next up previous contents
Next: Programy w języku Matlab Up: Wstęp Previous: Wstęp   Spis tresci

Co znajdziemy w tej książce i jak z niej korzystać

Pierwsza część to luźne i bezstresowe (bez użycia wzorów) wprowadzenie podstawowych pojęć statystyki, dzięki którym dochodzimy -- wciąż bez żadnego wzoru -- do całkiem poważnych i przydatnych zastosowań metody Monte Carlo i repróbkowania (testów permutacyjnych i botstrapu). Celem tej części jest:

W części drugiej całki itp. są już nie do uniknięcia; jednak liczba wzorów podawanych bez dowodu ograniczona jest do koniecznego minimum. Znajdziemy tam:

Do zrozumienia części pierwszej nie jest wymagane praktycznie żadne przygotowanie matematyczne. Dla samodzielnego zastosowania opisywanych w niej metod konieczne jest zastosowanie dowolnego języka programowania bądź specjalizowanego pakietu statystycznego.

Przyswojenie podstawowych pojęć wprowadzonych w części pierwszej
znacznie ułatwia zrozumienie części drugiej, w której korzysta się już z pojęcia całki i podstaw kombinatoryki.

Pierwsza część książki oparta jest na intensywnym wykorzystaniu komputerów. Dodatek A opisuje ogólne ograniczenia, którym podlegają wszelkie rozwiązania problemów za pomocą maszyn liczących.

Na koniec Dodatek B zawiera oryginalne teksty wszystkich programów, wykorzystanych do tworzenia rysunków i wykonywania obliczeń prezentowanych w tej książce, w języku Matlab. Jest to język wysokiego poziomu o stosunkowo intuicyjnej składni, dzięki czemu teksty te mogą stanowić uzupełnienie opisywanych algorytmów również dla osób nie korzystających z pakietu Matlab. Studiowanie tych programów nie jest bynajmniej konieczne do zrozumienia prezentowanych w książce zagadnień. Programy te, jak również inne związane z książką materiały i ewentualne uaktualnienia, znaleźć można w Internecie pod adresem http://statystyka.durka.info.


next up previous contents
Next: Programy w języku Matlab Up: Wstęp Previous: Wstęp   Spis tresci
Piotr J. Durka 2003-11-05