Sesja S4C

Teoria separowalności układów bihamiltonowskich


Maciej Błaszak
Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Metoda separowalności zmiennych należy do podstawowych metod fizyki matematycznej poczynając od XIX wieku. Zapoczątkowana pracami D'Alamberta, Fouriera i Jacobiego, przez wiele dekad była jedyną znaną metodą całkowania układów dynamicznych. Przypomnijmy krótko metodę separacji zmiennych w mechanice klasycznej. Rozważmy hamiltonowski układ mechaniczny o 2n stopniach swobody, całkowalny w sensie Liouville'a. Oznacza to, że istnieje n liniowo niezależnych funkcji hi (hamiltonianów), które są w inwolucji względem kanonicznego nawiasu Poissona: {hj,hk}=0. Zbiór zmiennych kanonicznych (lambda i, mu i)i=1n nazywamy zmiennymi separowalności jeśli isnieje n funkcji postaci phi i(lambda i,mu i,h1,...,hn)=0, i=1,...,n, z których każda łączy parę sprzęgniętych zmiennych i wszystkie hamiltoniany. Ustalając wartości hamiltonianów h=const=aj otrzymujemy jawną faktoryzację torusa Liouville'a. Oznacza to, że w równaniu Hamiltona-Jacobiego w zmiennych (lambda i,mu i) funkcja generująca W(lambda ,a)=sumai=1nWi(lambda i,a) i w konsekwencji równania ruch potrafimy znaleźć przez kwadratury.

W XIX wieku i większości XX, dla wielu modeli mechaniki zmienne separowalności były albo odgadywane albo znajdowane metodami ad hoc. Fundamentalny postęp w teorii separowalności nastąpił w 1985 roku, kiedy to E.Sklyanin zaadoptował teorię reprezentacji Laxa do systematycznego znajdowania zmiennych separacji (patrz artykuł przeglądowy [1] i cytowana tam literatura). W ostatnich dwóch latach została sformułowana alternatywna teoria separowalności układów skończenie wymiarowych oparta na bihamiltonowskości układów całkowalnych w sensie Liouville'a. Wyjaśnijmy krótko czym jest bihamiltonowskość. Niech M z elementami u oznacza rozmaitość różniczkową (przestrzeń fazową), TuM i Tu*M przestrzeń styczną i kostyczną w u oraz <.,.>:Tu*M x TuM --> R. Dalej, niech dF oznacza różniczkę gładkiej funkcji F w Cinfty (M). M nazywamy rozmaitością Poissona jeśli jest wyposażona w nawias Poissona {.,.}pi :Cinfty (M) x Cinfty (M) --> Cinfty (M) w ogólności zdegenerowany. Odpowiednia macierz Poissona pi jest zdefiniowana przez {F,G}pi (u):= < dF(u), pi(u)dG(u)>, czyli w dowolnym punkcie u, pi (u): Tu* M --> TuM jest liniowym antysymetrycznym odwzorowaniem spełniającym tożsamość Jacobiego. Dowolna funkcja c w Cinfty (M), taka, że dc w pi , nazywana jest Casimirem macierzy pi . Niech pi0,pi 1 będą dwoma macierzami Poissona na M. Pole wektorowe K nazywamy polem bihamiltonowskim ze względu na pi0 i pi1 jeśli istnieją dwie funkcje H,F w Cinfty (M), takie, że
K=pi 0 dH=pi1 dF.   (1)
Poissonowskie macierze pi0 i pi1 nazywamy zgodnymi jeśli pilambda :=pi1-lambda pi0 jest również macierzą Poissona dla dowolnego lambda w R. Wtedy pilambda nazywamy Poissonowskim ołówkiem. Dla większości znanych bihamiltonowskich układów skończenie wymiarowych obie struktury Poissonowskie są zdegenerowane. Można więc zawsze skonstruować bihamiltonowski łańcuch pól wektorowych, który zaczyna się od Casimira pi0 i kończy na Casimirze pi 1. Istnienie ołówka Poissona gwarantuje komutację pól wektorowych łańcucha i inwolucję wszystkich Hamiltonianów względem pi0 i pi1. Wiele przykładów oraz metody konstrukcji łańcuchów czytelnik znajdzie w książce [2].

