GEOMETRICAL METHODS IN PHYSICS METODY GEOMETRYCZNE FIZYKI
Wednesday at 2:15 pm, Pasteura 5, room 2.23 Środa, godzina 14:15, Pasteura 5, sala 2.23

Katedra Metod Matematycznych Fizyki

zaprasza studentów, doktorantów i nie tylko młodych pracowników nauki na seminarium

Metody Geometryczne Fizyki


tr>
Rok akademicki 2020/2021
Semestr zimowy

13 stycznia 2021/ January 13th, 2021

Rafał R. Suszek (KMMF)

The KGB (and the rest of the alphabet) for the Brane New Superworld

The abstract

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

16 grudnia 2020/ December 16th, 2020

Katja Sagerschnig (CFT)

Parabolic Geometries in Dimension Five

In this talk we will discuss constructions between parabolic geometries in low dimensions, in particular in dimension five

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

9 grudnia 2020/ December 9th, 2020

Tomasz Smołka (KMMF)

Quasi-lokalny opis elektromagnetyzmu i zlinearyzowanej grawitacji ilustrowany Hopfionam

Przedstawię metodę opisu elektromagnetyzmu za pomocą danych zredukowanych. Proponowany formalizm wykorzystuje foliację przestrzeni dwu-wymiarowymi sferami. Użycie rozkładu Hodge'a-Kodairy dla jednoform w T*(S^2) oraz operatora odwrotnego do laplasjanu na S^2 pozwala zredukować opis elektromagnetyzmu do jednej zespolonej funkcji skalarnej. Analogiczny formalizm z powodzeniem wykorzystuje się dla słabego pola grawitacyjnego. Teoria bedzie ilustrowana Hopfionami --- rozwiązaniami próżniowej teorii Maxwela (zlinearyzowanej grawitacji) o nietrywialnej strukturze topologicznej.

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

18 listopada 2020/ November 18th, 2020

Piotr Waluk (KMMF)

How to weigh gravity

In spite of General Relativity Theory being around for over a century, we still do not have a satisfactory understanding of the concept of energy of the gravitational field. The very nature of Einstein's theory makes this supposedly basic physical concept highly non-trivial. Although one can assign a value of global energy to some gravitating systems, the concept of local energy density of gravity turns out to be meaningless.As a way around this, researchers are trying to define energy for finite, but extended regions of spacetimes. This is the still open problem of quasi-local mass. I will discuss some of the difficulties that make the search for a viable definition of quasi-local energy so challenging and show how the approximated theory of linearized gravity may offer some clues in the subject.

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

12 listopada 2020/ November 12th, 2020

Mikołaj Rotkiewicz (MIMUW)

Higher order analogs of Lie algebroids

I will introduce the concept of a higher algebroid - the notion generalizing Lie algebroids and higher order tangent bundles. Our approach (joint works with Michał Jóźwikowski) is based on the description of a (Lie) algebroid as a vector bundle comorphism (Zakrzewski morphism) - a relation of special kind. In case of the Lie algebroid of a Lie groupoid G such a relation is obtained by a (natural) reduction of the canonical involution T T G -> T T G and it has a direct generalization when T G is replaced with the higher order tangent bundle of G. The discussed notion of a k-th order (Lie) algebroid (k\geq 1) has a rich algebraic structure and is very natural from the perspective of a geometric formalism of a k-th order variational calculus.
I will also discuss the other concept of higher order analogs of Lie algebroids present in the literature.

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

4 listopada 2020/ November 4th, 2020

Katarzyna Grabowska (KMMF)

O Algebroidach na wiele sposobów / Algebroids in many guises

Mój referat przeznaczony będzie przede wszystkim dla młodszych członków naszej społeczności. Opowiem o pojęciu algebroidu i o tym jak można tę samą strukturę opisać na wiele różnych sposobów. Przygotujmy się w ten sposób do kolejnego referatu dr Mikołaja Rotkewicza, który będzie traktował o interesującym uogólnieniu struktury algebroidu.

My talk will be devoted to the concept of an algebroid. I shall disscuss many different ways of encoding the same structure. I hope that the younger members of our community will benefit form the talk. One can treat it as a form of introduction to the next talk by Mikołaj Rotkiewicz on the interesting generalization of the concept of an algebroid.

The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

28 października 2020/ October 28th, 2020

Seminar cancelled due to strike

21 pazdziernika 2020/ October 21st, 2020

Zohreh Ravanpak (IMPAN)

Discrete mechanics on non-associative object

Discrete Lagrangian mechanics on Lie groups and groupoids has been developed in many papers. Nevertheless, the generalization of the discrete mechanics to non-associative objectsis still lacking. I will talk about how we can generalize the discrete Lagrangian and Hamiltonian mechanics on Lie groups to non-associative objects generalizing Lie groups (smooth loops). This shows that the associativity assumption is not crucial for mechanics and opens new perspectives. I will show the process of the formulation of the discrete Lagrangian and Hamiltonian mechanics on unitary octonions as a motivating example.


The meeting will take place on Zoom. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

Rok akademicki 2019/2020
Semestr letni

3 czerwca 2020/ June 3rd, 2020

Vladimir Salnikov (CNRS/La Rochelle University)

Graded and generalized geometry for mechanics

In this talk I will describe some objects of the generalized geometry that appear naturally in the qualitative analysis of mechanical systems. In particular we will discuss the Dirac structures within the framework of the systems with constraints and eventually of port-Hamiltonian systems. From the mathematical point of view, Dirac structures generalize simultaneously symplectic and Poisson structures. As for mechanics, the idea is to design numerical methods that preserve these structures and thus guarantee good physical behaviour in simulations. Then, I will present a framework which is even more general - the one of differential graded manifolds (also called Q-manifolds), and discuss some possible ways of using them for the ``structure preserving integrators'' in mechanics.


The meeting will take place on Google Meet. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

27 maja 2020/ May 27th, 2020

Paweł Urbański (KMMF)

Kilka uwag o opisie hamiltonowskim w teoriach klasycznych / Few remarks on Hamiltonian approach in classical theories

Zacznę od przypomnienia czym jest opis wariacyjny (z przykładami). Układ opisywany jest podzbiorem w wiązce kostycznej (do przestrzeni konfiguracji), będącej zbiorem róniczek działań. Podam odpowiednie konstrukcje w przypadku mechaniki punktu i teorii pola. W niektórych przypadkach oprócz opisu lagranżowskiego istnieje też opis hamiltonowski. Ustosunkuję się do próby opisu układu, jak w teorii pola, jako układu dynamicznego na przestrzeni (rozmaitości) banachowskiej.

Notes from the seminar

20 maja 2020/ May 20th, 2020

Bartłomiej Bąk (FUW)

The affine variational principle in the theory of gravity

To present the affine variational principle I start from typical (metric) variational formulation of gravity for Hilbert and scalar fields lagrangians and go step by step to an affine case. Then I give a general recipe for a transformation from a metric picture to an affine one and after that I apply given procedure to a few examples.

The meeting will take place on Google Meet. If you are interested ask for a link at katarzyna.konieczna at fuw edu pl

13 maja 2020/ May 13th, 2020

Michał Jżwikowski (MIM UW)

Geodesic problem in sub-Riemannian geometry / Geodezyjne w geometrii subriemannowskiej

Simply speaking sub-Riemannian geometry is Riemannian geometry with linear constraints put on velocities. Surprisingly this simple modification makes the problem of finding (and also existence) of length-minimizing curves (geodesics) much more difficult. In the talk I will introduce sub-Riemannian geometry and derive first-order necessary conditions for a curve to be a geodesic in sub-Riemannain geometry.


W pewnym uproszczeniu geometria subriemnnowska to geometria riemannowska z dodatkowymi więzami liniowymi nałożonymi na predkości. Co ciekawe taka niewielka modyfikacja sprawia, że problem znalezienia (a także istnienia) krzywych minimalizujących odległość (geodezyjnych) mocno się komplikuje. Podczas wykładu opowiem czym jest geometria subriemannowska i wyprowadzę warunki konieczne jakie muszę spełniać geodezyjne w tej teorii.

Notes from the seminar

6 maja 2020/ May 6th, 2020

Andrew Bruce (University of Luxembourg)

Supermanifolds: Motivation and Introduction

Undoubtedly Berezin is the farther of "supermathematics" who, based on methods of quantum field theory realised the importance of Grassmann algebras in physics. He realised that one should be able to treat commuting and anticommuting variables on an equal footing from both an algebraic and geometric perspective. Spurred on by the development of supersymmetry, Berezin & Leites in 1975 gave the world the notion of a supermanifold. To understand supermanifolds rigorously one needs tools from algebraic geometry, specifically sheaves and locally ringed spaces. However, a working knowledge can quickly be gained using local coordinates in a way almost identical to smooth manifolds. In this talk, I will sketch the coordinate approach to supermanifolds and present some applications of the theory in differential geometry and physics.

Notes from the seminar

4 marca 2020/ March 4th, 2020

Katarzyna Grabowska (KMMF)

O pewnych nietypowych r�niczkowaniach tranzytywnych nilpotentnych algebr p�l wektorowych

R�niczkowanie algebry, najog�lniej m�wi�c, to liniowe odwzorowanie spe�niaj�ce regu�� Leibniza. R�niczkowania algebry funkcji g�adkich na rozmaito�ci, o warto�ciach rzeczywistych, nad homomorfizmem b�d�cym ewaluacj� funkcji w punkcie to wektory styczne. R�niczkowania algebry funkcji g�adkich na rozmaito�ci o warto�ciach w tej samej algebrze nad identyczno�ci� to g�adkie pola wektorowe. Mo�emy m�wi� tak�e o r�niczkowaniach algebry Liego p�l wektorowych na rozmaito�ci. To�samo�� Jacobiego dla nawiasu Liego p�l wektorowych interpretowa� mo�na jako stwierdzenie, �e ka�de pole wektorowe zadaje r�niczkowanie algebry p�l. Referat po�wi�cony b�dzie r�niczkowaniom tranzytywnych nilpotentnych algebr p�l wektorowych. Okazuje si�, �e w szczeg�lnych sytuacjach istniej� r�niczkowania inne ni� wewn�trzne, tzn. zadane przez elementy algebry.

