Thessaloniki 2016

students - PhD

 1. dr Karolina Madrak Właściwości fizykochemiczne dimerycznych ciekłych kryształów oraz nanomateriałów magnetycznych, 4 kwietnia 2013
  Physical properties of dimeric liquid crystals and magnetic nanomaterials.

  (promotor główny - prof. dr hab. Ewa Górecka, promotor pomocniczy - dr Jacek Szczytko )

students - MSc

 1. mgr Konrad Norowski Wytworzenie i charakteryzacja złącz Josephsona do zastosowań w magnetometrii i termometrii , 13 grudnia 2017
  (współpromotor dr inż. Maciej Zgirski, IF PAN)
  Nadprzewodnictwo, poza zastosowaniami w przemyśle i medycynie (cewki nadprzewodzące, detektory promieniowania), ma również kilka aplikacji nieobecnych w świadomości społecznej. Do takich zastosowań należą między innymi niskotemperaturowe pomiary temperatury czy pola magnetycznego, w których kwantowe właściwości nadprzewodnictwa ujawniające się w makroskali pełnią kluczową rolę. Niniejsza praca zawiera opis przygotowania oraz charakteryzację elektryczną złącza Josephsona, które jest podstawową strukturą technologii nadprzewodnikowej. Przedstawiono tutaj zasadę działania termometru wtórnego opartego na zależności prądu włączenia złącza od temperatury. Opisano również idee nanosekundowej termometrii impulsowej, wykorzystującej protokół pomiarowy typu pump-probe oraz wyznaczono rozdzielczość temperaturową metody.

  Among industry and medical applications, superconductivity can be used in some other non-trivial fields, as for instance low temperature measurements of temperature and magnetic field, where quantum properties of superconductivity in macroscale play crucial role. This thesis consists description of fabrication and characterisation of electric properties of Josephson junction - basic structure of superconductivity technology. A principle of operation of secondary thermometer that uses temperature-dependent switching current of Josephson junction is shown. An idea of nanosecond impulse thermometry, based on pump-probe system, is described. The temperature resolution of proposed method was characterized.

 2. mgr Katarzyna Lekenta Dielektryczne i ciekłokrystaliczne lustra do budowy mikrownęk z monowarstwami MoSe2 , 27 lipca 2017
  W ramach pracy przeprowadzono systematyczne badania poszczególnych elementów potrzebnych do budowy pełnej struktury dielektryczno-ciekłokrystalicznej mikrownęki. Przedstawione zostały widma odbicia próbek ciekłokrystalicznych, luster dielektrycznych SiO2/TiO2, jak również widma emisji z monowarstw MoSe2. Główną część pracy stanowią badania chiralnych związków ciekłokrystalicznych, które wykazują selektywne odbicie światła w jednej polaryzacji kołowej, przez co mogą zastąpić w strukturze mikrownęki lustra dielektryczne. Scharakteryzowana została seria związków ciekłokrystalicznych pod kątem selektywnego odbicia w zakresie widmowym odpowiadającym energii rezonansu ekscytonowego w monowarstwie MoSe2. Opisany został wpływ temperatury, stężenia związku chiralnego oraz rodzaju wykorzystywanych związków ciekłokrystalicznych na położenie energetyczne fotonicznej przerwy wzbronionej. W przypadku monowarstw MoSe2 zbadana została zależność intensywności luminescencji od temperatury dla temperatury pokojowej i wyższej oraz modyfikacje kształtu widm emisyjnych.

  Dielectric and liquid crystalline mirrors for construction of microcavities with MoSe2 monolayers.
  As part of the work, systematic investigations of the individual elements needed to build a full dielectric-liquid crystal structure of the microcavity were carried out. Liquid crystal samples and SiO2 / TiO2 dielectric mirrors reflectivity spectra, as well as emission spectra of MoSe2 monolayers were presented. The main part of the work takes the study of chiral liquid crystal compounds that exhibit selective reflection of circularly polarized light, so that they can replace dielectric mirrors in the structure of the microcavity. A series of liquid crystal compounds for selective reflection in the spectral range corresponding to the exciton resonance energy in MoSe2 monolayers were characterized. The influence of temperature, concentration of chiral compound, and type of liquid crystal compounds for stopband position is described. For MoSe2 monolayers, the intensity of luminescence from temperature at room temperature and above and modifications of the shape of emission spectra were investigated.

