Szanowni Państwo!

Po zakończonym w Białymstoku XXXV Zjeździe Fizyków Polskich chciałbym podziękować wszystkim osobom, które nam pomogły, oraz dokonać krótkiego podsumowania.

Pragnę serdecznie podziękować profesorowi Henrykowi Szymczakowi, który namówił nas do zorganizowania Zjazdu, a w okresie wielomiesięcznych przygotowań nie szczędził swego czasu i służył wieloma cennymi radami. Organizacja Zjazdu byłaby niemożliwa bez współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku i życzliwego wsparcia JM Rektora UwB, profesora Adama Jamroza. Bardzo istotna była również pomoc Politechniki w Białymstoku i Akademii Medycznej w Białymstoku. Bardzo dziękuję władzom białostockich uczelni. Dziękuję Komitetowi Badań Naukowych i Ministerstwu Edukacji Narodowej za objęcie patronatu nad Zjazdem. Dziękuję władzom Podlasia, Białegostoku i Suwałk za różnego typu wsparcie oraz gościnność okazaną uczestnikom Zjazdu, szczególnie widoczny był wkład Białegostoku. Dziękuję sponsorom, wymienionym w załączniku, których wsparcie umożliwiło nam zorganizowanie Zjazdu i towarzyszących mu imprez w odpowiedniej skali. Dziękuję wszystkim członkom Komitetu Naukowego, z jego przewodniczącym profesorem Ireneuszem Strzałkowskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, za przygotowanie bogatego programu naukowego i akceptację nowej koncepcji wprowadzenia równoległych satelitarnych sesji.

Zaproponowaliśmy uczestnikom Zjazdu szeroką ofertę imprez naukowych i popularnonaukowych. Z tego powodu część imprez musiała odbywać się równolegle i nawet najbardziej wytrwali uczestnicy nie mogli wziąć udziału we wszystkich przedsięwzięciach. W celu pełniejszego zapoznania Państwa z problematyką podejmowaną na Zjeździe udostępniamy materiały: (i) przedzjazdowe - dodatkowy zeszyt 50 tomu Postępów Fizyki z 1999 roku; (ii) pozjazdowe - dodatkowy zeszyt Postępów Fizyki. Bardzo dziękuję Redakcji Postępów Fizyki oraz dr Zygmuntowi Ajdukowi za trud i zaangażowanie w przygotowaniu tych materiałów. Wiele informacji związanych ze Zjazdem można znaleźć na krążku CD oraz na naszych internetowych stronach: http://physics.uwb.edu.pl/ptf/zjazd.shtml.

Podczas Zjazdu odbyły się cztery przedpołudniowe sesje wykładów plenarnych oraz siedem popołudniowych sesji satelitarnych. Sesje satelitarne pozwoliły na szerszą prezentację wyodrębnionych gałęzi fizyki: geofizyki, fizyki medycznej, astronomii, fizyki środowiska, energetyki jądrowej czy fizyki matematycznej. Ważna tu była inicjatywa i zaangażowanie wszystkich animatorów tych sesji profesorów Aleksandra Gutercha, Andrzeja Hrynkiewicza, Anny Marii Kostrzewskiej, Andrzeja Olesia, Grzegorza Sitarskiego, Aleksandra Strasburgera i Jerzego Warczewskiego.

Wysłuchaliśmy wielu wspaniałych wykładowców z Polski. Wykłady wygłosili również nasi zagraniczni goście: (i) prof. Jerome I. Friedman, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego, laureat nagrody Nobla z 1990 r.; (ii) prof. Adam Dziewoński (z Uniwersytetu Harwarda) laureat z 1998 r. Nagrody Crafoorda; (iii) prof. Ludger H. Wöste, laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Mariana Smoluchowskiego-Emila Warburga, (iv) prof. Sir Arnold Wolfendale, prezes Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, laureat Medalu im. Mariana Smoluchowskiego z 1992r.. Wykłady sesji plenarnych dostępne są w Internecie. Na krążku CD umieszczone jest nagranie wideo wykładu profesora J.Friedmana New Horizons in Particle Physics.