26 lutego 2020/ February 26th, 2020

Jerzy Kijowski (CFT)

W jaki spos�b geometria �obaczewskiego pojawia si� w elektrodynamice Maxwella

Poka�� jak fundamentalny problem fizyczny (tzw. "back reaction") prowadzi do trudnych oblicze�, kt�re znacznie upraszczaj� si�, gdy zastosowa� geometri� �obaczewskiego. W warstwie rachunkowej referat b�dzie od� ku czci wsp�rz�dnych bisferycznych.

Semestr zimowy

22 stycznia 2020/ January 22nd, 2020

Giovanni Moreno (KMMF)

G_2 group and geometric duality / Grupa G_2 i geometryczna dualno��

G_2 group is the first exeptional simple Lie group. The first in the sense, that it has the lowest dimension in the series of exeptional groups. There exists several methods of describing this group. For the purpose of the seminar I choose the algebro-geometric version, since it shows the interesting and not obvious link between some five dimensional manifolds with contact structure and some other five dimensional manifods with the distribution of (2,3,5) type. Such a link is called "geometric duality".

Grupa G_2 to grupa Liego najmniejszego wymiaru z tak zwanej serii wyj�tkowych prostych grup Liego; istnieje kilka r�nych r�wnowa�nych sposob�w, aby j� wprowadzi�: w niniejszym seminarium wybieram algebro-geometryczny spos�b, poniewa� pokazuje ciekawe i nieoczywiste powi�zanie mi�dzy pewnymi pi�ciowymiarowymi rozmaito�ciami wyposa�onymi w struktur� kontaktow� a innymi pi�ciowymiarowymi rozmaito�ciami wyposa�onymi w dystrybucj� typu (2,3,5). Takie powi�zanie nazywamy "geometryczn� dualno�ci�".

15 stycznia 2020/ January 15th, 2020

Bartosz Zawora (FUW)

Non-holonomic system of two rolling balls

In this talk, we will discuss non-holonomic system of two balls rolling on each other, with the no-slip and no-spin condition, which defines a rank 2 distribution. Depending on the ratio of the radii of two balls, the symmetry group preserving that distribution may be non-trivial. In particular, if the ratio is 1:3, the symmetry group turns out to be the exceptional Lie group G2. The main results obtained will be presented, and based on the works by G. Bor and R. Montgomery.

8 stycznia 2020/ January 8th, 2020

Katarzyna Grabowska (KMMF)

Wst�p do geometrii multisymplektycznej (2) / An invitation to multisymplectic geometry (2)

W trakcie seminarium postaram si� opowiedzie� o kanonicznej strukturze multisymplektycznej na wi�zce wielokowektor�w i o tym jak funkcjonuje ona w klasycznej teorii pola.

The seminar will be devoted to the cononical example of multisymplectic structure on multicovector bundle and its role in classical field theory.

18 grudnia 2019/ December 18th, 2019

Eryk Buk (IFT)

Wst�p do geometrii multisymplektycznej / An invitation to multisymplectic geometry

Referat po�wi�cony b�dzie poj�ciu struktury multisymplektycznej. Struktura tego rodzju pojawia si� naturalnie w hamiltonowskim sformu�owaniu klasycznej teorii pola. W trakcie referatu om�wi� kanoniczn� struktur� multisymplektyczn� przestrzeni wielokowektor�w naturalnie pojawiaj�cej si� w teorii pola. Zaproponuj� tak�e og�ln� definicj� struktury multisymplektycznej. Referat oparty jest na przegl�dowej pracy L. Ryvkina i T. Wurzbachera.

The talk will be devoted to the concept of multisymplectic structure. Such a structure appears naturally in Hamiltonian approach to classical filed theory. The canonical structure on multicovector byndle will be discussed and the general definition proposed. The talk will be based on a review paper by L. Ryvkin and T. Wurzbacher.

11 grudnia 2019/ December 11th, 2019

Konrad Topolski (FUW)

Metody konforemne w Og�lnej Teorii Wzgl�dno�ci - wprowadzenie / Conformal methods in General Relativity - a short exposition

W trakcie wyst�pienia om�wi� transformacje konforemne g�adkiej rozmaito�ci z metryk� o sygnaturze lorentzowskiej i pochodz�ce od nich transformacje wielko�ci zwi�zanych z krzywizn�. Przedstawi� przyk�ady rachunk�w w lokalnym uk�adzie wsp�rz�dnych. Wprowadz� poj�cie czasoprzestrzeni asymptotycznie prostych i s�abo asymptotycznie prostych. Wyprowadz� pewne wnioski na temat charakteru brzegu rozmaito�ci przy za�o�eniu r�nych w�asno�ci wielko�ci geometrycznych.

In my talk, I will discuss the conformal transformations of the metric tensor on a smooth manifold, present the subsequent changes of the curvature-related quantities or lack thereof, as well as give a few examples in local coordinate systems. I will introduce the concept of asymptotically simple spacetimes and weak asymptotic simplicity. I will derive some results about the character of the boundary of the manifold assuming properties of the geometrical quantities.

4 grudnia 2019/ December 4th, 2019

Jacek Wojtkiewicz (KMMF)

O spinowych stanach koherentnych w kwantowym modelu Heisenberga / On spin coherent states in quantum Heisenberg model

Stan koherentny spinowy otrzymamy
je�li Exponensem od operator�w momentu p�du zadzia�amy
Na jaki� stan wybrany;
kt�ry bierzemy jako najbardziej namagnesowany.
Jedynk� przez stany koherentne wyrazimy
i do sumy statystycznej wstawimy;
Nieliniowy Model Sigma t� drog� dostaniemy;
obecno�� cz�onu topologicznego (WZ) przy tym wykryjemy.

Alternatywne podej�cie kr�tko wzmiankuj�,
gdzie Botta-Borela-Weila tw. si� wykorzystuje;
geometrii wok� tego mrowie a mrowie;
je�li kto� to lubi - b�dzie mia� u�ywania, co si� zowie.
Wszelako u�yteczno�� tego na razie nieudokumentowana;
je�li chcesz to, s�uchaczu, zmieni� - to aktywno�� twoja mile widziana.

Hmmm.... yes... It will be about the geometry related to the coherent states method in Heisenberg model. I failed to translate the abstract into English, since in Polish it is a piece of a poem. (KG)

27 listopada 2019/ November 27th, 2019

Zohreh Ravanpak (IMPAN)

Brief introduction to Poisson geometry

Poisson bracket on a smooth manifold M is a bracket on the algebra of smooth functions satisfying the familiar properties of the Lie bracket, additionally, a Leibniz identity. I will talk about the history about how study of classical Hamiltonian mechanics naturally arised a Poisson bracket of two observable quantities. Basic definitions, relation between Poisson brackets and Poisson bivectors and Hamilton's equations of motion and some relevant examples will be included.

13 listopada 2019/ November 13th, 2019

Jacek Wojtkiewicz (KMMF)

O stanach koherentnych w zastosowaniu do modelu Heisenberga i geometrii tam�e. 0. Prolog: O FunCa�kach s��w kilka /

Heisenberg model in the language of coherent states and its geometric aspects. 0. Prologue: Few words about functional integrals

Wypisuj�c sum� statystyczn� Z dla kwantowego modelu Heisenberga, cz�sto korzysta si� z wzoru Trottera i wstawia du�o (oo wiele) jedynek,kt�re mo�na napisa� na r�ne sposoby, a jednym z nich jest wyra�enie jej przez stany koherentne. W ten spos�b Z wyra�a si� przez ca�k� funkcjonaln�. Najsampierw zamierzam powiedzie� 'jak to robi� fizycy', a o tym, jak to robi� 'lege artis', by� mo�e p�niej. W ka�dym przypadku b�dzie to poprzedzone wst�pem nt. ca�ek funkcjonalnych.

The partition function of the quantum Heisenberg model can be expressed by so called spin coherent states. Performing this construction in details, one encounters numerous interesting geometrical objects (Hopf fibration, Bott-Borel-Weil theorem, Dolbeault complexes, et al.) I would like to present this construction 1) within customary approach and 2) by a more careful treatment. In the Prologue lecture, I would like to say few words about functional integrals, as the forementioned partition function appears in this form.

6 listopada 2019/ November 6th, 2019

Giovanni Moreno (KMMF)

Lagran�owskie Grassmaniany, nieliniowe r�wnania r�niczkowe drugiego rz�du i ich charakterystyki (II) / Lagrangian Grassmanians, nonlinear second order differential equations and chracteristics (II)

Wprowadz� struktury geometryczne odpowiednie do badania nieliniowych r�wna� r�niczkowych drugiego rz�du, oparte na poj�ciu Grassmanianu Lagran�owskiego, tzn. rozmaito�ci wszystkich n-wymiarowych liniowych podprzestrzeni (2n)-wymiarowej przestrzeni symplektycznej, na kt�rych forma symplektyczna znika. Skoncentruj� si� na przypadku n=2 i om�wi� wyniki zwi�zane z r�wnaniem Monge-Ampere'a oraz jego charakterystykami.

I will introduce the framework for studying nonlinear second order differential equations based on the concept of Lagrangian Grassmanian. Lagrangian Grassmanian is the manifold of all n-dimensional vector subspaces of a 2n-dimensional symplectic space such that symplectic form vanishes on them. In particular I will discuss the case n=2, especially Monge-Ampere equation and its characteristics.