 3. mgr Rafał Owarzany Amidoborany metali alkalicznych jako stałe magazyny wodoru i prekursory do tworzenia nanokrystalicznego azotku boru , 29 września 2015
  (współpromotor dr Karol Fijałkowski, CENT)
  Pierwszym celem pracy była synteza i charakterystyka fizykochemiczna amidoboranów rubidu i cezu, (RbNH2BH3, CsNH2BH3), nieznanych wcześniej pochodnych borazanu. Przeprowadzono syntezy amidoboranów rubidu i cezu w bezwodnym roztworze tetrahydrofuranu. Otrzymane produkty to białe ciała stałe charakteryzujące się wysoką wrażliwością na wilgoć. Scharakteryzowano uzyskane produkty używając technik spektroskopii w podczerwieni, spektroskopii ramanowskiej, termograwimetrii, jądrowego rezonansu magnetycznego oraz dyfrakcji promieni rentgenowskich.

 4. mgr Agnieszka Starobrat Synteza i charakterystyka fizykochemiczna wybranych podwójnych borków i borowodorków skandu, 25 września 2015
  (współpromotor dr Piotr Leszczyński, CENT)
  W niniejszej pracy dyplomowej opisane zostały procesy syntezy oraz wyniki charakterystyki fizykochemicznej (FTIR, PXD, TGA/DSC/EGA) wybranych związków skandu, przede wszystkim borowodorków. W ramach opisywanej pracy laboratoryjnej uzyskano trzy nowe organiczne pochodne borowodorku skandu - borowodorek tetrametyloamoniowo-skandowy [(CH3)4N][Sc(BH4)4], tetrabutyloamoniowo-skandowy [(C4H9)4N][Sc(BH4)4] oraz tetrafenylofosfoniowo-skandowy [(C6H5)4P][Sc(BH4)4]. W dalszej kolejności zostały one użyte do syntezy w reakcji metatezy borowodorku litowo-skandowego Li[Sc(BH4)4] pozbawionego zanieczyszczenia chlorkiem litu. Następnie przeprowadzono termiczny rozkład podwójnego borowodorku chcąc uzyskać trójpierwiastkowe borki skandu i podjęto próby charakterystyki uzyskanych produktów.

 5. mgr Magdalena Woińska Namagnesowanie materiału kompozytowego na bazie nanocząstek kobaltowych - symulacja metodą Monte Carlo, 22 sierpnia 2012
  Celem pracy było stworzenie programu obliczeniowego wykonującego symulacje Monte Carlo namagnesowania układu superparamagnetycznych nanocząstek kobaltowych zanurzonych w oktakozanie. Opracowany program został wykorzystany do zbadania zależności namagnesowania od zewnętrznego pola magnetycznego, oraz od temperatury w przypadku ochładzania układu w obecności i pod nieobecność zewnętrznego pola magnetycznego (zwanych z angielskiego krzywymi Field Cooling/FC i Zero Field Cooling/ZFC). Symulacje były przeprowadzone dla układu składającego się ze skończonej liczby cząstek, jak również dla układu nieskończonego. W drugim przypadku kluczowym elementem obliczeń było wprowadzenie periodycznych warunków brzegowych za pomocą procedury zwanej sumą Ewalda.

 6. mgr Michał Feigel Własności magnetyczne nanocząstek kobaltu., 4 września 2012
  Celem pracy było zbadanie właściwości magnetycznych nanocząstek kobaltu. Przedstawiono opis doświadczenia oraz metody pomiaru próbek. Pomiarów dokonano dla trzech rozmiarów nanocząstek (10,6 nm, 5,1 nm oraz 4,8 nm). Przeprowadzono analizę otrzymanych wyników.

