FUW

Motto

Mamy coraz więcej dowodów na istnienie spektakularnych i czasem bardzo zaskakujących zależności w skali całego globu. Jesteśmy wszyscy – my, rośliny zwierzęta, przedmioty – zanurzeni w jednej przestrzeni, którą rządzą prawa fizyczne. Ta wspólna przestrzeń ma swój kształt, a prawa fizyczne rzeźbią w niej niepoliczalną ilość form nieustannie do siebie nawiązujących. Nasz układ krwionośny przypomina systemy dorzeczy rzek, budowa liścia jest podobna do systemów ludzkiej komunikacji, ruch galaktyk – wir spływającej wody w naszych umywalkach. Rozwój społeczeństw – kolonie bakterii. Mikro- i makroskala ukazuje nieskończony system podobieństw. Nasza mowa, myślenie, twórczość nie są czymś abstrakcyjnym i oderwanym od świata, ale kontynuacją na innym poziomie jego nieustannych procesów przemiany.

We have more and more proof of the existence of some spectacular, sometimes highly surprising dependencies on a worldwide scale. We are all ― people, plants, animals, and objects ― immersed in a single space, which is ruled by the laws of physics. This common space has its shape, and within it the laws of physics sculpt an infinite number of forms that are incessantly linked to one another. Our cardiovascular system is like the system of a river basin, the structure of a leaf is like a human transport system, the motion of the galaxies is like the whirl of water flowing down our washbasins. Societies develop in a similar way to colonies of bacteria. The micro and macro scale show an endless system of similarities. Our speech, thinking and creativity are not something abstract, removed from the world, but a continuation on another level of its endless processes of transformation.

Olga Tokarczuk, Nobel Prize Lecture 2019


Funding


SONATA Grant: Dynamics of elastic fibres in viscous flows, 2019 - 2023


New Ideas Grant: Under pressure: the physics of brewing an ideal espresso, 2022 - 2023


Fulbright Senior Award: Active flows in confined geometry, 2024


Journal covers


        

Swimming microorganisms


Diverse microswimmers, as drawn by Marcos Rodrigues Velho

Artificial microswimmers


Design and description of synthetic and biomimetic systems capable of self-propulsion.

Phoretic flows at low Re


Flow pattern in a channel with chemically active boundaries
[Lisicki, Michelin, and Lauga, J. Fluid Mech. (2016)]


Diffusion in confined geometry


Probability distribution funcrtions for the position of a point on a diffusing banana-shaped particle
[Koens, Lisicki, and Lauga, Soft Matter (2017)]

Near-wall hydrodynamics


Translational and rotational diffusion of spherical colloids can be traced in EWDLS scattering experiments.
[Lisicki et al., Soft Matter (2014)]

Elastohydrodynamics


The shape of a bacterial flagellum is determined by its elasticity and hydrodynamic drag forces.