30 pa�dziernika 2019/ October 30rd, 2019

Giovanni Moreno (KMMF)

Lagran�owskie Grassmaniany, nieliniowe r�wnania r�niczkowe drugiego rz�du i ich charakterystyki (I) / Lagrangian Grassmanians, nonlinear second order differential equations and chracteristics (I)

Wprowadz� struktury geometryczne odpowiednie do badania nieliniowych r�wna� r�niczkowych drugiego rz�du, oparte na poj�ciu Grassmanianu Lagran�owskiego, tzn. rozmaito�ci wszystkich n-wymiarowych liniowych podprzestrzeni (2n)-wymiarowej przestrzeni symplektycznej, na kt�rych forma symplektyczna znika. Skoncentruj� si� na przypadku n=2 i om�wi� wyniki zwi�zane z r�wnaniem Monge-Ampere'a oraz jego charakterystykami.

I will introduce the framework for studying nonlinear second order differential equations based on the concept of Lagrangian Grassmanian. Lagrangian Grassmanian is the manifold of all n-dimensional vector subspaces of a 2n-dimensional symplectic space such that symplectic form vanishes on them. In particular I will discuss the case n=2, especially Monge-Ampere equation and its characteristics.

23 pa�dziernika 2019/ October 23rd, 2019

Pawe� Urba�ski (KMMF)

Obiekty tworz�ce relacji symplektycznych / Generating objects of symplectic relations

O obiektach tworz�cych podrozmaito�ci m�wimy, gdy rozmaito�� symplektyczna jest izomorficzna wi�zce kostycznej. Mowa b�dzie o obiektach tworz�cych relacji symplektycznych i ich sk�adaniu w kontek�cie transformacji Legendre'a.

Generating objects are associated with Lagrangian submanifolds of symplectic manifolds isomorphic with cotangent bundles. We shall discuss generating objects of symplectic relations and composition of symplectic relations in the context of Legendre transformations.

16 pa�dziernika 2019/ October 16th, 2019

Tomasz Smo�ka (KMMF)

Symetrie czasoprzestrzeni i wielko�ci zachowane / Symmetries of spacetimes and conserved quantities

W trakcie seminarium om�wi� konforemne pola Killinga i ich uog�lnienia do wy�szych tensor�w Killinga i Yano-Killinga oraz wielko�ci zachowane zwi�zane z symetriami.

I will talk about (Conformal) Killing vectors and their generalizationsto higher rank tensors (Killing tensors and Yano-Killing forms). Conserved quantities associated with the symmetries will be discussed.

9 pa�dziernika 2019/ October 9nd, 2019

Katarzyna Grabowska (KMMF)

Lagran�jan, Hamiltonian i transformacja Legendre'a / Lagrangian, Hamiltonian and Legendre transformation

W trakcie seminarium inauguruj�cego nasz spotkania w nowym roku akademickim opowiem o podstawowych strukturach geometrycznych zwi�zanych z mechanik� lagran�owsk�, mechanik� hamiltonowsk� i transformacj� Legendre'a. Seminarium b�dzie dostosowane do potrzeb nowych s�uchaczy.

The first meeting in the new academic year will be devoted to geometric structures of Lagrangian mechanics, Hamiltonian mechanics and Legendre transformations. The talk should be accesible to students - new seminar members.

Rok akademicki 2018/2019
Semestr letni

22 maja 2019/ May 22nd, 2019

Katja Sagerschnig (CFT)

Introduction to projective differential geometry

A projective structure on a manifold can be viewed as the collection of all unparametrized geodesics of an affine connection. The aim of this talk is to give a quick introduction to projective structures, their invariants, symmetries, and to problems in the field.

15 maja 2019/ May 15th, 2019

The seminar is cancelled

8 maja 2019/ May 8thth, 2019

Tomasz SMO�KA (KMMF)

Elektrodynamika na formach r�niczkowych c.d./ Electrodynamics in the language of differential forms (continued)

17 kwietnia 2019/ April 17th, 2019

Piotr T. Chru�ciel (University of Vienna)

Roads to topological censorship

I will review the various theorems describing the restrictions on the topology of solutions of Einstein equations, known under the name of "topological censorship"

10 kwietnia 2019/ April 10th, 2019

Tomasz SMO�KA (KMMF)

Elektrodynamika na formach r�niczkowych / Electrodynamics in the language of differential forms

3 kwietnia 2019/ April 3rd, 2019

Marcin ZAJ�C (KMMF)

Wst�p do teorii wi�zek g��wnych II / Introduction to principal bundles II

Struktura wi�zki g��wnej stanowi naturalny j�zyk do opisu teorii pola z cechowaniem. W ramach mojego referatu przedstawi� podstawowe w�asno�ci wi�zek g��wnych oraz ich zastosowania w fizyce.

Geometry of principal bundle provides a natural language to describe gauge field theories. In my talk I will present basic properties of principal bundles and their applications in physics.

27 marca 2019/ March 27th, 2019

Marcin ZAJ�C (KMMF)

Wst�p do teorii wi�zek g��wnych / Introduction to principal bundles

Struktura wi�zki g��wnej stanowi naturalny j�zyk do opisu teorii pola z cechowaniem. W ramach mojego referatu przedstawi� podstawowe w�asno�ci wi�zek g��wnych oraz ich zastosowania w fizyce.

Geometry of principal bundle provides a natural language to describe gauge field theories. In my talk I will present basic properties of principal bundles and their applications in physics.

20 marca 2019/ March 20th, 2019

Jacek WOJTKIEWICZ (KMMF)

O genezie struktury kontaktowej w termodynamice / On the genesis of contact structure in thermodynamics

Termodynamika sta�a si� teori� logicznie zamkni�t� zasadniczo pod koniec XIX wieku. Znacznie p�niej dostrze�ono, �e uk�ad termodynamiczny posiada naturaln� struktur� kontaktow�. Zamierzam om�wi�, jak si� ta struktura pojawia.

Thermodynamics became the logically closed system basically at the end of XIXth century. Much later it has been noticed that the thermodynamic system shares natural contact structure. I would like to comment how this structure emerges.

13 marca 2019/ March 13th, 2019

Maciej NIESZPORSKI (KMMF)

Wst�p do powierzchni solitonowych / An introduction to soliton surfaces

Teoria uk�ad�w ca�kowalnych r�wna� r�niczkowych ma swoje korzenie w pracach geometr�w prze�omu XIX i XX wieku. Pokr�tce przedstawi� motywacj� autor�w takich jak Bianchi, Darboux, Tziteica, Eisenhart, Wilczy�ski czy Blaschke

Theory of integrable differential equations has its roots in works of geometers of late XIX and early XX century. I will shortly present geometric motivations of the authors such as Bianchi, Darboux, Tziteica, Eisenhart, Wilczy�ski or Blaschke

6 marca 2019/ March 6thth, 2019

Jacek JEZIERSKI (KMMF)

Geometria powierzchni zerowych / Geometry of null hypersurfaces

27 lutego 2019/ February 27th, 2019

Janusz GRABOWSKI (IMPAN)

Wst�p do algebroid�w Liego / Introduction to Lie algebroids

Semestr zimowy

23 stycznia 2019/ January 23rd, 2019

Javier de LUCAS (KMMF)

An introduction to Poisson-Lie groups and dressing transformations

In a nutshell, a Poisson-Lie group is a Lie group with a certain type of compatible Poisson structure. From a physical viewpoint, the study of Poisson-Lie groups was initially motivated by the analysis of the Hamiltonian structure of the group of so-called dressing transformations arising in the inspection of relevant classes of integrable systems. The aim of this talk is to introduce the theory of Poisson-Lie groups and their dressing transformations. After recalling several basic results on Poisson manifolds, I will characterise Poisson-Lie groups in different equivalent ways, I will study the properties of their related Lie algebras (which leads to the theory of Lie bialgebras), and I will analyse the main properties of dressing transformations.

16 stycznia 2019/ January 16th, 2019

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

Geometria warto�ci afinicznych / Geometry of affine values

W geometrii r�niczkowej pracujemy zazwyczaj z obiektami o charakterze liniowym. Wektory styczne, kowektory i inne tensory s� elementami odpowiednich przestrzeni wektorowych. Z drugiej strony w teoriach fizycznych pojawiaj� si� wielko�ci, kt�re maj� charakter afiniczny. Na przyk�ad prawo transformacji p�du w ramach mechaniki nierelatywistycznej mi�dzy dwoma uk�adami odniesienia poruszaj�cymi si� wzgl�dem siebie jest odwzorowaniem afinicznym. Odpowiednim narz�dziem do opisu tego rodzaju sytuacji jest geometria warto�ci afinicznych (AV-geometry). W geometrii tej algebra funkcji g�adkich na rozmaito�ci zast�piona jest przez zbi�r g�adkich ci�� jednowymiarowej wi�zki afinicznej. Znajomo�� geometrii warto�ci afinicznych przydaje si� do opisu dynamiki cz�stki na�adowanej, do niezale�nego od uk�adu odniesienia sformu�owania mechaniki Newtona oraz w wielu miejsach w klasycznej teorii pola. W czasie referatu przedstawi� podstawowe konstrukcje zwi�zane z geometri� warto�ci afinicznych i wspomn� o jej zastosowaniach.

In differential geometry we work mostly with objects of linear character like tangent vectors, covectors or tensors. On the other hand in physics there appear affine concepts, e.g. in Newtonian mechanics the transformation rule for momentum between moving frames is affine It means that momentum shoud nod be represented as a (co)vector. The appropriate tool we can use in such cases is the geometry of affine values (AV-geometry). In AV-geometry we replace functios on a manifold with sections of one dimensional affine bundle and proceed with other constructions almost as usual. AV-geometry works for the dynamics of charged particles, Newtonian mechanics and in many problems in classical field theory.

9 stycznia 2019/ January 9th, 2019

Piotr WALUK (KMMF)

Symetrie jednorodnych wszech�wiat�w - cz�� II / Symmetries of homogeneous universes - part II

Jednorodne przestrzennie modele kosmologiczne s� niemal w pe�ni scharakteryzowane przez swoj� grup� symetrii przestrzennych. Podczas wyst�pienia om�wi� kilka przyk�ad�w jednorodnych przestrzennie czasoprzestrzeni, kt�re pomimo swej prostoty wykazuj� intryguj�ce w�asno�ci fizyczne.