 7. mgr Paweł Osewski Efekt Faradaya w ferrofluidach opartych na nanocząstkach kobaltu., 10 listopada 2009
  Celem pracy było zbadanie efektu Faradaya wywołanego przez obecność w roztworze nanocząstek kobaltu. Przedstawiono metodę otrzymywania tego typu nanostrukur oraz samą metodę pomiaru. Pomiarów dokonano dla trzech rozmiarów nanoczątek (3,6 nm, 6,7 nm oraz 11 nm). Ponadto dysponowano pięcioma różnymi stężeniami nanocząstek w roztworze dla każdego z rozmiarów. Pomiary optyczne pozwoliły wyznaczyć namagnesowanie pojedynczej nanocząstki.

 8. mgr Henryk Turski Dwójłomność wymuszona polem magnetycznym w ferrofluidach opartych o nanocząsteczki kobaltu. , 16 czerwca 2009
  Celem pracy było opisanie zmian dwójłomności roztworów nanocząstek kobaltu w funkcji indukcji pola magnetycznego. W pracy przedstawiono kilka podejść opisujących zachowanie nanocząstek w obecności zewnętrznego pola magnetycznego oraz dopasowano je do otrzymanych wyników pomiarów. Wyznaczono namagnesowanie oraz anizotropię optyczną nanocząstek.

 9. mgr Paweł Budzowski Oddziaływanie wymienne w ciekłokrystalicznych kompleksach miedzi(II) , 13 marca 2009
  Celem pracy było omówienie wewnątrzcząsteczkowego oddziaływania wymiennego na przykładzie ciekłokrystalicznych kompleksów jonów Cu2+. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów namagnesowania dla pięciu różnych związków. Stwierdzono zanik oddziaływania przy odseparowaniu jonów więcej niż trzema atomami węgla, azotu lub tlenu. Wyznaczono wartość całki wymiany dla przypadku granicznego.

students - BSc

 1. Piotr Łaski Przewodzące rusztowania komórkowe dla inżynierii tkankowej; Conductive scaffolds for tissue engineering , 20 września 2017
  Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu pokrycia naturalnych rusztowań komórkowych nanocząstkami srebra na ich przewodnictwo elektryczne oraz opracowanie metody pozwalającej na wstępne odkomórkowanie tkanek zwierzęcych pod wpływem zmniejszonego ciśnienia zewnętrznego. Zmierzono przewodnictwo pokrytych rusztowań komórkowych odzyskanych metodą płukania w detergencie jonowym. Dokonano wstępnej optymalizacji warunków niskociśnieniowej procedury odkomórkowania.

  Conductive scaffolds for tissue engineering The aim of this thesis was to examine the effect of applying a silver nanoparticle coating on electrical conductivity of decelluralized scaffolds and to develop a method of preliminary tissue decelluralization in low-pressure environment. Coated tissue scaffolds, extracted by chemical decellularization in an ionic detergent, were measured for their electrical conductivity. Basic optimization of the preliminary low-pressure decelluralization method was conducted..

 2. Karolina Łempicka Wyznaczanie grubości warstw atomowych dichalkogenków metali przejściowych metodą spektroskopii Ramana i kontrastu optycznego, 19 września 2017
  Dichalkogenki metali przejściowych pojawiły się jako nowa klasa materiałów warstwowych, które wykazują wyjątkowe właściwości optyczne i fizyczne. Grubość jest jednym z podstawowych parametrów, która definiuje ich zaskakujące i niepowtarzalne właściwości. W niniejszej pracy licencjackiej dokonano pomiarów odbić względnych przy użyciu mikroskopu konfokalnego dla dwóch długości światła laserowego (543 nm, 650 nm) dla czterech materiałów - MoS2, MoSe2, MoTe2, WSe2 (osadzonych na podłożu Si/75 nm SiO2, otrzymanych metodą mechanicznej eksfoliacji). Wykonano porównanie różnicy odbić względnych w stosunku do liczby warstw badanych próbek zmierzonych przy pomocy spektroskopii Ramana. Uzyskaną eksperymentalną zależność porównano z krzywymi teoretycznymi otrzymanymi metodą macierzy transferu. Opracowano nową technikę pozwalającą na wyznaczenie grubości płatków dichalkogenków metali przejściowych.

