W tabeli poniżej umieszczono wzory dokumentów i formularzy w edytowalnej wersji (.docx) przydatnych do formalnego przygotowania praktyki studenckiej

Lp. Dokument Uwagi Kto przygotowuje/podpisuje Jak wypełniać - Uwaga! Wzory mają charakter wyłącznie poglądowy.
1 Skierowanie i Ramowy Program Praktyki (.doc) Dokumenty jeśli praktyka ma odbyć się w instytucji, z którą Wydział podpisał Porozumienie długoterminowe (lista instytucji tutaj) Skierowanie: wypełnia student w porozumieniu z Opiekunem praktyki (osobą, u której student będzie realizował praktykę); podpisuje (i) Organizator praktyki (osoba reprezentuj±ca instytucję na zewnątrz) oraz (ii) Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW (po uprzednim zaparafowaniu przez wła¶ciwego asystenta koordynatora praktyk). Ramowy program praktyki: wypełnia student w porozumieniu z Opiekunem praktyki; podpisuje: (i) w imieniu UW - asystent koordynatora praktyk, (ii) w imieniu Organizatora praktyki - Opiekun praktyki, (iii) student.
2 Porozumienie krótkoterminowe i Ramowy Program Praktyki (.pdf) Dokumenty w przypadku praktyki w instytucji, z którą Wydział nie podpisał Porozumienia długoterminowego Porozumienie krótkoterminowe: wypełnia student w porozumieniu z Opiekunem praktyki (osobą, u której student będzie realizował praktykę); podpisuje (i) Organizator praktyki (osoba reprezentuj±ca instytucję na zewnątrz), (ii) Prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki UW (po uprzednim zaparafowaniu przez właściwego asystenta koordynatora praktyk), (iii) student. Ramowy program praktyki: wypełnia student w porozumieniu z Opiekunem praktyki; podpisuje: (i) w imieniu UW - asystent koordynatora praktyk, (ii) w imieniu Organizatora praktyki - Opiekun praktyki, (iii) student.

3 Formularz ubezpieczenia Mozliwie jak najewcześniej, niezależnie od zbierania podpisów pod porozumieniem, przed rozpoczęciem praktyk student powinien poinformować Dziekanat o terminie, w którym będą się one odbywać. Student
4 Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Fizyki Prawa i obowi±zki praktykanta. ---
5 Jak przygotować sprawozdanie?

Sprawozdanie przygotowane przez studenta po zakończeniu praktyki stanowi podstawę zaliczenia. Student
6 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Załączniki 3a i 3b do porozumienia. Wydruk na papierze proszę załączać do porozumienia tylko na wyraźną prośbę instytucji. ---
7 Pełnomocnictowo od Rektora dla Dziekana Turzyńskiego Pełnomocnictwo nr BP-015-0-473/2021 ---