Sesja S1B

Możliwości badań w silnych polach magnetycznych


Jan Klamut, Tomasz Palewski
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, Wrocław

Rozwój fizyki odbywa się bardzo często na drodze powstania nowych możliwości badawczych, a takie możliwości stwarzają badania w~stanach ekstremalnych, np. w niskich temperaturach, silnych polach magnetycznych czy wysokich ciśnieniach, które są niezbędne dlatego, że stwarzają możliwości odkrycia nowych zjawisk czy praw przyrody. Aby opisać badane zjawisko, musimy bardzo często doprowadzić materię do stanu, gdy wśród wielu zjawisk, które w niej zachodzą, chcemy zbadać jedno; w tym celu musimy przytłumić inne, aby nam nie przeszkadzały lub wzmocnić to, które chcemy zbadać, aby móc o nim cokolwiek powiedzieć.

Jednym z ważkich narzędzi, które temu służą, są silne pola magnetyczne. Obszerny przegląd możliwości wytwarzania i wykorzystywania silnych pól magnetycznych można znaleŚć w książce F. Herlacha [1]. Wymaga to kosztownych instalacji i wyspecjalizowanych kadr, dlatego też oprócz starań o budowę odpowiednich urządzeń w istniejących laboratoriach narodowych czy wyższych uczelniach, w celu umożliwienia takich badań powoływano specjalne organizacje wielonarodowe.

Do takich organizacji wielonarodowych zaliczyć należy powstałe w roku 1968 we Wrocławiu Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur, którego pomysłodawcą był prof. R.S. Ingarden, a twórcą i organizatorem prof. W. Trzebiatowski. Powołały go Akademie Nauk: Bułgarii, Polski, NRD i~ZSRR. Obecnie członkami zwyczajnymi Laboratorium są: Bułgarska, Polska i Rosyjska Akademia Nauk, a~ponadto Laboratorium posiada członków stowarzyszonych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy i~Mołdawii.

Laboratorium wyspecjalizowało się w wytwarzaniu silnych stałych pól magnetycznych i~przez wiele lat należało do wiodących organizacji. W~roku 1998 tylko 8 czołowych laboratoriów w świecie wytwarzało wyższe stałe pola magnetyczne niż laboratorium wrocławskie [2]. Są to laboratoria zlokalizowane w bogatych krajach i posiadające wysoce kosztowne w eksploatacji magnesy hybrydowe, tj. połączenia magnesów zwykłych i nadprzewodzących (patrz tabela).

Miejsce działania Rok
założenia
Natężenie pola
w magnesie
zwykłym [T]
Natężenie pola
w magnesie
hybrydowym [T]
Moc
stosowanego
zasilania [MW]
Cambridge (USA) 1960 24 35,2 10
Grenoble (Francja) 1970 25 31,4 2 x 12
Nijmegen (Holandia) 1972 20 30,4 6
Braunschweig (Niemcy) 1972 18 brak 5,6
Oxford (Wlk. Brytania) 1972 brak 24 2
Sendai (Japonia) 1981 17 31,1 8
Tsukuba (Japonia) 1988 25 40 15
Tallahassee (USA) 1990 27 50 34

 

Innym torem szły prace zmierzające do budowy aparatury wytwarzającej pola impulsowe. Warto przy tym wspomnieć, że do rekordowej w tej dziedzinie należała aparatura skonstruowana na Uniwersytecie w Poznaniu przez prof. M. Surmę, w której prowadzono eksperymenty w polach 100 T. Inną konstrukcją były magnesy, w których ,,zagęszczano" pole magnetyczne metodą zbliżenia nabiegunników w wyniku eksplozji. Należy przy tym pamiętać, że te konstrukcje służyły do jednostkowego pomiaru, gdyż każdorazowo ulegały zniszczeniu. Ostatnio o takim eksperymencie donosili uczeni japońscy.

W latach 80. w kilku ośrodkach na świecie pojawiła się idea skonstruowania magnesów kwazistacjonarnych, w których pole magnetyczne utrzymywałoby się przez czas rzędu 0,1 sekundy. Prace nad tym kierunkiem podjęto w filii amerykańskiego Narodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych, umiejscowionej w Laboratorium w Los Alamos. Podjęto również w 1993 r. inicjatywę naukowców z Instytutu Podstawowych Problemów Fizyki RAN [3] budowy tego typu magnesu we wrocławskim Laboratorium. W roku 1988 rozpoczęto pracę nad analogicznym projektem ,,Euromagnetech" z docelowym założeniem konstrukcji magnesu kwazistacjonarnego, wytwarzającego pole o natężeniu 100 T [4]. W ostatnim roku zostały podjęte również prace Grupy Inicjatywnej z Drezna [5] budowy podobnej instalacji w tym obecnie intensywnie rozwijanym ośrodku naukowym.

We wrocławskim laboratorium zakończono prace przygotowawcze do próby nawiniętych w Moskwie i Wrocławiu pierwszych magnesów o planowanym natężeniu 40 i 50 T. Wykonano już próby zasilacza o mocy 30 MW. Próby pracy magnesu zostaną wykonane pod koniec obecnego roku. Równocześnie rozpoczęto rozmowy z drezdeńską Grupą Inicjatywną o możliwości wzajemnego stowarzyszenia laboratoriów.

Jedyną uruchomioną tego typu instalacją są magnesy w Los Alamos. Instalacja pozwala na eksperymenty w polu magnetycznym 60 T z czasem trwania 100 ms oraz 35 T z czasem trwania 0,5 s.

Tak przedstawiają się aktualne starania o uzyskanie nowych możliwości eksperymentalnych w silnych polach magnetycznych w fizyce światowej. Z przyjemnością pragniemy podkreślić, że w wyścigu o te nowe możliwości współuczestniczy Laboratorium we Wrocławiu, a więc i fizyka polska.

Literatura
[1] F. Herlach, Strong and ultrastrong magnetic fields and their applications (Springer-Verlag, 1985).
[2] ESF Studies on Large Facilities in Europe, red. M. Springford, L.J. Challis, H.U. Karow (November 1998).
[3] Koncepcję przedstawił prof. W.I. Niżankowski z IFP RAN.
[4] Do grupy tej weszli wybitni fizycy niemieccy: P. Fulde, F. Steglich, F. Pobel, H. Eschrig, L. Schultz i M. Loewenhaupt.
[5] Patrz Cond-Mat/9902263 z 29 lutego 1999 r.