  Determining the thickness of the atomic layer of transition metal dichalcogenides with using Raman spectroscopy and optical contrast. , Transition-metal dichalcogenide crystals (TMDCs) have emerged as a new class of materials that show exceptional physical and optical properties. Thickness is one of the fundamental parameters that define theirs surprising and unique electronic properties. In this work, the measurements of relative reflections were performed at room temperature using a confocal microscope for green (543 nm) and red (650 nm) laser light illumination for four materials: MoS2, MoSe2, MoTe2, WSe2 (thin TMDCs layers were prepared by the polydimethylosiloxan-based exfoliation technique from bulk MX2 and then were deposited onto a clean silica oxide substrate of 75 nm thickness). The relative reflection difference was compared to the number of layers in TMDCs samples measured by Raman scattering. Experimental results were modelled using transfer matrix method. This work demonstrated that the correlation between the number of monolayers in an exfoliated flake and the intensity of light reflected from it can be used for preliminary determination of the flake's thickness.

 3. Paulina Grzączkowska Synteza i charakteryzacja nanocząstek Fe3O4 na potrzeby hipertermii magnetycznej; Synthesis and characterization of Fe3O4 nanoparticles with applications in magnetic hyperthermia. , 18 września 2017
  Nanocząstki Fe3O4 są materiałem o szerokim i powszechnym zastosowaniu w wielu dziedzinach. Z powodu biokompatybilności i właściwości magnetycznych cieszą się wielkim zainteresowaniem pod kątem zastosowań biomedycznych. Jednym z przykładów jest wykorzystanie nanocząstek w hipertermii magnetycznej w celu lokalnego wytworzenia ciepła. W pracy badano strukturę oraz właściwości magnetyczne nanocząstek żelaza.. Potwierdzono możliwe ich zastosowanie w hipertermii magnetycznej.

 4. Arkadiusz Grempka Efekt Faradaya i pomiary eliptyczności dla sfunkcjonalizowanych nanocząstek kobaltu, 27 czerwca 2017
  Celem pracy było zbadanie efektu Faradaya i zmian eliptyczności światła w funkcji pola magnetycznego dla dwóch zawiesin nanocząstek kobaltu. Do zmierzonych zależności kąta Faraday lub eliptyczności światła w funkcji pola magnetycznego dopasowano model teoretyczny, który pozwolił na określenie momentu magnetycznego nanocząstek i stąd na obliczenie średnicy nanocząstek. Wyniki te są porównane ze statystyczną analizą zdjęć TEM (Elektronowy Mikroskop Transmisyjny).

  The Faraday effect and measurements of the ellipticity of functionalised cobalt nanoparticles , The purpose of this work was to test the Faraday effect and changes of the ellipticity of the light as a function of magnetic field for two suspensions of cobalt nanoparticles. For the measured dependances of the Faraday angle and the ellipticity as a function of magnetic field a theoretical model was fitted which allowed me to determine the magnetic moment of nanoparticles and thus, to calculate the diameter of nanoparticles. The results are compared with a statistic analysis of TEM (Transmission Electron Microscope) images.

 5. Marcin Bartmański Właściwości magnetyczne up-konwertujących nanocząstek dla zastosowań w biologii i medycynie, 22 lipca 2016
  Niniejsza praca licencjacka opisuje badania właściwości magnetycznych nanocząstek up-konwertujących związku DyVO4, oraz ich zależność od rozmiaru, a także domieszkowania jonami europu Eu3+.

 6. Dariusz Boczar Badania up-konwersji w polu magnetycznym nanocząstek zawierających jony ziem rzadkich, 1 lipca 2016
  Nanocząstki to obiekty o wymiarach nanometrów (10^{-9} m). Dzięki odpowiedniej funkcjonalizacji - czyli przyłączeniu organicznych cząsteczek reagujących z odpowiednimi biomolekułami - można je stosować w diagnostyce i terapii medycznej. Nanocząstki zawierające jony ziem rzadkich (lantanowców, czyli pierwiastków 58-71) w pewnych warunkach emitują światło widzialne przy pobudzaniu w zakresie fal podczerwonych; to zjawisko nosi nazwę up-konwersji. W ramach pracy licencjackiej sprawdzono, jak na intensywność up-konwersji nanocząstek wpływa pole magnetyczne, koncentracja jonów ziem rzadkich (Yb, Gd), wybór kryształu gospodarza, moc lasera pobudzającego i obniżanie temperatury. Przedyskutowano te zależności, odnosząc się do teorii up-konwersji oraz struktury elektronowej badanych jonów.