Jak istnienie bihamiltonowskich łańcuchów wiąże się z separowalnością wyjaśnimy na przykładzie najprostszej klasy łańcuchów z jednym Casimirem. Jak się okazuje, istnienie łańcuchów bihamiltonowskich jest charakterystyczną cechą układów separowalnych. Rozpatrzmy rozmaitość Poissona M (dim M=2n+1) wyposażoną w ołówek Poissonowski pilambda =pi 1-lambda pi0 maksymalnego rzędu. Wtedy związany z nim łańcuch [3] jest postaci
pi0 dh0=0, pi0dh1=K1=pi1dh0,..., pi0dhn=Kn=pi1dhn-1, 0=pi1dhn,   (2)
gdzie K= K1,H=h1,F=h0. Załóżmy dla prostoty rozważań, że łańcuch (6) został znaleziony w reprezentacji dowolnych zmiennych kanonicznych (q,p) i zmiennej Casimirowskiej c. Wtedy oczywiście pi0 jest zdegenerowaną macierzą kanoniczną i h0=c.

W pracach [2,4] został znaleziony bihamiltonowski łańcuch (6) w zmiennych separowalności. W rozpatrywanym przez nas przypadkach zgodne struktury Poissona przybierają następującą postać:
theta0 0 theta1 K1 0 I 0 Lambda
pi0 = , pi1 = , theta0 = , theta1 = ,  (3)
0 0 - K1T 0 -I 0 -Lambda 0

gdzie Lambda = diag (lambda1,...,lambdan), I jest macierzą jednostkową a K1 jest pierwszym polem wektorowym hierarchii. Przejdźmy teraz do redukcji Poissonowskiego ołówka pilambda na symplektyczny liść S macierzy pi0, (dim S=2n) ustalając wartość zmiennej Casimira. W rozważanym przypadku ołówek Poissona redukuje się w sposób trywialny, jako że oczywistym jest iż thetalambda =theta1-lambda theta0 jest niezdegenerowanym ołówkiem Poissona na S. Ponadto, tak zwana macierz Nijenhuisa N=theta1 theta0-1 jest diagonalna w zmiennych separacji.

Rozpatrzmy obecnie dowolną transformację kanoniczną (lambda,mu ) --> (q,p) niezależną od zmiennej c i w ogólności nie punktową. Zaletą pozostania w zbiorze zmiennych kanonicznych jest jasna struktura zdegenerowanego ołówka Poissona i trywialność jego redukcji na symplektyczny liść pi0. Tak więc mając łańcuch dany w naturalnych zmiennych kanonicznych, theta0 jest niezdegenerowaną kanoniczną macierzą Poissona a theta1 jest niezdegenerowaną niekanoniczną macierzą Poissona zależną od (q,p). Możemy więc skonstruować macierz Nijenhuisa N(q,p). Transformacja do zmiennych separacji jest transformacją diagonalizującą N. W przypadku transformacji punktowych jest ona elementarna, dla transformacji niepunktowych procedura jest bardziej złożona, ale również znana.

Teorię separowalności dla łańcuchów z wieloma Casimirami czytelnik znajdzie w pracach [5,6].

Literatura

1. E.K.Sklyanin, Separation of variables. New trends, Prog.Theor.Phys. Suppl. 118 (1995) 35
2. M.Błaszak, Multi-Hamiltonian theory of dynamical systems, Springer-Verlage 1998
3. I.M.Gel'fand i I.Zakharevich, On the local geometry of a bi-Hamiltonian structure, In the Gel'fand Mathematical Seminars 1990-1992 (L.Corwin at al. eds.), Birkauser, Boston, 1993 p. 51
4. M.Błaszak, On separability of bi-Hamiltonian chain with degenerated Poisson structure, J.Math.Phys. 39 (1998) 3213
5. M.Błaszak, Theory of separability of multi-Hamiltonian chains, J.Math.Phys. 40 (1999) 5725
6. M.Błaszak, Separability of two-Casimir bi- and tri-Hamiltonian chains, Rep.Math.Phys. (in press)