ


25  kwietnia 2007 /  April 25th 2007

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN) 

ZASADA  MAKSIMUM  PONTRIAGINA  I  PRZYKŁADY  JEJ  ZASTOSOWAŃ


18  kwietnia 2007 /  April 18th 2007

dr hab.  Konrad BANASZEK (UMK)

DOŚWIADCZENIA  ZE  SPLĄTANYMI  PARAMI  FOTONÓW

Stany splątane stanowią jeden z intrygujących aspektów mechaniki kwantowej. Równocześnie znajdują one wszechstronne zastosowanie w kwantowym przetwarzaniu informacji, intensywnie rozwijającej się dziedziny na pograniczu fizyki i informatyki. W wykładzie zostaną przedstawione doświadczenia nad generacją i wykorzystaniem stanów splątanych par fotonów do przesyłania informacji przez zaszumione łącza kwantowe wykonane w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej w Toruniu.


4  kwietnia 2007 /  April 4th 2007

Prof. Bronisław JAKUBCZYK  (IM PAN)

WSTĘP  DO  NIELINIOWYCH  UKŁADÓW  STEROWANIA:  STEROWALNOŚĆ (CD)


28  marca 2007 /  March 28th2007

Prof. Bronisław JAKUBCZYK  (IM PAN)

WSTĘP  DO  NIELINIOWYCH  UKŁADÓW  STEROWANIA:  STEROWALNOŚĆ


21  marca 2007/  March 21st2007

Gabriel  PIETRZKOWSKI  (IM PAN)

MECHANIKA  KWANTOWA  NA  PRZESTRZENI RZUTOWEJ

(kontynuacja)


14  marca 2007/  March 14th 2007

Norbert  PONCIN  (U Luxembourg)

A  SURVEY  ON  NATURAL  QUANTIZATION


7  marca 2007/  March 7th 2007

Gabriel  PIETRZKOWSKI  (IM PAN)

MECHANIKA  KWANTOWA  NA  PRZESTRZENI RZUTOWEJ

Abstrakt.  Zreferuję pracę doktorską T.A.Schillinga, w której autor sformułował aksjomatycznie mechanikę kwantową korzystając jedynie ze struktury Kaehlerowskiej na przestrzeni rzutowej.


28  lutego 2007/  February 28th 2007

Janusz  GRABOWSKI  

GEOMETRIA PRZESTRZENI OPERATORÓW HERMITOWSKICH  


21  lutego 2007/  February 21st 2007

Marek KUŚ

GEOMETRYCZNE PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ   


23 stycznia 2007/  January 23rd 2007

Janusz  GRABOWSKI

PODWÓJNE  WIĄZKI  WEKTOROWE – NOWE   SPOJRZENIE 

16 stycznia 2007/  January 16th 2007

Piotr  STACHURA

O PEWNEJ  STRUKTURZE  POISSONA  NA GRUPIE  POINCARÉGO


9 stycznia 2007/  January 9th 2007

Maciej  ŁUKASIK

PODWÓJNE  GRUPOIDY  LIEGO  I  ICH  RDZENIE


19 grudnia 2006/  December  19th 2006

Jarosław  BUCZYŃSKI   (MIMUW)

PRZYKŁADY ZESPOLONYCH PODROZMAITOŚCI LEGENDROWSKICH W PRZESTRZENI RZUTOWEJ

Do niedawna jednym z głównych problemów dotyczących podrozmaitości legendrowskich było znalezienie nowych gładkich przykładów. Opowiem o istniejących metodach konstruowania takich przykładów i krótko wyjaśnię dlaczego jest to dla (niektórych) matematyków ważne, w szczególności wyjaśnię związek miedzy podrozmaitościami legendrowskimi w przestrzeni rzutowej a ogólnymi zespolonymi  rozmaitościami kontaktowymi.