Spatially homogeneous cosmological models are almost entirely characterized by their group of spatial symmetries. I shall discuss several examples of spatially homogeneous spacetimes which, although quite simple in form, display intriguing physical properties.

19 grudnia 2018/ December 19th, 2018

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

R�niczkowania i koneksje: kilka bis�w / Derivations and connections: few pieces for an encore

W trakcie referatu dyskutowa� b�dziemy zagadnienia, kt�re pojawia�y si� w tej czy innej formie w trakcie kilku wcze�niejszych seminari�w. Elementem ��cz�cym te zagadnienia b�dzie u�ycie form o warto�ciach wektorowych. W miar� dost�pnego czasu om�wimy (1) wz�r na r�niczkowanie d_T w kontek�cie ca�kowania przez cz�ci w rachunku wariacyjnym, (2) nawiasy Liego r�niczkowa� w reprezentacji przez formy o warto�ciach wektorowych, tzn nawiasy Richardsona-Nijenhuisa i Froelichera-Nijenhuisa, (3) jednoforma r�niczkowa jako powi�zanie (koneksja), (3) krzywizna powi�zania wyra�ona przez nawias Froelichera-Nijenhuisa, (4) torsja powi�zania w wi�zce stycznej.

During the talk I shall discuss several problems that have already appeared at the seminar. The common factor for them will be the use of vector valued differential forms. Within the available time I shall talk about (1) the formula for d_T in the context of integration by parts in variational calculus, (2) Lie brackets of derivations in vector valued form representations, i.e. Richardson-Nijenhuis and F roelicher-Nijenhuis brackets, (3) one form as a connection, (3) curvature of a connection expressed as a Froelicher-Nijenhius bracket (4) torsion of a connection in the tangent bundle.

12 grudnia 2018/ December 12th, 2018

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

Transport r�wnoleg�y i koneksja - ci�g dalszy/ Paralel transport and connection - continuation

W ubieg�ym tygodniu om�wione zosta�o poj�cie koneksji liniowej w wi�zce wektorowej oraz poj�cie pochodnej kowariantnej zwi�zanej z t� koneksj�. W najbli�sz� �rod� przypomn� wprowadzone wcze�niej poj�cia oraz wprowadz� kolejne, tzn. transport r�wnoleg�y i krzywizn� koneksji. W dalszej cz�ci referatu skoncentruj� si� na koneksji w wi�zce stycznej.

Last week we have discussed the concept of a linear connection in a vector bundle as well as the associated covariant derivative. On Wednesday I shall pass to paralell transport and curvature. Next, I shall discuss connections in the tangent bundle.

5 grudnia 2018/ December 5thth, 2018

Eryk BUK (FUW)

Pracuj�c na przestrzeni wektorowej lub afinicznej mo�emy por�wnywa� wektory styczne, kowektory czy inne obiekty tensorowe w r�nych punktach przestrzeni, mo�emy tak�e przesuwa� wektory wzd�u� krzywych. Na bardziej og�lnych rozmaito�ciach do przesuwania wektor�w wzd�u� krzywych potrzebna jest dodatkowa struktura - koneksja. Referat b�dzie po�wi�cony definicji i w�asno�ciom koneksji liniowej w wi�zkach wektorowych.

It is well known that on a general manifold one cannot compare vectors, covectors and other tensors in two different points of the manifold. It is however possible on an affine or vector space. The talk will be devoted to the concept of linear connection on a vector bundle. Having a connection in the tangent bundle we can move tensors around along curves, even if we still cannot compare them between different points.

28 listopada 2018/ November 28thth, 2018

Marian WIATR(KMMF)

R�niczkowania w algebrach / Derivations in algebras

W ka�dej og�lnej algebrze mo�na zdefiniowa� r�niczkowania, jako zbi�r odwzorowa� liniowych spe�niaj�cych regu�� Leibniza. M�j referat b�dzie skupia� si� na r�niczkowaniach w algebrze form na rozmaito�ci. Opowiem tak�e o interpretacji form o warto�ciach wektorowych i znaczeniu ich r�niczkowa� w geometrii i mechanice klasycznej.

One can define a derivation in an algebra as a linear map satisfying Leibniz rule. During the talk I shall concentrate on derivations of the algebra of forms on a manifold. Vector valued forms and their role in classical mechanics will be discussed as well.

21 listopada 2018/ November 21stth, 2018

Piotr WALUK (KMMF)

Symetrie jednorodnych wszech�wiat�w / Symmetries of homogeneous universes

Jednym z naturalnych uog�lnie� znanego modelu kosmologicznego Friedmanna-Lemaitre'a jest porzucenie za�o�enia o izotropowo�ci wszech�wiata. Ten krok otwiera istn� plejad� modeli kosmologicznych o interesuj�cych w�asno�ciach. Podczas wyst�pienia przedstawi� klasyfikacj� jednorodnych nieizotoropowych wszech�wiat�w ze wzgl�du na ich symetrie przestrzenne oraz om�wi� dok�adniej kilka wybranych przyk�ad�w.

The natural generalisation of Friedmann-Lemaitre cosmological model consists of dropping out the isotropy assumption. As a result we get multiplicity of models with interesting properties. The talk will be devoted to clasification of homogeneous nonisotropic universes with respect to their spatial symmetries. Few expamples will be discussed id detail.

14 listopada 2018/ November 14th, 2018

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

O wi�zkach gradowanych - cz�� II / On graded bundles - part II

Referat po�wi�cony b�dzie poj�ciu wi�zki gradowanej. Szczeg�owo om�wi� struktur� wi�zki drugich d�et�w krzywych w rozmaito�ci. Pojawi� si� te� inne naturalne przyk�ady wi�zek gradowanych.

The definition of the graded bundle will be presented and the example of the bundle of the second order jets of smooth curves in a manifold will be discussed in detail. Other natural examples of graded bundle will aso appear.

7 listopada 2018/ November 7th, 2018

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

O r�wnaniu Eulera-Lagrange'a nieco inaczej / On Euler-Lagrange equation - another point of view

31 pa�dziernika 2018/ October 31st, 2018

Giovanni MORENO (KMMF)

O geometrii r�wna� r�niczkowych cz�stkowych / On geometry of Partial Differential Equations

Wst�p do podstawowych metod geometrycznych u�ywanych w teorii r�wna� r�niczkowych cz�stkowych i ich symetrii.

Elementary introduction to geometric methods in theory of Partial Differential Equations and their symmetries.

24 pa�dziernika 2018/ October 24th, 2018

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

O wi�zkach wektorowych i gradowanych, pojedynczych i podw�jnych / On single and double vector and graded bundles

W trakcie referatu om�wione b�d� dwie definicje i strktura wi�zek wektorowych, pojedy�czych i pow�jnych oraz wi�zek gradowanych. Szczeg�owo zostan� om�wione wi�zka styczna i kostyczna do wi�zki wektorowej i gradowanej. Om�wiony materia� mo�e stanowi� wst�p do dalszych referat�w dotycz�cych koneksji w wi�zkach wektorowych.

The definition and structure of a vector bundle, double vector bundles and graded bundles will be discussed. Examples of tangent and contangent bundle to a vector and graded bundle will be discussed in detail. The talk will contain a preliminary material for further study of linear connections in vector bundles.

17 pa�dziernika 2018/ October 17th, 2018

Marian WIATR (KMMF)

Operators of evolution and energy in Classical Field Theory

The hamiltonian equations for field theory can be interpreted as an evolution of one complex field. I will show strict, funcional-analytic description of evolution of electromagnetic field contained in a bounded area. There will be accented connection between boundary conditions for field and energy.

10 pa�dziernika 2018/ October 10th, 2018

Daniel WYSOCKI (KMMF)

Kr�tkie wprowadzenie do algebr Hopfa i ich deformacji

3 pa�dziernika 2018/ October 3rd, 2018

Julia LANGE (KMMF)

Redukcja Marsdena-Weinsteina na rozmaito�ciach niesko�czonego wymiaru

Rok akademicki 2017/2018
Semestr letni

16 maja 2018/ May 16th, 2018

Pawe� GORA (MIM UW)

An introduction to machine learning

Machine learning (and artificial intelligence, in general) is becoming more and more popular and is finding applications in many areas such as computer vision, natural language processing and optimal control of complex processes. It is expected that in the future, thanks to better algorithms, greater availability of high-quality data and computational power, AI programs will be still changing the world and outperforming humans in more and more complex tasks. In the seminar, I will explain basic concepts of machine learning and present popular and modern techniques related especially to deep neural networks and optimization problems. Finally, I will also mention about possible applications of geometrical methods in machine learning.

9 maja 2018/ May 9th, 2018

Jerzy KIJOWSKI (CFT)

Energia fal grawitacyjnych wg. A. Trautmana / Energy carried by gravitational field: an approach based on ideas proposed by A. Trautman

2 maja 2018/ May 2nd, 2018

There will be no seminar on May 2nd.

25 kwietnia 2018/ April 25th, 2018

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

Analytical mechanics on algebroids once more

I shall present a significantly simplified version of Martinez approach to Euler-Lagrange equations on Lie algebroids. In particular no use of the "prolonged algebroids" will be made. To avoid disambiguities I shall recall fundamental constructions concerning Hamiltonian and Lagrangian formulations of the dynamics and the Euler+Lagrange equations. The Euler-Lagrange equations obtained via "Martinez method" will be compared with Euler-Lagrange equations proposed by Grabowski, Grabowska and Urba�ski.

18 kwietnia 2018/ April 18th, 2018

Piotr PRAGACZ (IMPAN)

Flag bundles, Segre polynomials and push-forwards

We give Gysin formulas for partial flag bundles for the classical groups. We then give Gysin formulas for Schubert varieties in Grassmann bundles, including isotropic ones. All these formulas are proved in a rather uniform way by using the step-by-step construction of flag bundles and the Gysin formula for a projective bundle. In this way we obtain a comprehensive list of new universal formulas. This is a joint work with Lionel Darondeau.

