Jacek Dobaczewski
English version of this page
 Strona domowa

 Powstająca książka "Fizyka struktury jądra atomowego" dostępna jest w sklepie internetowym LEAVEN.

 

Zawartość:

Kontakt

Informacje na temat zatrudnienia

Tematyka badań

Spis publikacji

Nowości

Jacek Dobaczewski, 2 maja 2008

Kontakt

Adres e-mail:

user@domain gdzie user=Jacek.Dobaczewski oraz domain=fuw.edu.pl
Adres WWW:
http://www.fuw.edu.pl/~dobaczew/
Adres pocztowy:
Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Warszawski
Pasteura 5
PL-02-093 Warszawa, POLSKA
 Biuro:
Pokój 5,74, 5te piętro
 Telefon służbowy:
+48 (22) 5532-974
 Sekretariat:
+48 (22) 5532-949
 Fax:
+48 (22) 5532-995
  Z powrotem na początek

Informacje na temat zatrudnienia

Tytuł zawodowy: profesor

Stanowisko: profesor zwyczajny

Zakres odpowiedzialności: Kierownik Katedry Teorii Struktury Jąder Atomowych

Z powrotem na początek

Tematyka badań

Struktura jąder egzotycznych: Korelacje par i deforamcje jąder bliskich linii odpadania neutronu. Efekty sprzężenia z kontinuum. Oddziaływania efektywne i ich zależność od izospinu i gęstości. Ruchy kolektywne w jądrach słabo związanych.

Struktura jąder w warunkach szybkiego obrotu: Pasma rotacyjne w jądrach superzdeformowanych. Rotacja magnetyczna i rotacja chiralna. Obroty jąder o kształtach egzotycznych, kształty piramidy i diamentu. Pasma identyczne. Oddziaływania efektywne w kanałach nieparzystych ze względu na odwrócenie czasu.

Z powrotem na początek

Spis publikacji

Spis publikacji z 13 grudnia 2016 dostępny jest tutaj.

Z powrotem na początek

Nowości

27-02-2015
Otrzymałem nowo utworzoną Katedrę Teorii Jądra Atomowego na University of York, z misją zbudowania w Yorku nowej grupy teorii jądra atomowgo.

04-03-2014
W sklepie internetowym LEAVEN rozpoczęła się sprzedaż powstającej książki "Fizyka struktury jądra atomowego".

15-03-2007
W latach 2007-2011 będę kierował na Uniwersytecie w Jyväskylä nowym projektem teoretycznym, którego celem będzie opis globalnych własności jąder atomowych, ze szczególną uwagą zwróconą na jądra dalekie od stabilności.

02-10-2006
W semestrze zimowym 2006/2007 prowadziłem wykład "Mechanika Kwantowa I".

09-08-2006
Powstała Rada Dyrekcyjna Mazurskiej Konferencji Fizyki, której celem jest działanie w celu zapewnienia ciągłości oraz zachowania tradycji i specyfiki serii konferencji mazurskich.

24-11-2005
W roku akademickim 2005/2006 przyznałem kolejne stypendia naukowe dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych, wypłacane w ramach subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 1 lipca 2005 przyznałem takie stypendia w wysokości 500 lub 1000zł miesięcznie następującym młodym współpracownikom:

  1. dr Przemysław Olbratowski, adiunkt na Wydziale Fizyki UW.
  2. mgr Krzysztof Zberecki, IV rok Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki PW, pracujący pod opieką Dr. hab. Piotra Magierskiego.
  3. mgr Honorata Zduńczuk, III rok Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki UW, pracująca pod opieką Dr. hab. Wojciecha Satuły.
  4. Pan Piotr Powałowski, student III roku Wydziału Fizyki wykonujący pracę licencjacką pod kierunkiem Dr. Przemysława Olbratowskiego.
  5. Pan Michał Rafalski, student V roku Wydziału Fizyki wykonujący pracę magisterską pod kierunkiem Dr. hab. Wojciecha Satuły.
  6. Pan Maciej Zalewski, student V roku Wydziału Fizyki wykonujący pracę magisterską pod kierunkiem Dr. hab. Wojciecha Satuły.