12 grudnia 2006/  December  12th 2006

Andriy PANASYUK,    Ihor MYKYTYUK (Lwów)

INDEKS  ALGEBRY  LIEGO  Z  IDEAŁEM


5 grudnia 2006/  December  5th 2006

Szymon CHARZYŃSKI   (CFT)

STRUKTURA KLASYCZNEJ PRZESTRZENI KONFIGURACYJNEJ 

DLA  TEORII  PÓL  Z  CECHOWANIEM  NA  SIECI


28 listopada 2006/  November  28th 2006

Mikołaj  ROTKIEWICZ  (MIM UW)

ROZMAITOŚCI  GRADOWANE

21 listopada 2006/  November  21st 2006

Jacek  JEZIERSKI

POWIERZCHNIE   DWUWYMIAROWE KOŁO  CZARNYCH DZIUR

14 listopada 2006/  November 14th 2006

Paweł URBAŃSKI

 MECHANIKA  FALOWA  NIEZALEŻNA  OD  UKŁADU  ODNIESIENIA


7 listopada 2006/  November 7th 2006

David MARTIN  DE  DIEGO  (CSIC, Madrid)

GEOMETRIC  APPROACH  TO  CONTINUOUS  AND DISCRETE  OPTIMAL  CONTROL THEORY


24 października  /  October, 24th 2006   

Jean-Louis  LODAY (IRMA, Strasbourg, France)

LEIBNIZ  ALGEBRAS  AND  LEIBNIZ  (CO)  HOMOLOGY


10, 17 października  /  October, 10th , 17th 2006   

Janusz  GRABOWSKI

GEOMETRIA  STANÓW  KWANTOWYCH


3 października  /  October, 3rd 2006   

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

OPTIMAL  CONTROL  PROBLEMS  IN  QUANTUM  MECHANICS

 


30 maja  / May 30th 2006        

 

Prof.  Jan CIESLIŃSKI (UwB)

 

DYSKRETYZACJA  KLASYCZNEGO  PROBLEMU KEPLERA

Streszczenie: Równania różniczkowe można dyskretyzować, czyli przybliżać równaniami różnicowymi (np. zamieniając pochodne na

odpowiednie ilorazy różnicowe). Ciekawym problemem jest znalezienie jak najlepszej dyskretyzacji. Nie jest to trywialny problem. Zazwyczaj

nawet znalezienie dyskretyzacji zachowującej całkę energii jest już bardzo trudne. Dość zaskakujące jest to, ze czasem można znaleźć

dyskretyzację idealną, czyli taką, że rozwiązania równania dyskretnego pokrywają się z odpowiednim  rozwiązaniem ciągłym. Prostym przykładem

jest równanie oscylatora harmonicznego. Dyskretyzacja idealna jest możliwa do uzyskania także w przypadku klasycznego problemu Keplera

(ruch punktu materialnego w polu siły centralnej odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości). W przypadku dyskretnym zachowane są całki energii i momentu pędu, odtwarza się też ścisłe rozwiązania w postaci krzywych stożkowych.


23 maja  / May 23rd 2006

 

Sebastian SZYBKA (OA UJ)

 

CHAOTYCZNE ODWZOROWANIA FALOWE  SPRZĘŻONE Z GRAWITACJĄ

9 maja  / May 9th  2006  g. 10.45 !!

 

Prof. Johannes HUEBSCHMANN (U Lille)

 

ALGEBRA AND GEOMETRY  OF MAURER-CARTAN ALGEBRAS
 Abstrakt

25 kwietnia, 2 maja  / April, 25th , May 4th  2006

 

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

 

CAŁKOWALNOŚĆ TRÓJWYMIAROWYCH I JEDNORODNYCH

PROBLEMÓW SUB-RIEMANNOWSKICH


4, 11 kwietnia  / April, 4th , 11th 2006

 

Prof. Adam  DOLIWA (UWM)

 

CAŁKOWALNOŚĆ  DYSKRETNYCH  SIECI  IZOTERMICZNYCH

Streszczenie: Teoria powierzchni izotermicznych jest klasycznym działem (konforemnej) geometrii różniczkowej (Lame, Darboux, Bianchi). Inspirowani opisaniem powierzchni izotermicznych jako powierzchni solitonowych Bobenko i Pinkall wprowadzili ich dyskretyzację zachowującą "całkowalne aspekty" oryginału. Celem wykładu jest wyjaśnienie tych

aspektów w schemacie sieci czworoboków płaskich.


