OGÓLNA INSTRUKCJA BHP PRZY PRACY Z LASERAMI

I URZĄDZENIAMI LASEROWYMI 1. Każdy użytkownik winien przed uruchomieniem lasera (lub urządzenia laserowego) ustalić klasę lasera i podstawowe dane o nim, przede wszystkim długość emitowanej fali oraz moc lub energię.


 2. Każdy użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi (lasera i urządzenia laserowego).


 3. Należy przestrzegać nakazów i zakazów zawartych w instrukcji obsługi danego typu lasera oraz zwracać uwagę na plakaty i napisy ostrzegawcze w laboratorium.


 4. Bez względu na klasę lasera zabrania się patrzenia w wiązkę laserową (tj. zaglądania do otworu wyjściowego lasera, z którego jest emitowana wiązka); dotyczy to także wiązki odbitej.


 5. Zabrania się zabaz wiązkami laserowymi polegającymi na oświetlaniu ludzi, a także materiałów niebezpiecznych, np. łatwopalnych, reaktywnych (nie wolno puszczać tzw. "zajączków").


 6. W czasie ustawiania eksperymentu nalezy pracować przy włączonym pełnym oświetleniu ponieważ zmniejsza to znacznie niebezpieczeństwo napromieniowania oczu.


 7. Obowiązkiem eksperymentatora jest zbudowanie blokady wiązki laserowej (wszystkich wiązek) opuszczającej obszar eksperymentu, za pomocą odpowiednich ekranów absorbujących i rozpraszających.


 8. Należy (o ile to możliwe) prowadzić wiązki laserowe na poziomie różnym od poziomu oczu.


 9. Bezwzględnie nalezy używać właściwych środków ochrony indywidualnej (np.: gogli) zalecanych w normie PN-91/T-06700, odpowiednich dla każdej klasy laserów.


 10. Nalezy stosowac się do zaleceń głównego użytkownika urządzenia laserowego oraz poleceń władz dziekańskich/instytutowych dotyczących spraw BHP.


 11. Nie wolno pracować z laserami jeżeli stosowało się leki typu atropina (jakiekolwiek wpływające na wielkość źrenic i odruch zamykania oczu).


 12. W przypadku napromieniowania natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej i zgłosić wypadek przełożonemu/asystentowi.DO GÓRY


Powrót do strony głównej