11 kwietnia 2018/ April 11th, 2018

Ewa GIREJKO (Politechnika Bia�ostocka)

On consensus in opinion formation models based on multi�agents systems

Multi�agents systems describe the process of agreement (consensus) in a group of interacting agents. Recently, these systems are applied not only to the consensus, formation or flocking tasks of unmanned vehicles or simple robots but also are considered as a tool of modelling social in- teractions. In this presentation, a short survey of multi�agents systems under the consensus problem will be provided. Since the most representa- tive class of agent�based models explaining phenomena in social sciences are the opinion formation models, we focus on the Hegselmann�Krause (H-K) and Cucker�Smale (C-S) models. The control strategies for both cases will be considered. Some modification of H-K and C-S models will be also presented.

28 marca 2018/ March 28th, 2018

Pawe� NUROWSKI (CFT)

Examples of nonholonomic systems: ants on a table.

?

21 marca 2018/ March 21st, 2018

Katja SAGERSCHNIG (University of Vienna)

The Geometry of almost Einstein (2,3,5) distributions

The first part of the talk will be a brief introduction to Cartan geometries related with the exceptional Lie group G2, i.e., to (2,3,5) distributions and to contact twisted cubic structures. I will introduce the associated normal Cartan connection, and an equivalent concept, the normal tractor connection. I will also recall Nurowski's construction of a conformal structure associated with a (2,3,5) distribution.
The goal of the second part is to explain joint work with Travis Willse on the geometry of Nurowski conformal structures admitting parallel standard tractors. Such a parallel tractor determines a partition of the manifold into several submanifolds, each naturally endowed with a geometric structure. This will reveal links between (2,3,5) distributions and several other geometries, including, Sasaki-Einstein structures of signature (2,3), Fefferman-conformal structures, and their para-complex analogues.I will also relate this picture to work of Gil Bor, Pawel Nurowski and Omid Makhmali.

14 marca 2018/ March 14th, 2018

Javier de LUCAS (KMMF)

A cohomological and geometric approach to immersion formulas for soliton surface

A geometric approach to immersion formulas for soliton surfaces is provided via a generalization of the de Rham cohomology and its differential to a space of Lie algebra-valued differential forms parametrised by a spectral parameter. This leads to introducing new Poincare type lemmas for such cohomologies, which appropriately describe integrability conditions and deformations of Lax pairs. In this language, properties of soliton surfaces, e.g. immersion formulas, become very simple and generalizations of 2D-models to soliton submanifolds appear straightforwardly. Theoretical results are illustrated by physical examples.

7 marca 2018/ March 7th, 2018

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN)

Prolongations vs. Tulczyjew triples in geometric mechanics

In the scientific literature there are basically two schools of formulating Lagrangian (or Hamiltonian) mechanics in the (Lie) algebroid setting: in terms of prolongations and in terms of Tulczyjew triples. Despite the fact that in both approaches we describe the same phenomena, so far no comparison between prolongations and Tulczyjew triples was made. In this note we aim to fill this gap. More precisely, we will strip the prolongation approach to uncover the Tulczyjew triple reality hidden inside, thus proving that the latter approach is a more basic one.

28 lutego 2018/ February 28th, 2018

Kamil NIEDZIA�OMSKI (Uniwersytet ��dzki)

G-structures and intrinsic torsion

Consider an oriented Riemannian manifold. By a G-structure we mean a reduction of the structure group of oriented orthonormal frame bundle to a subgroup G. Such reduction implies some properties on the base manifold, for example, existence of almost hermitian structure, etc. Assuming some algebraic condition of the level of Lie algebras, a component of the Levi-Civita connection defines a G-connection. The difference of these connections is called the intrinsic torsion.

During the talk I will discus in detail properties of the intrinsic torsion, its applications and describe my recent results concerning geometry and integral formulae for G-structures with the use of the intrinsic torsion.

Semestr zimowy

24 stycznia 2018/ January 24th, 2018

Tomasz MACI��EK (CFT)

Momentum polytope at the highest weight

I will present our recent results concerning the problem of approximating the momentum polytope for irreducible unitary representations of connected compact semisimple Lie groups. I will outline our motivation, which comes from the formulation of the quantum marginal problem of describing spectra of reduced quantum states in terms of the image of a momentum map. The approximations of the momentum polytope that we consider stem from studying the structure of the momentum image around the highest weight of the representation at hand. These are mainly representations of local unitary groups in systems with a fixed number of particles.

17 stycznia 2018/ January 17th, 2018

Adam SAWICKI (CFT)

Convexity of the momentum map and quantum entanglement

Symplectic and algebraic geometry tools have proven to be very useful for the description of quantum correlations. They not only provide a mathematically consistent way of phrasing these problems but also offer an insight which is not available with linear algebra approach. In this talk I will discuss ideas and concepts standing behind these methods. First I will review the connection between symmetries of symplectic manifolds and the momentum map. Then I will study the situation when the considered symplectic manifold is the complex projective space of the multi-particle Hilbert space. In particular I will discuss connections with the Kirwan-Ness stratification and the Brion�s convexity theorem that lead to the concept of the entanglement polytope. Entanglement polytopes have been recently proposed as a way of witnessing multipartite entanglement classes using single particle information. I will present first asymptotic results concerning feasibility of this approach for large number of qubits.

10 stycznia 2018/ January 10th, 2018

Katarzyna GRABOWSKA (FUW)

On the concept of filtered bundle

We present the notion of a filtered bundle as a generalisation of a non-negatively graded manifold. In particular, we weaken the necessity of the transformation laws for local coordinates to exactly respect the weight of the coordinates by allowing more general `filtered' transformation laws. The key examples of such bundles include affne bundles and various jet bundles, both of which play fundamental roles in geometric mechanics and field theory.

20 grudnia 2017/ December 20th, 2017

On December 20th there will be no seminar. We meet again on January 10th.

13 grudnia 2017/ December 13th, 2017

Marcin ZAJ�C (FUW)

Symplectic and Poisson geometry in application to thermodynamics and statistical physics

I will show some of the basic tools in symplectic and Poisson geometry with applications to thermodynamics and statistical physics. The basic concepts of thermodynamics like the notion of equilibrium, entropy or Gibbs statistical states may be expressed in terms of differential geometry in a nice and elegant way. I will show how the concept of the Gibbs state may be generalised for a Hamiltonian action of a Lie group on the symplectic manifold representing the system. The examples of the applications in physics will be given.

6 grudnia 2017/ December 6th, 2017

Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

Higher algebroids via differential relations (III)

In the community of people working in Geometric Mechanics it is well-known that (Lie) algebroids provide an elegant language to describe Lagrangian mechanics and variational calculus. However, it is not that clear what geometric structures should we use to describe theories involving derivatives of order higher than one. In the talk we will propose a class of such structures - higher analogs of algebroids. Our theory is based on two elegant geometric concepts: a graded bundle and a Zakrzewski morphism (a differential relation of a special kind).

29 listopada 2017/ November 29th, 2017

Aneta SLI�EWSKA (Universytet w Bia�ymstoku)

Poisson geometry related to Atiyah sequences

We construct and investigate a short exact sequence of Poisson VB-groupoids which is canonically related to the Atiyah sequence of a G-principal bundle P. The results include a description of the structure of the symplectic leaves of the Poisson groupoid (T*P x T*P)/G

22 listopada 2017/ November 22nd, 2017

Andrzej TRAUTMAN (FUW)

Optical structures in realitivity

15 listopada 2017/ November 15th, 2017

Seminarium odwo�ane / Session cancelled

8 listopada 2017/ November 8th, 2017

Marek DEMIA�SKI (FUW)

Fale grawitacyjne - nowe okno na Wszech�wiat

18 i 25 pa�dziernika 2017/ October 18th and 25th, 2017

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN), Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

Higher algebroids via differential relations

In the community of people working in Geometric Mechanics it is well-known that (Lie) algebroids provide an elegant language to describe Lagrangian mechanics and variational calculus. However, it is not that clear what geometric structures should we use to describe theories involving derivatives of order higher than one. In the talk we will propose a class of such structures - higher analogs of algebroids. Our theory is based on two elegant geometric concepts: a graded bundle and a Zakrzewski morphism (a differential relation of a special kind).

4 i 11 pa�dziernika 2017/ October 4th and 11th, 2017

Janusz GRABOWSKI (IMPAN)

Higher order Lagrangians.

We will start with presenting a geometric approach to first order Lagrangian Mechanics a la Tulczyjew on Lie algebroids. Then, we will discuss variational and geometric approaches to Mechanic based on action functionals depending on higher derivatives of paths in configuration space. In the geometric framework we will understand higher Lagrangians as constrained Lagrangian functions on higher tangent bundles. Jacobi-Ostrogradski momenta and higher Euler-Lagrange equations will be derived from a geometric formalism of the Tulczyjew triple.

Rok akademicki 2016/2017
Semestr letni

24 maja 2017/ May 24th, 2017

Andrey KRUTOV (IMPAN)

On gradings modulo 2 of simple Lie algebras in characteristic 2

In characteristic 2, the classification of modulo 2 gradings of simple Lie algebras is vital for the classification of simple finite dimensional Lie superalgebras: with each grading, a simple Lie superalgebra is associated (see arXiv:1407.1695 S. Bouarroudj, A. Lebedev, D. Leites, and I. Shchepochkina, "Classifications of simple Lie superalgebras in characteristic 2"). No classification of gradings was known for any type of simple Lie algebras, expect restricted Zassenhaus algebras (a.k.a. Witt algebras, i.e., Lie algebras of vector fields with truncated polynomials as coefficients) on not less than 3 indeterminates.

Here we completely describe gradings modulo 2 for several series of simple Lie algebras: special linear, two inequivalent orthogonal, and projectivizations of their derived algebras, except for psl(4) for which a conjecture is given. All of the corresponding superizations are known, but a corollary proves non-triviality of a deformation of a simple (3|2)-dimensional Lie superalgebra (new result).