14, 21, 28 marca  / March, 14th, 21st, 28th 2006

 

Mikołaj ROTKIEWICZ (MIM UW)

 

CAŁKOWANIE  ALGEBR  I  ALGEBROIDÓW  LIEGO

7 marca  / March, 7th  2006

 

Paweł URBAŃSKI

 

GEOMETRIA  RÓWNANIA  EULERA-LAGRANGE’A

21, 28 lutego  / February  21st, 28th  2006

 

Szymon  ŁĘSKI

 

SZTYWNE  SFERY  W KRZYWEJ  PRZESTRZENI

17, 24 stycznia  / January  17th , 24th 2006

 

Jacek  JEZIERSKI

 

CYK-TENSORY  W AdS


29 listopada  / November 29nd 2005

 

W  ZWIĄZKU  Z REMONTEM  POMIESZCZEŃ KMMF SEMINARIUM ODWOŁANE

15, 22 listopada  / November 15th, 22nd 2005

 

Gabriel  PIETRZKOWSKI (MIMUW)

 

PODWÓJNE  WIĄZKI  WEKTOROWE


8 listopada  / November 8th  2005

 

Janusz  GRABOWSKI

 

GEOMETRIA  STANÓW  KWANTOWYCH

18, 25 października  / October 18th , 25th 2005

 

Maciej ŁUKASIK

 

VACONOMICS  I  DYNAMIKA  NIEHOLONOMICZNA  WARIACYJNIE


11 października  / October 11th 2005

 

Janusz GRABOWSKI i Paweł URBAŃSKI

 

MECHANIKA  GEOMETRYCZNA  NA  ALGEBROIDACH cz II


4 października  / October 4th 2005

 

Paweł URBAŃSKI

 

MECHANIKA  GEOMETRYCZNA  NA  ALGEBROIDACH

 


31 maja  / May  31st 2005

 

Piotr STACHURA

 

O  GRUPOIDACH,  MORFIZMACH

I  ALGEBRACH  ZWIĄZANYCH  Z  GRUPOIDAMI

24 maja  / May  24th 2005

 

Prof.  Jan  CIEŚLIŃSKI (UwB)

 

MACIERZOWYCH I W ALGEBRACH CLIFFORDA TRANSFORMACJA DARBOUX-BÄCKLUNDA DLA PROBLEMÓW SPEKTRALNYCH O WARTOŚCIACH

 

Abstrakt


17 maja  / May  17th 2005

 

Piotr STACHURA

 

(PRAWIE)  PODWÓJNE  GRUPY  LIEGO


26 kwietnia  / April  26th 2005

 

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

 

UKŁADY  NIEHOLONOMICZNE  I  DYSTRYBUCJE  KONTAKTOWE


12,19  kwietnia  / April  12th, 19th 2005

 

Janusz  GRABOWSKI

 

JEDNORODNE  STRUKTURY  KONTAKTOWE

5 kwietnia  / April  5th  2005

 

Katarzyna  GRABOWSKA

 

ZASADY  WARIACYJNE  W  GRAWITACJI

22 marca  / March  22nd  2005

 

Witold MUCHOWSKI

 

HIPOTEZA  BLUMA  I  WSPÓŁRZĘDNE  PENTASFERYCZNE


15 marca  / March  15th  2005

 

Maciej NIESZPORSKI

 

"GEOMETRYCZNE"  ASPEKTY TEORII  SOLITONÓW


8 marca  / March  8th  2005

 

Szymon  ŁĘSKI

 

DZIEJE  TOŻSAMOŚCI  BIANCHI

1 marca  / March  1st  2005

 

Maciej ŁUKASIK, Michał CUKROWSKI

 

UOGÓLNIONA GEOMETRIA ZESPOLONA   (koniec?)


