Regulamin Nagrody imienia Zdzisława Szymańskiego

Idea ustanowienia Nagrody im. Zdzisława Szymańskiego zrodziła się wśród współpracowników i uczniów Profesora Zdzisława Szymańskiego z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego dla upamiętnienia Jego Osoby i zasług.

 1. Postanowienia ogólne
  § 1
  1. Nagroda im. Zdzisława Szymańskiego, zwana dalej „Nagrodą”, została ustanowiona przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwaną dalej „Radą”, na mocy uchwały z dnia 29 kwietnia 2002 r.
  2. Uchwałą z dnia 14 grudnia 2009 r. Rada zmieniła zasady przyznawania Nagrody i zatwierdziła niniejszy regulamin.
  3. Celem ustanowienia Nagrody jest popieranie i promowanie rozwoju badań naukowych nad własnościami jąder atomowych w Polsce.
  4. Laureat lub laureatka Nagrody wygłasza w ramach umowy o dzieło wykład objęty prawem autorskim.
  5. Nagrodę stanowi Dyplom cytujący osiągnięcie naukowe laureata lub laureatki oraz honorarium za wykład, o którym mowa w ust. 4.
  § 2
  1. Honorarium za dzieło, o którym mowa w § 1 ust. 4, finansowane jest przez Fundację „PRO PHYSICA”, zwaną dalej „Fundacją”, ze środków gromadzonych na subkoncie księgowym Fundacji, utworzonym do tego celu przez Zarząd Fundacji.
  2. W celu prowadzenia całości spraw związanych z Nagrodą, Zarząd Fundacji powołał Komitet Nagrody im. Zdzisława Szymańskiego, zwany dalej „Komitetem”. Zadaniem Komitetu jest, między innymi, gromadzenie funduszy przeznaczonych na Nagrodę (zał. 3. do regulaminu).
 2. Przyznawanie Nagrody
  § 3
  1. Nagrodę przyznaje Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej „Dziekanem”, na wniosek Kapituły Nagrody, o której mowa w Rozdziale III niniejszego Regulaminu.
  2. Od decyzji Dziekana nie ma odwołania.
  3. Nagroda przyznawana jest osobie fizycznej, która w roku przyznania Nagrody nie przekroczyła wieku 41 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie teoretycznych lub doświadczalnych badań nad własnościami jąder atomowych, przyczyniające się do rozwoju tej dziedziny w Polsce.
  4. Nagrodę przyznaje się nie częściej niż raz na dwa lata.
  5. Kapituła może odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie Nagrody w danym roku. W takim przypadku Nagroda może być przyznana w roku następnym.
  6. Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody ogłasza Kapituła.
  7. Wysokość honorarium stanowiącego część Nagrody ustala każdorazowo Komitet przed terminem zgłaszania kandydatur.
  8. Nagroda w danym roku może być przyznana w dwu edycjach: krajowej i zagranicznej. Do edycji zagranicznej stosują się zasady przyznawania Nagrody analogiczne do zasad przyjętych w edycji krajowej. O terminie przyznania Nagrody w edycji zagranicznej decyduje Komitet.
  9. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być składane przez:
   1. Specjalistów w dziedzinie fizyki jądra atomowego posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
   2. Dyrektorów, Dziekanów, Rady Naukowe i Rady Wydziałów polskich jednostek naukowych prowadzących badania naukowe w dziedzinie fizyki jądrowej.
   3. Aktualnych i byłych członków Kapituły Nagrody.
  10. Zgłoszenia kandydatur do Nagrody składane są na ręce Przewodniczącego Kapituły.
  11. Nagroda może być przyznana tylko osobie, która wyraziła zgodę na kandydowanie do Nagrody.
 3. Kapituła Nagrody
  § 4
  1. Laureatów Nagrody wyłania Kapituła Nagrody, zwana dalej „Kapitułą”.
  2. W skład Kapituły wchodzą:
   1. Dziekan lub jego pełnomocnik.
   2. Osoba delegowana przez Komitet.
   3. Dwóch wybieralnych członków, którymi są osoby o uznanym autorytecie naukowym pracujące aktywnie w dziedzinie fizyki jądra atomowego.
  3. Kadencja wybieralnych członków Kapituły, o których mowa w § 4 ust. 2 p. 3, trwa cztery lata, przy czym kadencja jednego z wybieralnych członków Kapituły jest przesunięta o dwa lata w stosunku do kadencji drugiego członka wybieralnego.
  4. Wybieralny członek Kapituły może być wybrany na co najwyżej dwie kolejne kadencje.
  5. Po odbyciu dwóch kolejnych kadencji wybieralny członek Kapituły może być ponownie wybrany nie wcześniej niż po czterech latach.
  6. Co dwa lata Kapituła wybiera nowego członka w miejsce członka, którego kadencja upłynęła.
  7. W przypadku niezdolności Kapituły do wyboru nowego członka powołuje go Dziekan.
  8. Co dwa lata Kapituła wybiera Przewodniczącego Kapituły spośród dwóch członków wybieralnych.
  9. Kadencja Przewodniczącego Kapituły trwa dwa lata.
  10. W przypadku ustania członkostwa lub przewodnictwa w Kapitule stosuje się zasady takie, jak w przypadku upływu kadencji.
  11. Członkowie Kapituły pełnią swe funkcje honorowo.
  § 5
  1. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
  2. Posiedzenia Kapituły mogą się odbywać przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności.
  3. Kapituła może powołać Sekretarza Kapituły, którego zadaniem jest przyjmowanie w imieniu Przewodniczącego Kapituły zgłoszeń kandydatur do Nagrody, oraz techniczna organizacja prac Kapituły.
  4. Wszelkie decyzje Kapituły zapadają większością głosów.
  § 6

  Do kompetencji Kapituły należy:

  1. Wskazywanie potencjalnych kandydatów do Nagrody.
  2. Ustalanie kryteriów oceny kandydatów do Nagrody, w tym ustalenia o stosowaniu zasad analogiczności dla zagranicznej edycji Nagrody, o której mowa w § 3 ust. 7.
  3. Powoływanie w razie konieczności recenzentów do oceny kandydatur do Nagrody.
  4. Składanie Dziekanowi wniosku o przyznanie Nagrody wraz z uzasadnieniem lub raportu uzasadniającego odstąpienie od złożenia wniosku.
  5. Wybór nowych wybieralnych członków Kapituły.
 4. Przepisy przejściowe
  § 7

  Po uchwaleniu niniejszego regulaminu:

  1. Rada odwołuje członków dotychczasowej Kapituły.
  2. Dziekan powołuje swego ewentualnego pełnomocnika w Kapitule.
  3. Komitet deleguje swego przedstawiciela do Kapituły.
  4. Dziekan powołuje dwóch wybieralnych członków Kapituły — jednego na dwuletnią kadencję, a jednego na czteroletnią.
  5. Dziekan lub jego pełnomocnik zwołuje pierwsze posiedzenie nowej Kapituły w celu jej ukonstytuowania się.
 5. Załączniki do regulaminu
  § 8

  Załącznikami do regulaminu są:

  1. Uchwała Zarządu Fundacji Nr 2/2002 z dnia 12 kwietnia 2002 o utworzeniu subkonta księgowego, o którym mowa w § 2
  2. Uchwała Zarządu Fundacji Nr 5/2002 z dnia 12 kwietnia 2002 o zobowiązaniu się do realizacji finansowej merytorycznych decyzji Rady.
  3. Akt powołania Komitetu przez Fundację.
TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)