Dodatkowo zdecydowaliśmy się na organizację szeregu imprez popularnonaukowych towarzyszących Zjazdowi. Pewną inspiracją był tu Warszawski Festiwal Nauki. Pomocne okazały się doświadczenia Oddziału Białostockiego PTF w popularyzacji fizyki. Więcej szczegółów na temat imprez popularnonaukowych znajdziecie Państwo w załączonym artykule Macieja Piętki.

Widoczne jest obecne wszechstronne wykorzystanie komputerów w fizyce zarówno w badaniach (co zostało uwzględnione w naukowej tematyce Zjazdu) jak i w nauczaniu. Do realizacji tego drugiego celu służyło prezentowane na Zjeździe (i opisane na krążku CD) Regionalne Laboratorium do Nauczania Przedmiotów Przyrodniczych. Wspólnie z profesorem Henrykiem Szydłowskim z Poznania zdecydowaliśmy się również na ogłoszenie w 1998 roku konkursu "Komputer w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych". Zgłoszono 31 prac, autorzy najlepszych zostali zaproszeni do Białegostoku. Zwycięzca konkursu dr Stanisław Różański, nauczyciel z Piły, wygłosił wykład Fizyka w Internecie. Dzięki Internetowi można było w czasie Zjazdu : (i) na żywo transmitować wykłady sesji plenarnych i zrealizować telekonferencję Białystok - ICM Warszawa z obrad okrągłego stołu poświęconego energetyce jądrowej (było to możliwe dzięki współpracy z Białostockim Centrum Komputerowych Sieci Rozległych BIAMAN i z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym Pol34); (ii) zdalnie wykonywać badania procesów magnesowania i obserwacje magnetycznych struktur domenowych. O kształceniu na odległość, z wykorzystaniem Internetu, mówili nasi goście z Brighton i Kaiserslautern.

Wspólnie z profesorem Tadeuszem Skośkiewiczem zaprosiliśmy do Białegostoku prezenterów ciekawych doświadczeń fizycznych. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem, fragmenty najciekawszych zostały nagrane w postaci mini-filmów na krążku CD.

Istotną rolę w popularyzacji fizyki odegrały wystawy. Dziękuję profesorowi Jackowi Turnauowi i jego współpracownikom z różnych ośrodków naukowych za przygotowanie największej wystawy: Akceleratory cząstek - Współczesne akceleratory - CERN, DESY i Warszawski cyklotron ciężkich jonów. Z dużą precyzją została wykonana polsko-niemiecka akcja przywiezienia i rozstawienia imponujących eksponatów z Hamburga. Na krążku umieszczono, prezentowane w czasie trwania wystawy, dwa popularnonaukowe programy Przygoda z cząstkami oraz Cegły i cement, internetowe strony CERNu a także plakaty z DESY i strony www profesora Grzegorza Wrochny.

Dziękuję profesorom Krzysztofowi Ernstowi i Tadeuszowi Stacewiczowi za prezentację przewoźnego laboratorium LIDAR.

Propozycja zorganizowania wystawy Fizyka zabawek dotarła do Białegostoku poprzez Słupsk z Trydentu. Mile wspominam współpracę z profesorem Grzegorzem Karwaszem i jego współpracownikami. Bardzo szybko udało się nam skompletować tę wystawę. Spotkała się ona z olbrzymim zainteresowaniem młodzieży, mediów i nie tylko, jak widać to na zdjęciach umieszczonych na krążku CD. Na krążku znajdują się również, przygotowane w polsko-włoskiej współpracy, materiały ilustrujące tę wystawę.

Wystawa Fizyka i Kosmos była z kolei efektem białostocko-olsztyńskiej współpracy. Wdzięczni jesteśmy doktor Jadwidze Białej, która przywiozła z Olsztyna ciekawą kolekcję meteorytów oraz specjalnie przygotowany na Zjazd film wideo. Na krążku umieściliśmy dodatkowo cykl artykułów Encyklopedia Kosmosu przygotowany przez redaktora Gazety Wyborczej Piotra Cieślińskiego, laureata nagrody PTF z 1997 roku za popularyzację fizyki.