22 lutego  / February  22nd  2005

 

Maciej ŁUKASIK, Michał CUKROWSKI

 

UOGÓLNIONA GEOMETRIA ZESPOLONA   (cd)


4, 11 stycznia  / January  4th, 11th  2005

 

Maciej ŁUKASIK, Michał CUKROWSKI

 

UOGÓLNIONA GEOMETRIA ZESPOLONA


14, 21 grudnia  / December  14th, 21st  2004

 

Mikołaj ROTKIEWICZ (MIM UW)

 

SUPER  ALGEBRA (cd)


7 grudnia  / December  7th  2004

 

Norbert  PONCIN  (U of Luxembourg)

 

ON EQUIVARIANT QUANTIZATION AND RELATED PROBLEMS


30 listopada  / November  30th  2004

 

Mikołaj ROTKIEWICZ (MIM UW)

 

SUPER  ALGEBRA


16, 23 listopada  / November 16th , 23rd  2004

Prof.  Jan  KUBARSKI (IMPAN)

 

O KLASACH  CHARAKTERYSTYCZNYCH

W  ALGEBROIDACH  LIEGO


9 listopada  / November 9th 2004

Prof.  Jan  CIEŚLIŃSKI (UwB)

 

POWIERZCHNIE  SOLITONOWE: OD NICI WIROWYCH DO

PODROZMAITOŚCI  I  ALGEBR CLIFFORDA


19, 26 października, 2 listopada  /  October, 19th,  26th,  November 2nd 2004     wyjątkowo o10.30

Prof.  JAROSŁAW  WIŚNIEWSKI (MIMUW)

 

ZESPOLONE  ROZMAITOŚCI  KONTAKTOWE

 


12 października  /  October, 12th 2004    

Prof.  YURIY A.  AMINOV  (IMPAN)

 

ORTOGONALNE UKŁADY BIANCHIEGO W  EN

 


 

18, 25 maja, May 18 th , 25 th   2004    

MACIEJ   NIESZPORSKI

 

O TRANSFORMACJACH  DARBOUX  JAKO  KRYTERIUM DYSKRETYZACJI

RÓWNAŃ  RÓŻNICZKOWYCH   S-CAŁKOWALNYCH

11 maja, May 11 th   2004    

PAWEŁ  URBAŃSKI

 

TRANSFORMACJA  LEGENDRE’A  DLA UKŁADÓW  DYSYPATYWNYCH


20 kwietnia, April 20 th   2004    

ADAM  SZERESZEWSKI

 

OD  POWIERZCHNI  DWUWYMIAROWYCH  DO ROZWIĄZAŃ  KOSMOLOGICZNYCH


30 marca, March 30 th   2004    

MICHAŁ  GODLIŃSKI

 

METODA  RÓWNOWAŻNOŚCI  CARTANA  I  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE  ZWYCZAJNE (cd)


23 marca, March 23 rd   2004    

Prof. MACIEJ   BŁASZAK  (UAM)

 

GEOMETRYCZNA  REDUKCJA  TENSORÓW  POISSONA  I ZWIĄZANA  Z  NIĄ  TEORIA   SEPARACJI  UKŁADOW  HAMILTONOWSKICH

 


16 marca, March 16 th   2004    

MICHAŁ  GODLIŃSKI

 

METODA  RÓWNOWAŻNOŚCI  CARTANA  I  RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE  ZWYCZAJNE


2, 9 marca, March 2nd, 9 th   2004    

JANUSZ  GRABOWSKI

 

NAWIASY SCHOUTENA,  OPERATORY GENERUJACE  I  HOMOLOGIE


24 lutego, February 24th 2004    

ANDRIYJ  PANASIUK

 

TENSORY  NIJENHUISA  I  CAŁKOWALNOŚĆ  POTOKÓW  GEODEZYJNYCH


17 lutego, February 17th 2004    

dr TOMASZ MASZCZYK (IM UW)

 

ENDOMORFIZMY  WIĄZKI  STYCZNEJ

 


6, 13 stycznia, January 6th, 13th 2004    

MACIEJ  ŁUKASIK

 

O KONFOREMNYCH  TENSORACH  YANO-KILLINGA

 


16 grudnia, December 16th 2003    

Prof. LEONID  MASALTSEV (CHARKÓW)

 

BIANCHI'S  BI-TANGENCIAL TRANSFORMATION OF SUBMANIFOLD

HN (OF CONSTANT NEGATIVE CURVATURE) OF E2N

 


9 grudnia, December 9th 2003    

Prof. PIOTR  BIZOŃ (ZTWA UJ)

ODWZOROWANIA HARMONICZNE MIEDZY HIPERSFERAMI

 

 Dowód istnienia przeliczalnej rodziny rozwiązań techniką "strzelania" i analiza stabilności

 