 7. Konrad Norowski Pomiary optyczne struktur warstwowych chalkogenków metali przejściowych, 14 wrzesień 2015
  [wyniki zawarte w pracy są podstawą toczącego się procesu patentowego].

 8. Aleksandra Joniec Luminescencja zastosowana do badania układu chromofor-monowarstwa na stałym substracie, 16 styczeń 2015
  W ramach niniejszej pracy licencjackiej zsyntetyzowano magnetyczne nanocząstki żelaza stabilizowane cytrynianami i pokazano metodą luminescencji, że wykazują one powinowactwo do doksorubicyny. Skonstruowano układ umożliwiający pomiary luminescencji z ciekłych roztworów i ustalono optymalne warunki badań na nim.

 9. Adam Sarnecki Właściwości optyczne zawiesin nanocząstek w polu magnetycznym, 30 lipca 2014
  PW niniejszej pracy wykonano pomiary efektu Faradaya i efektu Cottona-Moutona dwóch substancji: zawiesiny nanocząstek ferrytu niklowo-cynkowego (Ni0.5Zn0.5Fe2O4) w wodzie oraz zawiesiny nanocząstek ferrytu manganowego (MnFe2O4) w heksanie. Pomiary wykonano w funkcji pola magnetycznego dla sześciu różnych długości fali świetlnej. Następnie do uzyskanych wyników dopasowano modele teoretyczne, które umożliwiły wyznaczenie średniego momentu magnetycznego i pośrednio rozmiaru nanocząstek.

 10. Izabela Rytarowska Właściwości magnetyczne nanocząstek złota stabilizowanych rodnikami TEMPO, 30 czerwca 2014
  Praca prezentuje wyniki badań właściwości magnetycznych różnej wielkości nanocząstek złota pokrytych rodnikami TEMPO. Praca zawiera krótki wstęp teoretyczny prezentujący informacje na temat teorii magnetyzmu, magnetyzmu molekularnego i nanocząstek złota. Na podstawie charakteryzacji próbek metodami fizykochemicznymi oraz pomiarów magnetycznych podjęto próbę wyznaczenia ilości ligandów pokrywających pojedynczą nanocząstkę. Z analizy pomiaru namagnesowania oszacowano gęstość upakowania rodników TEMPO dołączonych do nanocząstek złota: 13 ligandów/nm2, co jest zgodne z wynikiem otrzymanym na podstawie analizy elementarnej. Próbka diTEMPO posiadała właściwości ferromagnetyczne, natomiast nanocząstki pokryte ligandem TEMPO wykazywały właściwości antyferromagnetyczne z temperaturą (parametrem) Weissa rzędu 0,2-0,7K.

 11. Michał Kluz Badania właściwości magnetycznych ciekłych kryształów opartych o pochodne werdazylu, 13 września 2013
  Celem pracy było zbadanie właściwości magnetycznych ciekłokrystalicznego 6-oxoverdazylu w funkcjach temperatury i pola, a następnie opisanie ich za pomocą zmodyfikowanej funkcji Brillouina. Przeprowadzanie analizy danych podzielono na przedziały niskich i wysokich temperatur, wyznaczone zostały parametry wkładu ferromagnetycznego, temperatury efektywnej, i koncentracji. W ramach pracy przeprowadzono również dodatkowe pomiary fotomagnetyczne i przeanalizowano zależność namagnesowania próbki od mocy lasera.
  The aim of this work is to study the magnetic properties of liquid-crystalline 6-oxoverdazyl versus temperature and field, and then to describe them with the modified Brillouin function. The analyzed data was divided into high and low temperature ranges. The parameters of ferromagnetic input, effective temperature and concentration have all been established. The author has also conducted additional photomagnetic measurements and analysed the relationship between the power of the laser and the magnetisation of the sample.

