Sesja S4B

STRUKTURA I DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI FIZYKI I INŻYNIERII MEDYCZNEJ


Oskar A. Chomicki
Wiceprezydent IOMP, Warszawa

WSTĘP

Międzynarodowa Unia Fizyki i Inżynierii Medycznej (IUPESM) zrzesza 40000 fizyków i inżynierów z około 100 krajów. Celem jej działalności jest poprawa zdrowia i warunków życia na całym świecie. Prowadzone badania są ukierunkowane na wykorzystanie zdobyczy fizyki i techniki w celu osiągnięcia maksimum korzyści dla ludzi chorych i niepełnosprawnych. Organizacja zapewnia naukowe wsparcie klinicystom posługującym się różnymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, a w niektórych przypadkach służy bezpośrednią pomocą chorym i ludziom niepełnosprawnym.

IUPESM składa się z dwóch organizacji: Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej (IOMP) i Międzynarodowej Federacji Inżynierii Medycznej i Biologicznej (IFMBE). Organizacje te współdziałają w niesieniu pomocy krajom rozwijającym się i nowopowstałym.

PROMOCJA I UPOWSZECHNIANIE BADAŃ, POSTĘPU I INFORMACJI NAUKOWEJ

Od 1976 IUPESM na wiele sposobów wspiera odbywające się co trzy lata światowe kongresy, które miały miejsce kolejno w Ottawie, Jerozolimie, Hamburgu, Helsinkach San Antonio, Kyoto, Rio de Janeiro i Nicei.

Kolejny, Milenijny Kongres odbędzie się w Chicago w USA. Wielu członkom z nowopowstałych lub rozwijających się krajów zapewniane są dotacje umożliwiające uczestnictwo w Światowych Kongresach. W ostatnim, odbywającym się w Nicei Kongresie wzięło udział ponad 2500 uczestników z 70 krajów, którzy przedstawili 2400 referatów i plakatów. Na nadchodzącym Kongresie w Chicago spodziewana jest liczba około 8000 uczestników.

Unia sponsoruje rocznie od 8 do 12 regionalnych spotkań naukowych, kursów i konferencji specjalistycznych w różnych częściach świata, szczególnie w krajach rozwijających się. Ostatnie odbywały się w Meksyku, na Cyprze, w Kairze, Zimbabwe i New Delhi.

W ramach IUPESM, IOMP i IFMBE istnieją wzajemnie powiązane grupy robocze takie jak Komitet Naukowy, Komitet Wydawniczy i Komitet do spraw Kształcenia i Szkolenia.

Wiele czasopism należy do IUPESM lub jest z nią związanych poprzez krajowe i międzynarodowe towarzystwa naukowe takie jak zarejestrowana w IUPESM Global Knowlege Network for Medicine Physics and Bioengineering (Światowa sieć wiedzy z zakresu fizyki i inżynierii medycznej ?) (Błąd! Nie określono zakładki. 2000.org/).

Obecnie IUPESM koncentruje się na metodach publikacji elektronicznej. Np. IOPM udostępniła ostatnio Ogólnoświatowy Podręcznik Fizyki Medycznej On-line dla studentów i naukowców z krajów nowopowstałych i rozwijających się. W przygotowaniu znajduje się Encyklopedia Inżynierii Biomedycznej On- line.

KRAJE NOWOPOWSTAŁE I ROZWIJAJĄCE SIĘ

Komitety, IOMP i IFMBE, do spraw Krajów Rozwijających się mają wspólne przedstawicielstwo w Komitecie IUPESM, który między innymi sponsoruje ukazujący się kwartalnie Biuletyn tej organizacji. Biuletyn zamieszcza artykuły z i dla krajów rozwijających się, promując wymianę informacji oraz pomoc międzynarodową w tym także przekazywanie wyposażenia. Egzemplarze czasopism i monografii są udostępniane za darmo 82 bibliotekom w 55 krajach rozwijających się, ufundowanym w głównej mierze przez organizacje wchodzące w skład IUPESM. Większość prac jest prowadzona przez Grupy Regionalne, z których najdłużej istnieją grupy z Ameryki Łacińskiej, Europy i Azji w regionie Pacyfiku.

BIEŻĄCE I PODSTAWOWE PRZYSZŁE CELE IUPESM

IUPESM może w istotny sposób przyczynić się do zrozumienia znaczenia nauki przez rządy i społeczeństwa ponieważ zastosowanie nauki w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpośrednie korzyści takiego działania są zwykle łatwiej rozumiane i przyswajane od tych, związanych z jakąkolwiek inną dziedziną nauki.
(1) Kształcenie, szkolenie i ciągły rozwój zawodowy dla potrzeb XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem krajów nowopowstałych i rozwijających się.
(2) Globalna Sieć Informacji Biomedycznej dla krajów nowopowstałych i rozwijających się.
(3) Oparte na naukowych podstawach technologie służące zdrowiu. Program ten ma na celu międzynarodową ocenę korzyści zdrowotnych i wydajności nowych i już istniejących technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia.
(4) Ocena wyposażenia medycznego. Zadaniem tego programu jest ustalenie i wdrożenie międzynarodowych reguł i standardów dla działań mających na celu testowanie, ochronę jakości, bezpieczeństwo działania i uwzględnienie potrzeb ochrony środowiska.

ZDUMIEWAJĄCY ŚWIAT NAUKI MIĘDZYNARODOWEJ UNII FIZYKI I INŻYNIERII MEDYCZNEJ

Leczenie promieniowaniem (również promieniowaniem ultrafioletowym)
Pomiary fizjologiczne
Instrumentarium kliniczne ( i biosensory)
Elektrofizjologia
Zastosowanie laserów w medycynie
Inżynieria rehabilitacyjna i związane z nią technologie
Technologie stosowane w intensywnej opiece medycznej ?
Obrazowanie w medycynie (wszystkie aspekty)
Biomechanika
Materiały biologiczne i sztuczne organy
Układ sercowo-naczyniowy ?
Zastosowanie ultradżwięków
Ocena technologii, bezpieczeństwo i zarządzanie
Zastosowanie komputerów w medycynie

Podstawowym celem, który pragniemy osiągnąć jest aby korzyści i przyszły postęp były jednakowo dostępne na całym świecie, a szczególnie w krajach nowopowstałych i rozwijających się.