For nonrestricted Zassenhaus algebras on one indeterminate of hight n, there is an (n-2)-parametric family of modulo 2 gradings; all but one of the corresponding simple Lie superalgebras are new.

Joint work with Alexei Lebedev (Stockholm).

16 maja 2017/ May 16th 2017, IMPAN, room 403

Fr�d�ric BARBARESCO (Thales Air Systems)

Symplectic Geometry of Heat based on Souriau Lie Groups Thermodynamics and Koszul Hessian Information Geometry.

We introduce the symplectic structure of information geometry based on Souriau�s Lie group thermodynamics model, with a covariant definition of Gibbs equilibrium via invariances through co-adjoint action of a group on its moment space, defining physical observables like energy, heat, and moment as pure geometrical objects. Using geometric Planck temperature of Souriau model and symplectic cocycle notion, the Fisher metric is identified as a Souriau geometric heat capacity. The Souriau model is based on affine representation of Lie group and Lie algebra that we compare with Koszul works on G/K homogeneous space and bijective correspondence between the set of G-invariant flat connections on G/K and the set of affine representations of the Lie algebra of G. The Souriau-Fisher metric is linked to KKS (Kostant�Kirillov�Souriau) 2-form that associates a canonical homogeneous symplectic manifold to the co-adjoint orbits. We conclude with Higher order extension of Souriau model based on works of R..S Ingarden and W. Jaworski. The Souriau model of statistical physics is validated as compatible with the Balian gauge model of thermodynamics.

Slides (PDF)

10 maja 2017/ May 10th, 2017

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

Linear distributions on vector bundles and reductions.

A linear distribution on a vector bundle E is a double vector subbundle of TE. Such distribution has its counterpart on the dual bundle E*.

Using techniques of double vector bundles we analyse properties of linear distributions essential for Lagrangian and Hamiltonian reductions (i.e. for E=TQ). It generalizes the framework for the Routh reduction.

26 kwietnia 2017/ April 26th, 2017

Andrew J. BRUCE (University of Luxembourg)

Modular classes of Q-manifolds

Q-manifolds are supermanifolds equipped with an odd vector field that self-commute, such vector field are called homological. Such objects are found in mathematical physics behind the BV-BRST and BFV formalism of gauge theory, as well as appearing in Poisson geometry in the guise of Lie algebroids. In this talk we revisit the notion of the modular class of a Q-manifold understood as the obstruction to the existence of a Berezin volume that is invariant with respect to the Lie derivative of the homological vector field. In this way we in fact construct a characteristic class of the Q-manifold. Although these notions seem to be known to experts little has appeared in the literature. We will look at some nice examples including L_\infty-algebroids and double Lie algebroids.

19 kwietnia 2017/ April 19th, 2017


The seminar is cancelled due to organizational reasons

12 kwietnia 2017/ April 12th, 2017

Anatol ODZIJEWICZ (Uniwersytet w Bia�ymstoku)

Geometrical structures related to W*-algebras

The operator algebras theory including the theory of von Neumann algebras gives the mathematical background for quantum mechanics. A similar role is played by Poisson geometry in classical mechanics. Such notion as: Lie groupoid and Lie algebroid, symplectic manifold, fibre-wise linear Poisson structures or Lie-Poisson space are important ingredients of the mathematical framework for the contemporary geometric mechanics. In this presentation I will show that these structures are also generated in a canonical way by the structure of W*-algebra (von Neumann algebra). Some constructions and related theorems describing this structures will be presented as well.

5 kwietnia 2017/ April 5th, 2017

Jacek JEZIERSKI (KMMF)

On the existence of degenerate (or extremal) Killing horizons - special examples of GRolitons

Some special classes of Einstein metrics lead to the notion of the `near horizon geometry'. In particular, Einstein equations reduce to the so-called basic equation. This is a non-linear PDE for unknown covector field and unknown Riemannian structure on the two-dimensional manifold.

29 marca 2017/ March 29th, 2017

Jerzy KIJOWSKI (CFT)

Higher order curvature tensors, higher order Bianchi identities

Trying to understand cosmological anomalies (dark energy, dark matter) many physicists consider various generalizations of the General Relativity Theory. E.g.: theories derived from a Lagrangian depending not only upon the curvature tensor, but also upon its higher covariant derivatives. Personally, I do not believe in a physical relevance of such theories. But, when analizing their mathematical structure, one discovers a beautiful "Terra Nova'' of geometric constructions, which sheds also new light on the classical notion of curvature.

22 marca 2017/ March 22nd, 2017

Andriy PANASYUK (UWM)

On local bisymplectic realizations of compatible Poisson brackets

In a seminal paper "The local structure of Poisson manifold" (1983) A. Weinstein proved that for any Poisson manifold (M,P) there exists a local symplectic realization, i.e. nondegenerate Poisson manifold (M',P') and a local surjective submersion f:M'->M with f*P'=P. Global aspects of this problem were afterwards intensively studied as they are related to the theory of symplectic and Poisson grupoids, to the integration problem of Lie algebroids, and to different quantization schemes. In this talk I will discuss a problem of local simultaneous realization of two compatible Poisson structures by means of two nondegenerate ones. Note the following essential difference between the two realization problems: there is only one local model of the nondegenerate Poisson bivector P' given by the Darboux theorem and there are many local models of bisymplectic bihamiltonian structures. So besides the problem of existence it is important to understand how many nonequivalent realizations there are in the second case.

15 marca 2017/ March 15th, 2017

Tatiana SHULMAN (IMPAN)

On almost commuting matrices

We will start with classical questions from 70's which ask whether almost commuting matrices have to be close to exactly commuting ones. Of course the notions of "almost" and "close" need clarification and generally can vary with the specific problem in question. There is also a quantifying aspect and an algorithmic issue in searching for the commuting matrices whenever they do exist. Besides being popular in Linear Algebra and Operator Theory, questions of this kind arise also in Quantum Information Theory. A further development of such questions comes from Group Theory and asks whether almost representations of a group have to be close to actual representations. We will present results on that from joint work with Don Hadwin.

8 marca 2017/ March 8th, 2017

Zohreh RAVANPAK (IMPAN)

Study on the Lie group and Lie groupoid approach to Poisson-Nijenhuis structures

The talk focusses on multiplicative Poisson-Nijenhuis structures on a Lie group, its dual Lie group and the corresponding double groups. As an application, we study completely integrable bi-Hamiltonian systems with respect to two linear Poisson structures on a vector bundle and integrable deformations of bi-Hamiltonian systems on Poisson groupoids.

1 marca 2017/ March 1st, 2017

Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

Polarisation of graded bundles

raded bundles can be viewed as a natural generalization of vector bundles. In short, they are locally trivial fibered bundles with fibers possessing a structure of a graded space, i.e. a manifold diffeomorphic to Rn with a distinguished class of global coordinates with positive integer weights assigned. In a special case when these weights are all equal to 1, a graded space becomes a standard vector space and a graded bundle - a vector bundle. The fundamental example of a graded bundle isthe k-th order tangent bundle of a manifold M.

Can we turn graded bundles in the realm of vector bundles? We shall construct a functor which takes a graded bundle of degree k and produces a k-fold vector bundle, mimicking the the canonical embedding TkM into TT...T M.

Can we linearise other graded structures in similar way? What is the image of the linearisation functor?

Similar question will be discussed. Based on a joint paper with A. J. Bruce and J. Grabowski

Semestr zimowy

25 stycznia 2017/ January 25th, 2017

Katarzyna KARNAS (CFT PAN)

Product of finite order rotations and generating infinite groups of unitary gates

I will consider the product of two rotations in three-dimensional space for which the rotation axes are perpendicular and the rotational angle is a rational multiple of pi and ask when the obtained rotation angle is also a rational multiple of pi. The problem is reduced to finding the trigonometric minimal polynomial. I will show that this problem is related to quantum information theory. Joint work with Adam Sawicki.

18 stycznia 2017/ January 18th, 2017

Tomasz SMO�KA (KMMF)

Electromagnetic and gravitational Hopfions

Hopfions are a family of field solutions which have non-trivial topological structure. Their connections with Hopf fibration will be presented. I will focus on two physical applications of Hopfions: electromagnetism and linear gravitation. Using Hopfion solution, I will discuss problem of energy in linear gravitation.

11 stycznia 2017/ January 11th, 2017

Adam SAWICKI (CFT PAN)

Universal quantum gates

I will consider the problem of deciding if a finite set of quantum one-qudit gates is universal, i.e if the generated group is either the special unitary or the special orthogonal group. To every gate I will assign its image under the adjoint representation. The necessary condition for the universality is that the only matrices that commute with all the adjoint representation matrices are proportional to the identity. If in addition there is an element in the considered group whose Hilbert-Schmidt distance from the centre is smaller than 1/\sqrt{2}, then the set of gates is universal. Using these I will present a simple algorithm that allows deciding the universality of any set of d-dimensional gates in a finite number of steps. Moreover, I will formulate the general classification theorem.

This is a joint work with Katarzyna Karnas.

7 grudnia 2016/ December 7th, 2016

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN)

Invariants of pseudogroup actions

In the talk I will discuss the results of Kruglikov and Lychagin about the structure of the algebra of differential invariants for an algebraic pseudogroup action on a differential equation.

30 listopada 2016/ November 30th, 2016

Giovanni MORENO (IMPAN)

Generic three-forms in dimension seven and symmetric second-order PDEs

In this talk I will show how it is possible to construct a second-order nonlinear PDE in two independent variables, with highly nontrivial symmetry group, by starting from a very simple datum - a generic three-form on a seven-dimensional linear space. The construction itself follows from the combination of several well-known ingredients, but it is hardly found in the literature in a concise self-contained form, which is the main goal of this talk. I will conclude by pointing out some related results recently obtained in collaboration with D. Alekseevsky, J. Gutt and G. Manno, as well as open problems.

