next up previous contents
Next: About this document ... Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: Co znajdziemy w tej   Spis tresci


Programy w języku Matlab

Rozdział ten zawiera dosłowną treść skryptów (programów) w języku Matlab, za pomocą których stworzone zostały wszystkie ilustracje w niniejszej książce (z wyjątkiem ,,odręcznych'' rysunków [*]-[*]), jak również zapisy dyskutowanych w książce przykładowych algorytmów. Skrypty te dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem http://statystyka.durka.info

Polecenia: ,,figure(...)'', ,,line(...)'', ,,patch(...)'', ,,plot(...)'',
,,set( ...)'', ,,stem(...)'' i ,,title(...)'' odnoszą się wyłącznie do wyświetlania grafiki, więc osoby śledzące jedynie zastosowane algorytmy mogą je pominąć. Symbol ,,%'' oznacza komentarz, od jego pojawienia się do końca linii.

Rysunek [*] na stronie [*] -- symulacja rzutów kostką (plik fig1.m

Rysunek [*] na stronie [*] -- symulacja rzutów kostką i proporcje (plik fig2_3.m

Rysunek [*] na stronie [*] -- symulacja 100, 10000, 1000000 rzutów kostką (proporcje, plik fig4.m

Rysunek [*] na stronie [*]: ilości wygranych w stu próbach wyrzucenia więcej niż dwóch szóstek w pięciu rzutach kostką -- 10 000 symulacji (plik gra100.m

Rysunek [*] na stronie [*]: rozkład ilości jedynek uzyskany z 10 tysięcy repróbkowań ze zwracaniem (bootstrap) próby 18 jedynek i 82 zer (plik boot.m)

Przykład [*] na stronie [*] -- prawdopodobieństwo, że wśród dwudziestu osób dwie będą miały urodziny tego samego dnia (plik mc_urodziny.m

Przykład [*] na stronie [*] -- prawdopodobieństwo, że w rodzinie posiadającej czworo dzieci będą co najmniej trzy dziewczynki (plik mc_dziewczynki.m

Przykład [*] na stronie [*] -- prawdopodobieństwo, że wśród 12 ciężarówek będzie sprawnych mniej niż 10, jeśli prawdopodobieństwo awarii każdej z nich wynosi 5% (plik mc_2z12.m

Rysunek [*] na stronie [*] -- rozrzut estymowany za pomocą bootstrapu (plik boot.m

Ogólny program na test permutacyjny dla dwóch grup (rozdział [*], plik perm_test.m

Wykorzystanie powyższego programu do konkretnych danych z rozdziału [*] i rysunków fig:permut_hist, fig:hist_perm2 i fig:poziom_istotnosci (plik permut2.m) m2/permut2.m

Przykład [*] ze strony [*]: jeśli 56 na 100 sondowanych wypowie się ,,za'' -- jakie są szanse, że w ,,prawdziwym'' głosowaniu większość będzie ,,za''? (plik mc_wybory.m

Przykład [*] ze strony [*]: czy 9 trafień na 10 świadczy o znaczącej poprawie, jeśli dotychczas trafialiśmy średnio 6 na 10? (plik mc_kosz.m

Rozkład równomierny (płaski) -- rys. fig:rozklad_plaski, plik rozklad_plaski.m 

Rozkład dwumianowy -- rys. fig:rozklad_dwumian, plik rozklad_dwumian.m m2/rozklad_dwumian.m ...i wykorzystywana powyżej funkcja rysująca rozkład dwumianowy dla zadanych parametrów (plik binom.m)

Rozkład Poissona -- rys. fig:rozklad_poissona (plik rozklad_poissona.m) m2/rozklad_poissona.m ...i wykorzystywana powyżej funkcja rysująca rozkład Poissona dla zadanych parametrów (plik poisson.m)

Rozkład Gaussa (normalny) -- rys. fig:rozklad_gaussa, plik rozklad_gaussa.m

Rozkład $ t$ Studenta -- rys. fig:rozklad_t, plik rozklad_t.m 

Rozkład $ \chi^2$ -- rys. fig:rozklad_chi2, plik rozklad_chi2.m 

Rozkład prawdopodobieństwa wyników pomiarów przyspieszenia ziemskiego i poziomy istotności dla testu jedno- i dwustronnego, rys. fig:przyspieszenie1 i fig:przyspieszenie2, plik wh_gauss.m 

Ilustracja działania Centralnego Twierdzenia Granicznego, rys. fig:CTG, plik ctg.m 

chi^2, rysunki fig:chi2_1 i fig:chi2_2 -- plik chi_test.m 

Rysunek fig:chi2Pearson (plik pearson.m

Przykład [*] ze strony [*] (plik titanic.m)

Obliczanie wartości prawdopodobieństwa wystąpienia k serii dla n1 zer i n2 jedynek -- wzór ([*]) na stronie [*] (plik prawd_serii.m

...i korzystający z niego program realizujący test serii (rozdział [*]). Po uruchomieniu program prosi o wprowadzenie serii dwóch znaków i sprawdza, czy mogła ona być wynikiem niezależnych losowań (plik serie.mnext up previous contents
Next: About this document ... Up: Wstęp do współczesnej statystyki Previous: Co znajdziemy w tej   Spis tresci
Piotr J. Durka 2003-11-05