 12. Agnieszka Starobrat Aktywność optyczna nanocząstek kobaltu indukowana polem magnetycznym, 3 lipca 2013
  Celem pracy było zbadanie dwóch efektów: efektu Faradaya i efektu Cottona-Moutona dla ferrofluidu - zawiesiny nanocząstek kobaltu w cykloheksanie. Efekty te polegają na zmianie właściwości optycznych ferrofluidu, odpowiednio: aktywności optycznej i dwójłomności, pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Na podstawie uzyskanych zależności zmian właściwości optycznych od długości fali padającej oraz od wartości indukcji pola magnetycznego wyznaczono takie właściwości nanocząstek kobaltu jak średni moment magnetyczny pojedynczej cząstki, częstość plazmowa, czy wewnętrzne pole magnetyczne.

 13. Magdalena Grzeszczyk Mapowanie luminescencji dwusiarczku molibdenu w mikroskopie konfokalnym, 2 lipca 2013
  Dwusiarczek molibdenu w postaci dwuwymiarowej struktury wykazuje ciekawe własności optyczne i mechaniczne, dzięki którym materiał ten mógłby znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach elektroniki. Celem niniejszej pracy było otrzymanie cienkich płatków dwusiarczku molibdenu, uzyskanych w wyniku rozwarstwiania materiału objętościowego przy pomocy taśmy. Następnie przeprowadzono pomiary luminescencji oraz odbicia światła od powierzchni materiału.

 14. Małgorzata Pilat Badanie właściwości magnetycznych nanocząsteczek magnetycznych na potrzeby diagnostyki medycznej, 10 września 2012
  W pracy zbadano namagnesowanie zsyntezowanych nanocząstek ferrytowych Fe3O4 frakcjonowanych poprzez wirowanie. Pomiarów magnetycznych dokonano przy użyciu magnetometru działającego na zasadzie nadprzewodzącego interferometru kwantowego. Zbadano zależność namagnesowania od przyłożonego pola magnetycznego w ustalonych temperaturach oraz podatności magnetycznej od temperatury. Otrzymane wyniki pokazują zmiany właściwości magnetycznych kolejnych frakcji. Zaobserwowano zanikanie pewnej fazy magnetycznej oraz superparamagnetyczne nakładanie się krzywych FH i FC. Badań dokonano pod kątem użycia rozdzielonych rozmiarowo nanocząstek w medycynie.

 15. Melania Deresz-Oszer Badania namagnesowania nanorurek węglowych domieszkowanych Mn i Fe, 7 września 2012
  Poniższa praca dotyczy badania własności magnetycznych nanorurek węglowych wypełnionych MnO2 i Fe3O4. Dokonano pomiaru namagnesowania w funkcji temperatury oraz pola magnetycznego za pomocą magnetometru SQUID. Udało się wyodrębnić poszczególne fazy magnetyczne i ich zmiany w zależności od temperatury.

 16. Sebastian Wojtysiak Badanie efektu Faradaya zawiesiny nanocząstek kobaltu w cykloheksanie dla różnych długości fali przechodzącego promieniowania , 15 grudnia 2010
  Efekt Faradaya polega na obrocie płaszczyzny polaryzacji światła przechodzącego przez ośrodek znajdujące się w polu magnetycznym. Jeśli ośrodek jest diamagnetyczny lub paramagnetyczny, to obserwuje się liniową zależność kąta skręcenia od indukcji pola. Z kolei silne własności magnetyczne (np. ferromagnetyczne) ośrodka powodują nieliniową zależność kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji od zewnętrznego pola. To pozwala na znalezienie namagnesowania próbki. W niniejszej pracy przeprowadzono badania cykloheksanowych zawiesin nanocząstek kobaltu o dwóch rozmiarach. Dopasowanie modelu teoretycznego do wyników doświadczalnych pozwoliło oszacować średnią liczbę magnetonów Bohra w pojedynczych nanocząstkach obu układów.