23 listopada 2016/ November 23rd, 2016

Andrey KRUTOV (IMPAN)

Lie algebroids over infinite jet spaces

We define Lie algebroids over infinite jet spaces. The examples of such construction is given by Hamiltonian operators and Lie algebra-valued zero-curvature representations for partial differential equations. The talk is based on the following papers

(1) Kiselev A. V., van de Leur J. W., Variational Lie algebroids and homological evolutionary vector fields, Theor. Math. Phys. 167 (2011) n.3 Nonlinear Physics: Theory & Experiment VI. � P. 772�784. arXiv:1006.4227 [math.DG]

(2) Kiselev A. V., Krutov A. O., Non-Abelian Lie algebroids over jet spaces, J. Nonlin.Math. Phys. 21 (2014) n.2. � P. 188�213. arXiv:1305.4598 [math.DG]

16 listopada 2016/ November 16th, 2016

Tadeusz JANUSZKIEWICZ (IMPAN)

Geometry of isospectral, generalized tridiagonal Hermitian matrices

The set of isospectral Hermitian matrices, i.e. a (partial) flag variety, is one of fundamental mathematical objects, playing a role in various parts of mathematics from algebraic geometry to combinatorics. One of most succesful ways to understand them is to study the action of the maximal torus of diagonal matrices in SU(n). Special hermitian matrices with fixed spectrum, i.e. the ones for which some of the off-diagonal entries are zero, have been studied in theory of integrable systems. They have interesting topology and beautiful symmetries. The classically studied case was that of tridiagnonal matrices, i.e aij= 0 if |i-j|>1. It turned out that other "tridiagonal matrices", for example those for which aij=0 for i>1, have equally interesting topology and symmetries. Again the good approach is to use the diagonal torus action. However new tools are needed to understand even so simple topological invariants like cohomology. There is also an interesting symplectic aspect to these manifolds which I will describe. This is a joint work with �wiatos�aw Gal (Wroc�aw University).

9 listopada 2016/ November 9th, 2016

Andrey KRUTOV (IMPAN)

Geometry of jets spaces and PDE (II)

We outline the geometric and algebraic structures associated with PDEs and study the properties of these structures and their interrelations. The talks cover the standard material about the infinite jet bundles, systems of differential equations, their symmetries and conservation laws and the construction of the nonlocalities (recursion operators, Hamiltonian structures, zero-curvature representations).

2 listopada 2016 seminarium nie odb�dzie si�/ on November 2nd, 2016 there will be no seminar

26 pa�dziernika 2016/ October 26th, 2016

Andrey KRUTOV (IMPAN)

Geometry of jets spaces and PDE (I)

We outline the geometric and algebraic structures associated with PDEs and study the properties of these structures and their interrelations. The talks cover the standard material about the infinite jet bundles, systems of differential equations, their symmetries and conservation laws and the construction of the nonlocalities (recursion operators, Hamiltonian structures, zero-curvature representations).

19 pa�dziernika 2016/ October 19th, 2016

Javier de LUCAS (KMMF)

Bundle Lie systems and applications

A Lie system is a non-autonomous system of first-order ordinary differential equations whose general solution can be expressed as an autonomous function, the superposition rule, of a generic family of particular solutions and some constants. We show that these notions are not well defined under non-autonomous changes of variables. This suggests us to define and analyse the bundle Lie systems, which are well-defined geometric notions covering Lie systems and most of their generalizations as particular cases. Reductions of Wess--Zumino--Novikov--Witten equations, multidimensional Riccati equations and other physical examples are analysed so as to illustrate our results.

12 pa�dziernika 2016/ October 12ve, 2016

Katarzyna GRABOWSKA, Pawe� URBA�SKI (KMMF)

Geometry of Routh reduction II

During the seminar we will discuss the geometric framework necessary to describe the so called Routh reduction of a mechanical system. In the second part of the seminar we will consider possible generalizations of this reduction.

5 pa�dziernika 2016/ October 5st, 2016

Katarzyna GRABOWSKA, Pawe� URBA�SKI (KMMF)

Geometry of Routh reduction

During the seminar we will discuss the geometric framework necessary to describe the so called Routh reduction of a mechanical system. In the second part of the seminar we will consider possible generalizations of this reduction.

Rok akademicki 2015/2016
Semestr letni

1 czerwca 2016/ June 1st, 2016

Stefan RAUCH-WOJCIECHOWSKI (Link�ping University)

Global dynamics of a rolling and sliding disc, asymptotic solutions, stability

The problem of a disc rolling in a plane has been treated in classical works of P.Apple, D.J.Korteweg, E.J.Routh and S.A.Chaplygin. It is described by a dynamical system of 4 equations, has 3 integrals of motion and is integrable. When sliding is allowed there are 2 more dynamical variables, equations are dissipative, non-integrable and have energy as a monotonously decreasing function of time. The key for understanding the dynamics are asymptotic solutions, their stability properties and a La�Salle type theorem on asymptotic behavior of solutions. These results, together with with computer simulations of solutions starting in vicinity of the asymptotic solutions provide a basis for global understanding of what happens for different initial conditions. I shall explain formulation of the problem, present analytical results and tell how much we have learnt from numerical simulations.

25 maja 2016/ May 25th, 2016

Artur GI�YCKI (MiNI PW)

Representations of groups in relation to representations of transformation groupoids

I present the fundamentals of representation theory of groups and groupoids. I will define the induced representation, imprimitivity systems and theorems of Mackey and Landsman that allow to move between these concepts. I narrow our discussion to transitive transformation groupoid G ✕ K/G where G is locally compact group and K is its compact subgroup. I am going to show that representation of transformation groupoid is irreducible if and only if inducing representation of subgroup K is irreducible and several other theorems.

18 maja 2016/ May 18th, 2016

Pawe� CIOSMAK (MIMUW)

Partition function in Yang-Mills theory and the moduli space of flat connections in dimension 2

The moduli space of flat connections over a smooth manifold can be equipped in a very natural way with a symplectic structure. According to the theorem by Witten the symplectic volume of this space is given by a certain limit of the partition function in Yang-Mills theory. In dimension two this partition function can be calculated using a discrete approximation, which happen to give the exact value of the integral. I will present these topics and give examples when gauge group is SU(2) or SO(3)

11 maja 2016/ May 11th, 2016

Pawe� Urba�ski (KMMF)

Kaluza-Klein theory contra geometry of affine values (part II)

27 kwietnia 2016/ April 27th, 2016

Pawe� Urba�ski (KMMF)

Kaluza-Klein theory contra geometry of affine values

20 kwietnia 2016/ April 20th, 2016

Andrzej WEBER (MIMUW)

"Motivic" decomposition and C* action

According to the Grothendieck idea every algebraic variety is built in some sense from indecomposable pieces. These pieces are called motives.When a cohomology theory is applied to a variety (i.e. a certain type of functor from varieties to an abelian category), then the decomposition is visible as a decomposition into a direct sum. We will discuss an example of such decomposition coming from an action of C* (for complex varieties). We confront this decomposition with the localization theorem in equivariant cohomology.

13 kwietnia 2016/ April 13th, 2016

Jorge JOVER (Univesidad de Zaragoza))

Dynamics on the Space of States: a Geometrical Description

I will present a picture of Quantum Mechanics based on the geometrical description of physical observables in terms of expectation value functions, generalizing thus the so called Ehrenfest picture of quantum systems. In particular, I will describe the set of pure and mixed states of a quantum system and its geometrical properties. The basic geometrical tools reproduce the algebraic structure of the set of observables on a Hilbert space. This formalism incorporate in a natural way the probabilistic description of Quantum Mechanics. The geometrical formalism allows to analyze from a new perspective the properties of quantum systems, such as dynamical equations, uncertainty relations, coherent states and the non-unitary evolution of open systems. I will focus in the application of the formalism to describe the Markovian evolution of quantum systems determined by the Kossakowski-Lindblad equation.

6 kwietnia 2016/ April 6th, 2016

Norbert PONCIN (UniLu)

Towards integration on Z2n supermanifolds

The aim of the talk is to describe a generalization of Superalgebra and Supergeometry to Z2n-gradings, n>1. The corresponding sign rule is not given by the product of the parities, but by the scalar product of the involved Z2n-degrees. This Z2n-Supergeometry exhibits interesting differences with classical Supergeometry, provides a sharpened viewpoint, and has better categorical properties. Further, it is closely related to Clifford calculus: Clifford algebras have numerous applications in Physics, but the use of Z2n-gradings has never been investigated. More precisely, we discuss the geometry of Z2n-supermanifolds, give examples of such colored supermanifolds beyond graded vector bundles, and study the generalized Batchelor-Gaw�dzki theorem. However, the main focus is on the Z2n- Berezinian and on first steps towards the corresponding integration theory, which is related to an algebraic variant of the multivariate residue theorem.

30 marca 2016/ March 30th, 2016

Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

On smooth monoid actions on manifolds (II)

Grabowski and Rotkiewicz showed that a smooth action of the monoid of multiplicative reals equips a manifold with the structure of a, so called, graded bundle, being a natural generalization of the notion of a vector bundle. In the light of this result it is interesting to ask what are the natural structures on manifolds related with actions of other natural monoids generalizing the multiplicative reals. We shall discuss this problem in a series of two lectures. In the first of these (M. J�wikowski, 23. March) we will recall the known results of Grabowski and Rotkiewicz and discuss actions of the monoid of second jets of real functions which preserve zero. In the second (M.Rotkiewicz, 30. March) we will discuss actions of the multiplicative complex numbers and actions of the multiplicative reals on supermanifolds.

23 marca 2016/ March 23rd, 2016

Micha� JӯWIKOWSKI (IMPAN)

On smooth monoid actions on manifolds

Grabowski and Rotkiewicz showed that a smooth action of the monoid of multiplicative reals equips a manifold with the structure of a, so called, graded bundle, being a natural generalization of the notion of a vector bundle. In the light of this result it is interesting to ask what are the natural structures on manifolds related with actions of other natural monoids generalizing the multiplicative reals. We shall discuss this problem in a series of two lectures. In the first of these (M. J�wikowski, 23. March) we will recall the known results of Grabowski and Rotkiewicz and discuss actions of the monoid of second jets of real functions which preserve zero. In the second (M.Rotkiewicz, 30. March) we will discuss actions of the multiplicative complex numbers and actions of the multiplicative reals on supermanifolds.