02-07-2003
"Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych w honorowym systemie zaliczania" jest opracowaniem zawierającym moje doświadczenia zebrane podczas prowadzenia zajęć z Mechaniki Kwantowej II-B dla studentów IV Wydziału Fizyki. Zajęcia te prowadzone były w systemie umożliwiającym studentom pisanie kolokwiów i egzaminów samodzielnie w domu. Wszystkich chętnych zapraszam do dyskusji na poruszone tam tematy.

14-06-2003
Laureaci na ceremonii wręczenia subsydiów, 14 czerwca 2003 W edycji 2003 roku otrzymałem trzyletnie subsydium profesorskie przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Subsydium przyznane było na podstawie oceny przedstawionego Fundacji wniosku, który w szczególności zawierał opis kierunku zamierzonych badań oraz charakterystykę zespołu wnioskodawcy i posiadanego instrumentarium.
W ramach otrzymanych funduszy mogę przyznawać stypendia naukowe dla doktorantów i młodych pracowników naukowych. Od 1 lipca 2003 przyznałem takie stypendia w wysokości 1000zł miesięcznie następującym młodym współpracownikom:

  1. mgr Przemysław Olbratowski, V rok Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki UW, pracujący pod moją opieką.
  2. mgr Krzysztof Zberecki, II rok Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki PW, pracujący pod opieką Dr. hab. Piotra Magierskiego.
  3. mgr Honorata Zduńczuk, I rok Studium Doktoranckiego Wydziału Fizyki UW, pracująca pod opieką Dr. hab. Wojciecha Satuły.

W kolejnych latach będę mógł przyznawać podobne stypendia również i nowym doktorantom. Warunkiem uzyskania takiego stypendium będzie przyjęcie do kierowanej przeze mnie grupy naukowej oraz uzyskanie standardowego stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich.

04-03-2003
Zakład Teorii Struktury Jądra Atomowego zakupił z funduszy grantu KBN Nr 5 P03B 014 21 klaster komputerowy "szpak" do intensywnych obliczeń numerycznych.

16-12-2002
Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego przyznawana będzie osobie fizycznej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teoretycznych lub doświadczalnych badań w fizyce struktury jądra atomowego.

28-01-2002
W semestrze letnim 2001/2002 prowadziłem wykład "Teoria pól efektywnych".

17-06-2000
Instytut Fizyki Teoretycznej zorganizował w Warszawie w dniach 6-10 lutego 2001 roku conferencję naukową High Spin Physics 2001. Była ona dedykowana zmarłemu w 1999 roku Profesorowi Zdzisławowi Szymańskiemu, naszemu nauczycielowi, koledze i współpracownikowi.

20-11-1999
W związku z Sympozjum Fińsko-Polskim, jakie odbyło się w Warszawie na początku grudnia 1999, przygotowałem analizę stanu i osiągnięć Teorii Struktury Jądra Atomowego w Polsce w latach 1996-1999 (kompresowany zbiór PS, 88kB).

16-09-1999
W semestrze zimowym 1999/2000 prowadziłem wykład "Teoria jądra atomowego".

03-09-1999
"Metodologia prowadzenia zajęć wyrównawczych z matematyki" jest opracowaniem zawierającym moje doświadczenia zebrane podczas prowadzenia zajęć pod tym tytułem dla I roku Wydziału Fizyki. Przedstawiam w nim krytykę obecnego systemu dydaktycznego oraz dyskutuję rozwiązania wprowadzone podczas zajęć wyrównawczych. Rozwiązania te są próbą poprawy stan obecnego. Wszystkich chętnych zapraszam do dyskusji na poruszone tam tematy. Tekst jest również dostępny w postaci kompresowanego (gzip) zbioru PS (244kB), do którego dołączony jest załącznik nr 2, [kompresowany (gzip) zbior PS (18kB)].

02-03-1999
Na jesieni 2000 roku organizowałem wspólnie z Jerrym Draayerem z LSU warsztaty teorii struktury jądra atomowego pt. "NUCLEAR STRUCTURE FOR THE 21ST CENTURY". Był to trzymisięczny program w Institute for Nuclear Theory, Seattle, USA, czyli spotkanie teoretyków z całego świata pracujących w tej dziedzinie fizyki.

Z powrotem na początek

Ostatnie modyfikacje: 13 grudnia 2016.