 17. Paweł Giziński Właściwości magnetyczne di-TEMPO-aminy , 17 września 2010
  Celem pracy było zbadanie właściwości magnetycznych di-TEMPO-aminy, która posiada dwa centra magnetyczne związane z wolnymi rodnikami. Dokonano pomiarów namagnesowania związku w postaci proszku oraz kryształu. Zaobserwowano sprzężenie między oddziałującymi centrami i wyznaczono całkę wymiany.

 18. Paweł Sznajder Badanie anizotropii optycznej indukowanej polem magnetycznym zawiesiny nanocząstek kobaltu w cykloheksanie , 15 września 2010
  Prowadzone badania miały na celu ustalenie sposobu w jaki światło oddziałuje z pojedynczą nanocząstką magnetyczną. Do tego celu posłużono się pomiarami własności optycznych zawiesiny niemal identycznych nanocząstek. Pomiary makroskopowych własności układu pozwoliły podjąć próbę odpowiedzi na pytania dotyczące zjawisk w skali mikro. Do wytłumaczenia ich wykorzystano model Drude'go oraz teorię tensorów polaryzowalności. Przedstawiono też zarys przybliżenia Maxwella-Garnetta (Maxwell-Garnett Approximation MGA). Podjęto próbę jakościowej weryfikacji tych modeli i wdrożonych przybliżeń. Zaprezentowano wyniki i przeprowadzono dyskusję na temat możliwych interpretacji oraz związanych z nimi problemów.

 19. Dorota Staszczuk Synteza i oczyszczanie nanokapsułek węglowych z rdzeniem magnetycznym , 17 marca 2010
  Tematem pracy było sprawdzenie metod oczyszczania nanokapsułek pochodzących z syntezy w strumieniu przepływowej plazmy termicznej. Próbka wyjściowa zawierała nanokapsułki węglowe wypełnione żelazem i węglikiem żelaza oraz różne postacie węgla np. węgiel amorficzny, nanorurki węglowe i inne. Taka próbka była poddawana obróbkom cieplnym oraz chemicznym mającym na celu pozostawienie jedynie żelaza w postaci nanokapsułek w miarę możliwości o zbliżonych rozmiarach. Zbadano zawartość poddanych eksperymentowi próbek za pomocą analizy rentgenowskiej oraz właściwości magnetyczne za pomocą magnetometru typu SQUID.

 20. Julita Rosowska Zastosowanie nanokryształów w biologii i medycynie, 19 maja 2009
  Zasadniczym celem pracy było ukazanie głównych możliwości aplikacyjnych nanokryształów w biologii i medycynie. W pracy skupiono się na biomedycznych zastosowaniach nanocząstek (uwzględniono takie rodzaje nanocząstek jak kropki kwantowe, nanocząstki metali i fulereny) oraz drutów kwantowych, w tym nanorurek węglowych. Zostały przedstawione możliwości aplikacji nanokryształów w diagnostyce, terapii jak i w inżynierii komórkowej i tkankowej. Kropki kwantowe będące przykładem nanocząstek półprzewodnikowych i pełniące rolę znaczników różnych substancji mogą znaleźć zastosowanie głównie w mikroskopii fluorescencyjnej. Nanocząstki magnetyczne mają szanse być wykorzystane na większą skalę zarówno w diagnostyce (w magnetycznym rezonansie jądrowym, separacji magnetycznej, magnetorelaksometrii) jak i w terapii (w hipertermii i w precyzyjnym dostarczaniu leków). Aplikacja fulerenów w zakresie diagnostyki skupia się wokół zastosowania ich jako czynników kontrastujących w obrazowaniu jądrowym rezonansem magnetycznym. W terapii mogą być wykorzystane ich niektóre właściwości, związane między innymi z dezaktywacją wolnych rodników czy też z blokowaniem odpowiedzialnych za wywołanie AIDS wirusów do produkcji leków. Fulereny mogą znaleźć zastosowanie również jako molekularny lancet do rozcinania łańcuchów DNA czy też jako nośniki leków. W przypadku nanodrutów, a w szczególności nanorurek węglowych omówiono zastosowanie ich w biologicznym obrazowaniu i w produkcji biologicznych sensorów (diagnostyka medyczna). W przypadku działań terapeutycznych wspomniano o możliwościach ich aplikacji w zakresie dostarczaniu leków, genów i peptydów oraz przytoczono przykłady bazujących na nanorurkach nanourządzeń służących do niszczenia komórek nowotworowych.