Na krążku jest też informacja na temat Lubelskiego Muzeum.

Na apel zorganizowania popularnonaukowych imprez towarzyszących Zjazdowi odpowiedzieli pracownicy różnych wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku za co serdecznie im dziękuję. Spis zorganizowanych ciekawych wykładów, pokazów podany jest w materiałach pozjazdowych. Szczególnie interesujące były przeprowadzone na wielką skalę prezentacje Muzeum Przyrodniczego Instytutu Biologii UwB.

Pragnę przytoczyć jeszcze trochę liczb. W Zjeździe wzięło udział przeszło 700 uczestników, w tym 45 gości zagranicznych, 10 osób reprezentujących Polonię ze Wschodu. Z imprez popularnonaukowych skorzystało około 15 000 osób. W organizację imprez zaangażowanych było, w rożnym stopniu, ponad 20 placówek naukowych. Przy przygotowaniach i realizacji imprez pracowało łącznie około 150 osób, w tym: 54 pracowników naukowych, 10 nauczycieli szkół średnich, 26 studentów, 30 licealistów i 30 pracowników technicznych i obsługi.

Sądzę, że przy okazji większych spotkań, zjazdów środowisk naukowych zasadna jest organizacja minifestiwali nauki. Możliwe jest to nawet poza największymi centrami akademickimi.

Dziękuję moim współpracownikom z Zakładu Fizyki Magnetyków UwB na których pomoc i zaangażowanie można było w każdej chwili liczyć. Bardzo istotna była rola dr Marii Tekielak, której zawdzięczamy sprawne przepłynięcie kilogramów dokumentów, megabajtów informacji oraz precyzyjne rozliczenie ambitnie postawionych zadań. Krążek CD to dzieło dr Andrzeja Stupakiewicza. Wiele godzin poświęcili Zjazdowi inni pracownicy Zakładu: magister Wojciech Dobrogowski (nasz internetowy ekspert), doktorzy Ryszard Gieniusz, Marek Kisielewski i Józef Świekło. Ważny był też udział innych pracowników Instytutu Fizyki UwB, z których wymienię profesorów Grzegorza Sitarskiego i Eugeniusza Żukowskiego oraz magistrów Andrzeja Branickiego, Piotra Chomienię i Macieja Piętkę. Dziękuję mgr Marii Truskolaskiej za jej duży wkład w prace Biura Zjazdu.

Myślę, że Zjazd przyczynił się również do integracji środowiska białostockich fizyków. Bardzo dobrze współpracowało się nam z profesor Anną Marią Kostrzewską i doktorem Zdzisławem Lasockim, przedstawicielami Akademii Medycznej i Politechniki Białostockiej. Dzięki nauczycielom fizyki ze szkół średnich udało się zorganizować sprawny przepływ wielotysięcznych tłumów młodzieży przez liczne imprezy popularnonaukowe towarzyszące Zjazdowi. Przeprowadzenie imprez w tej skali czasowej byłoby niemożliwe przy zaangażowaniu tylko pracowników naszych uczelni. Ważna była pomoc studentów i kilkudziesięciu uczniów szkół średnich, ich udział był szczególnie widoczny przy prezentacji Laboratorium, wystaw oraz przy projekcji popularnonaukowych filmów.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Zjazdu serdecznie dziękuję.

Liczę na to, że wydane materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich, a zwłaszcza krążek CD, przyczynią się do popularyzacji szeregu ciekawych, dynamicznie rozwijających się dziedzin fizyki oraz szerzej zasygnalizują możliwości nowoczesnych technik rozwijania zainteresowania fizyką. Mam nadzieję, że krążek będzie stanowił również promocję Podlasia i Białegostoku, a dla uczestników Zjazdu stanie się pamiątką spędzonych tu wrześniowych słonecznych dni.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
XXXV Zjazdu Fizyków Polskich
Przewodniczący Białostockiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Profesor Andrzej Maziewski