2 grudnia, December 2nd 2003    

PAWEŁ  URBAŃSKI

STRUKTURY  PODWÓJNE  I  SKALARY  AFINICZNE  W  MECHANICE


18, 25 listopada, November 18th , 25th  2003    

MARIUSZ  BIAŁECKI

KRZYWE  HIPERELIPTYCZNE  I  CAŁKOWALNE AUTOMATY KOMÓRKOWE


4 listopada, November 4th 2003    

MIKOŁAJ ROTKIEWICZ

O  ALGEBRACH  LODAY’A  II


28 października  /  October, 28th 2003    

MIKOŁAJ ROTKIEWICZ

O  ALGEBRACH  LODAY’A


21 października  /  October, 21st 2003    

Prof.  ANDRZEJ  MACIEJEWSKI (UZG)

O  NIECAŁKOWALNOŚCI  RÓWNAŃ  EULERA-POISSONA


15 października  /  October, 15th 2003    

Prof.  MAXIM  PAVLOV (Moskwa)

 

THE SOLUTIONS OF THE WDVV EQUATION AND THE BIANCHI-DARBOUX SYSTEM VIA  THE EGOROV HYDRODYNAMIC TYPE SYSTEMS

 


7 października  /  October, 7th 2003

O CZYM  NA SEMINARIUM?

Prowadzący seminarium   wprowadzą w jego podstawową tematykę.

Janusz Grabowski opowie o znaczeniu struktur Diraca i algebroidów Couranta,

 Antoni Sym opowie o geometrii solitonów,

Paweł Urbański poda przykłady fizyczne uzasadniające geometrię wartości afinicznych

 


13 maja  /  May, 13th 2003

Prof.  WŁODZIMIERZ  M. TULCZYJEW (INFN)

ANALYTICAL  MECHANICS  WITH  DISCONTINUOUS  HAMILTONIANS

 


6 maja  /  May, 6th 2003

EWA  CZUCHRY

LAGRANŻOWSKI  I  HAMILTONOWSKI OPIS

MATERII  TYPU  ŚWIETLNEGO

 


15 kwietnia /  April, 15th 2003

Dr VASILYJ   GORKAVYJ (Uniwersytet w Charkowie)

BIANCHI AND BACKLUND TRANSFORMATIONS

FOR PSEUDOSPHERICAL SURFACES IN E^4

 


1,8 kwietnia /  April, 1st, 8th 2003

KATARZYNA   GRABOWSKA 

MECHANIKA  NEWTONOWSKA  AFINICZNIE

 


11,18 marca /  March, 11th , 18th 2003

JACEK  JEZIERSKI 

GEOMETRIA HIPERPOWIERZCHNI ZEROWYCH W CZASOPRZESTRZENI

 


4 marca /  March, 4th 2003

TETSUYA  MASUDA 

SU_q(2) AS A DEFORMATION OF  A CLASSICAL GROUP

 


25 lutego /  February, 25th 2003

MARIUSZ  ZAJĄC

NAWIASY LIEGO W WIĄZKACH  AFINICZNYCH (cd)

 


18 lutego /  February, 18th 2003

DAVID  IGLESIAS (La Laguna, Spain)

ALGEBROIDS  AND  BIALGEBROIDS

 


20 stycznia /  January, 20th 2003

MACIEJ   ŁUKASIK

UOGÓLNIONE   POWIĄZANIA

 


13 stycznia /  January, 13th 2003

MARIUSZ  ZAJĄC

NAWIASY LIEGO W WIĄZKACH  AFINICZNYCH

 


2,9 grudnia / December 2nd,9th 2002

MACIEJ   ŁUKASIK

UOGÓLNIONE  POWIĄZANIA


25 listopada / November 25th 2002

PAWEŁ URBAŃSKI

DWOISTOŚĆ   AFINICZNA,  RÓŻNICZKOWANIA AFINICZNE


4, 18 listopada / November 4th, 18th 2002

PAWEŁ URBAŃSKI

GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA Z WARTOŚCIAMI AFINICZNYMI

Podstawowe konstrukcje geometrii różniczkowej są związane z przestrzenią funkcji gładkich

na rozmaitości. Dla potrzeb fizyki przestrzeń tą zastępuje się przestrzenią cięć wiązki afinicznej.