  Praca częściowo ukazała się w "Wiedzy i Życie", kwiecień 2010

 21. Tomasz Zakrzewski Badanie własności magnetycznych nanowęgla i nanokapsułek (Zn,ZnO)/C , 26 października 2007
  Tematem pracy było porównanie właściwości magnetycznych nanokapsułek Zn i ZnO, otrzymanych różnymi metodami. W pracy przedstawiono metodę otrzymywania nanokapsułek przygotowanie ich do pomiarów magnetycznych, następnie zamieszczono wyniki pomiarów jak również ich porównania. Pomiar przeprowadzono przy pomocy magnetometru SQUID.

 22. Paweł Jelonek Prezentacja działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Fizyki Ciała Stałego na stronach internetowych , 17 sierpnia 2007
  Celem pracy było stworzenie serwisu internetowego dla Zakładu Fizyki Ciała Stałego (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego). Głównymi odbiorcami są studenci zastanawiający się, jaką specjalizację wybrać, wykładowcy oraz osoby poszukujące aktualnych informacji na temat badań, którymi zajmuje się Zakład. Znaleźć na nim można informacje (wraz ze zdjęciami) dotyczące dydaktyki, badań oraz aparatury naukowej. Strona została napisana przy użyciu PHP, HTML, JavaScript.

 23. Paweł Osewski Porównanie własności magnetycznych metali przejściowych Cr, Mn i Fe zamkniętych w nanokapsułkach węgla , 29 czerwca 2007
  Tematem pracy było zbadanie oraz porównanie własności magnetycznych metali przejściowych Cr, Mn oraz Fe zamkniętych w węglowych otoczkach. W pracy przedstawiono metodę otrzymywania tego typu nanostruktur, metodę ich przygotowania do pomiaru oraz samą metodę pomiaru namagnesowania. Pomiarów namagnesowania dokonywano za pomocą magnetometru typu SQUID w różnych polach (do 0.0 T do 6.0 T) oraz w zakresie temperatur od 10.0 do 300.0 K. Analiza pomiarów namagnesowania wykazała podobne zachowanie dla zakapsułkowanych metali w 300.0 K; w niskich temperaturach zachowanie nanokapsułek zawierających różne metale było odmienne.

 24. Katarzyna Winiarska Nanotechnologia , 20 grudnia 2006
  Praca ta składa się ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. We wstępie podana jest definicja nanonauki i nanotechnologii. W rozdziale pierwszym opisane są dwa sposoby realizacji nanotechnologii: "z góry na dół" (litografia) oraz "z dołu na górę" polegająca na samoorganizowaniu się małych obiektów. W rozdziale drugim opisany jest przebieg eksperymentu w tym aparatura, synteza, proces oczyszczania nanokapsulek oraz bilans masy. W rozdziale trzecim podana jest charakteryzacja nanokapsułek badanych pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym. W podsumowaniu opisane jest zastosowanie produktu syntezy.

 25. Paweł Tomasiewicz Kontrola eksperymentu optycznego za pomocą modułu LabView , 8 września 2006
  Podczas wykonywania eksperymentów fizycznych często, zmuszeni jesteśmy wielokrotnie po- wtarzać prostą mechaniczną czynność, jak zwiększenie napięcia o dany przedział lub zmiana skali monochromatora, dla każdego punktu pomiarowego. Jeżeli tylko urządzeniami którymi dysponujemy można sterować za pomocą komputera to tworząc odpowiednie program może- my nasze pomiary zautomatyzować. Środowiskiem które zostało stworzone do takich właśnie celów jest LabView. W pracy przedstawiono zastosowanie, tego właśnie środowiska, do au- tomatyzowania pomiarów spektroskopowych. Zaprezentowano w niej jak używając LabView, można automatycznie wykonywać pomiary, wykorzystujące dwa detektory fazoczułe (lock-in) oraz monochromator siatkowy sterowany silnikiem krokowym.