28 paĽdziernika / October 28th 2002

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

STRUKTURY KANONICZNE RAZ JESZCZE22 paĽdziernika / October 22nd 2002

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

GRADOWANE NAWIASY JACOBIEGO I STRUKTURY KANONICZNE
7, 14, 21 maja 2002  / May 7, 14, 21st 2002

PAWEŁ  URBAŃSKI

WIˇZKI  AFINICZNE  W  MECHANICE  ANALITYCZNEJ16, 23 kwietnia  / April 16th, 23rd 2002

MACIEJ   ŁUKASIK

ELEMENTY  STYCZNE  wg.  WEILA9 kwietnia  / April 9th 2002

MIKOŁAJ  ROTKIEWICZ

LOKALNE  ALGEBRY  LIEGO  wg.  KIRYŁOWA26 marca  / March 26th 2002

STEFAN  RAUCH-WOJCIECHOWSKI

DRIVEN NEWTON EQUATIONS AND SEPARATION OF TIME DEPENDENT POTENTIALS
Abstract: The theory of quasipotential Newton equations provides a nontrivial generalisation of the classical separability theory for Hemholtz and Hamilton-Jacobi equations. Study of quasipotential, driven equations,  leads to new type of separation for the Hamilton-Jacobi equation of the potential Newton equation of the form. A time dependent change of coordinates allows for the time variable to be separated of, leaving the remaining part in separable Stäckel form. We shall illustrate these results by a simple example.19 marca  / March 19th 2002

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

STRUKTURY JACOBIEGO NA ROZMAITO¦CIACH I  JEDNORODNE STRUKTURY POISSONA (cd)12 marca  / March 12th 2002

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

STRUKTURY JACOBIEGO NA ROZMAITO¦CIACH I  JEDNORODNE STRUKTURY POISSONA5 marca  / March 5th 2002

SZYMON   ŁĘSKI

GRADOWANE ALGEBRY LIEGO W GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ (cd)
 materiały do referatu26 lutego  / February 26th 2002

SZYMON   ŁĘSKI

GRADOWANE ALGEBRY LIEGO W GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ19 lutego  / February 19th 2002

ANDRZEJ  PANASIUK

O  ODWZOROWANIACH  POISSONOWSKICH15 stycznia  / January 15th 2002

ANDRZEJ  PANASIUK

O  ROZMAITO¦CIACH  POISSONOWSKICH8 stycznia  / January 8th 2002

MACIEJ  SACZUK

RÓWNANIE  EULERA-LAGRANGE'A  INACZEJ18 grudnia / December 18th 2001

PAWEŁ  URBAŃSKI

RÓWNANIE  EULERA-LAGRANGE'A GEOMETRYCZNIE (cd)11 grudnia / December 11th 2001

PAWEŁ  URBAŃSKI

RÓWNANIE  EULERA-LAGRANGE’A GEOMETRYCZNIE4 grudnia / December 4th 2001

PIOTR  STACHURA

RELACJE  SYMPLEKTYCZNE  I  ICH FUNKCJE  TWORZˇCE  (cd)20 listopada / November 20th 2001

PIOTR  STACHURA

RELACJE  SYMPLEKTYCZNE  I  ICH FUNKCJE  TWORZˇCE13 listopada / November 13th 2001  WYJˇTKOWO  O  8.30

PAWEŁ  KASPRZAK

RÓŻNICZKOWANIA  ALGEBRY  FORM RÓŻNICZKOWYCH (cd)6 listopada / November 6th 2001   WYJˇTKOWO  O  8.30

PAWEŁ  KASPRZAK

RÓŻNICZKOWANIA  ALGEBRY  FORM RÓŻNICZKOWYCH30 paĽdziernika / October 30th 2001

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

ALGEBROIDY  LIEGO  (dokończenie)23 paĽdziernika / October 23rd 2001

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

ALGEBROIDY  LIEGO  (cd)
Materiały do referatu16 paĽdziernika / October 16th 2001

Prof. JANUSZ  GRABOWSKI  (IM PAN)

ALGEBROIDY  LIEGO


More about the seminar.

Please send your comments to urbanski@fuw.edu.pl.