16 marca 2016/ March 16th, 2016

Luca VITAGLIANO (University of Salerno)

Generalized geometry in odd dimensions

Generalized complex structures were introduced by Hitchin and further studied by Gualtieri. They encompass symplectic structures and complex structures as extreme cases. In the general case, a generalized complex manifold can be seen as an even dimensional Poisson manifold equipped with additional structures. In the first part of the talk, we will review the definition of generalized complex structures and outline their relation with Poisson geometry, Lie algebroids and Lie groupoids. In the second part of the talk, we will propose �generalized contact bundles� as odd dimensional analogues of generalized complex manifolds. Finally, we will outline the relation between generalized contact bundles and Jacobi manifolds, Lie algebroids and Lie groupoids.

2 i 9 marca 2016/ March 2nd and 9th, 2016

Giovanni MORENO (IMPAN)

Introduction to BV-BFV theories on manifolds with boundary

Batalin-Vilkovisky (BV) theories are classical field theories where the target space is Z-graded. They are particularly well-suited for gauge symmetry reduction. A BV theory comprises an action functional, a symplectic form, and a homological vector field: from the action functional one obtains the Euler-Lagrange (EL) field equations, the homological vector field encodes the gauge symmetries of the theory, and the symplectic form captures their interrelationship. Under physically reasonable assumptions, these data allows for a nice cohomological description of the tangent space to the so-called EL-moduli space (the space of solutions to the EL equations, modulo gauge symmetries), at a smooth point.

In this two-parts seminar (based on the paper �Classical BV Theories on Manifolds with Boundary�, by A.S. Cattaneo et al., Commun. Math. Phys., 2014), I will review the main features of the BV formalism on closed manifolds. Then I will switch to manifolds with boundary, and show that a BV theory induces a so-called Batalin-Fradkin-Vilkovisky (BFV) theory on the boundary, in a compatible way: the result is a particular case of a BV-BFV theory. In the BV-BFV context, the symmetry reduction, and the corresponding cohomological �infinitesimal� description of the EL-moduli space at a smooth point, go along the same conceptual lines as in the BV case, but the actual procedure is more delicate, since it has to take into account the additional boundary structures. The final output will be the symplectic EL-moduli space, which fulfils the expected gluing properties, indispensable for quantisation.

Semestr zimowy

20 stycznia 2016/ January 20th, 2016

Giovanni MORENO (IMPAN)

Finite-dimensional symplectic formalism for higher-order field theories

In Mechanics, the cotangent space to the configuration space, understood as the space of initial data for (regular) Lagrangian theories, is equipped with a natural symplectic structure. Similarly, in field theory, one gets an infinite-dimensional symplectic space of boundary fields, containing the space of initial data as a Lagrangian submanifold: such spaces are at the heart of the so-called BV-BFV theories with boundary, which are enjoying a renewed interest. In this talk, I will review a recent work with J. Kijowski, where the symplectic structures behind higher-order fields theories have been studied in detail. The so-obtained framework, based on an obvious jet-theoretic analogy with Mechanics, represents probably the simplest geometric description of the dynamics of a Lagrangian field theory. The symplectic structures involved are defined �fibre-by-fibre� and, in this sense, they can be treated as finite-dimensional.

13 stycznia 2016/ January 13th, 2016

Piotr Waluk (KMMF)

The Ricci flow

The Ricci flow is a technique for analyzing Riemannian manifolds by evolving their metric with respect to a certain differential equation. The method was first introduced by Hamilton in his paper form 1982, as means to solve a problem concerning classification of 3-dimensional compact manifolds. My talk will be a short introduction to the topic of the Ricci flow, explaining its basic ideas and illustrating them with some application examples.

16 grudnia 2015/ December 16th, 2015

Rafa� R Suszek (KMMF)

A geometrisation of the (T)QFT functor

I shall formulate and illustrate on a simple and physically meaningful example the general principle by which (generalised Cheeger-Simons) differential characters and related transport operators defined by geometrisations of de Rham classes on the configuration bundle of a field theory with topological charges realise - in a concrete and computable manner - Segal's ambitious dream of functorial quantisation within and beyond the topological category. Time permitting, I shall also discuss certain important consequences of that principle.

9 grudnia 2015/ December 9th, 2015

Javier de Lucas (KMMF)

Lie systems and geometric phases

In the context of the Floquet theory, using a variation of parameter argument, we show that the logarithm of the monodromy of a real periodic Lie system with appropriate properties admits a splitting into two parts called dynamic and geometric phases. The dynamic phase is intrinsic and linked to the Hamiltonian of a periodic linear Euler system on the co-algebra. The geometric phase is represented as a surface integral of the symplectic form of a co-adjoint orbit.

2 grudnia 2015/ December 2nd, 2015

Piotr KOPACZ (UJ, Akademia Morska w Gdyni)

Finslerian versus variational approach to the solutions to Zermelo's problem with application to navigation

We consider the solutions to the Zermelo navigation problem on Riemannian manifolds, under perturbation represented by the weak vector field, in Finsler geometry with application of Randers metric. We compare it to the variational solutions via the Euler-Lagrange equations with non-restricted wind distribution. We focus on the river-type perturbation in the corresponding low-dimensional examples in the context of real applications in navigation. We also propose the geometric modification of the standard search patterns in case of acting vector field basing on the time-optimal paths.

18 listopada 2015/ November 18th, 2015

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN)

A contact approach to the sub-Riemannian geodesic problem

I will discuss the SR geodesic problem from the point of view developed by Witold Respondek and myself in arxiv:1509.01628. The most important points of this approach are: (i) the Hamiltonian formalism is obsolete (ii) geometric reasonings are elementary (iii) the emphasis is put on the flows rather than on Lie brackets. If time allows I will address issues concerning local optimality of solutions.

28 pa�dziernika 2015/ October 28th, 2015

Andrzej DRAGAN (FUW)

Ideal clocks - a convenient fiction

We show that no device built according to the rules of quantum field theory can measure proper time along its path. Highly accelerated quantum clocks experience the Unruh effect, which inevitably influences their time rate. This contradicts the concept of an ideal clock, whose rate should only depend on the instantaneous velocity.

21 pa�dziernika 2015/ October 21th, 2015

Giovanni MORENO (IMPAN)

Invariant hypersurfaces in low-dimensional Lagrangian Grassmannians.

It is an easy exercise to show that the two-dimensional Monge-Ampere equations are the only two-dimensional second-order PDEs that are invariant under the natural action of the affine group of the plane. In three dimensions, an analogous statement can be proved, though it requires much more computations. In four dimensions, computations are simply unendurable, and the necessity of a more conceptual approach to the problem begins to show.

In this talk I will recall that hypersurfaces of Lagrangian Grassmannians and second-order PDEs are basically the same thing, so that the notion of the invariancy (with respect to a given Lie group G) of a (multidimensional) second-order PDE can be formulated in terms of the G-invariancy of the corresponding hypersurface of the Lagrangian Grassmannian. Via the Plucker embedding, hypersurfaces of Lagrangian Grassmannians can be embbeded in a projective space. Such a projective space turns out to be a natural G-module, so that repesentation theory can be used for finding all the (relative) G-invariants polynomials, whose zero loci corresponds to G-invariant hypersurfaces. Up to 3 independent variables, such a method reveals nothing new, and it is just another way to show that Monge-Ampere equations corresponds precisely to GL(n)-invariant hypersurfaces. Surprisingly enough, for n=4, a new unexpected class of invariant second-order PDEs pops out, which is not made of Monge-Ampere equations.

This talk is based on a joint work with D. Alekseevsky and G. Manno.

14 pa�dziernika 2015/ October 14th, 2015

Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

Metric double vector bundles vs. the linearization of graded vector bundles (part II)

The full linearization functor enables studying graded bundles in a framework of multi-vector bundles. I will explain an unexpected relation between the linearization of graded bundles (of degree 2) and symplectic and metric double vector bundles discussed recently by Jotz Lean. This will be preceded by a gentle introduction to a beautiful theory of double vector bundles.

7 pa�dziernika 2015/ October 7th, 2015

Miko�aj ROTKIEWICZ (MIMUW)

Metric double vector bundles vs. the linearization of graded vector bundles (part I)

The full linearization functor enables studying graded bundles in a framework of multi-vector bundles. I will explain an unexpected relation between the linearization of graded bundles (of degree 2) and symplectic and metric double vector bundles discussed recently by Jotz Lean. This will be preceded by a gentle introduction to a beautiful theory of double vector bundles.

Rok akademicki 2014/2015
Semestr letni

3 czerwca 2015/ June 3rd, 2015

Marcin ZAJ�C (KMMF)

Tulczyjew triple on a Lie group

In the talk I will present Tulczyjew formalism in the case when the configuration space is the tangent bundle to a Lie group. The tangent bundle to a Lie group has natural structure of a trivial bundle. The diagram of the triple can therefore be trivialized due to the group structure. I will disscuss kappa, alpha, and beta isomorphisms in the trivialization. Then I will consider Lagrangians invariant under the group action, and reduce Tulczyjew triple due to this symmetry.

27 maja 2015/ May, 27th, 2015

Alfonso Giuseppe Tortorella (Universita di Firenze)

The BV-complex and the deformation problem of a coisotropic submanifold

In this talk, following works by Schaetz, I will review the construction of the BV-complex and its role in the coisotropic deformation problem. In a Poisson manifold, each coisotropic submanifold comes attached with two cohomological resolutions of its reduced Poisson algebra. The first one is the L-infinity-algebra introduced by Oh&Park in the symplectic case, and by Cattaneo&Felder in the Poisson case. As well-known this L-infinity-algebra controls the formal coisotropic deformation problem, and under a generically non-trivial necessary and sufficient condition the non-formal deformation as well. The second one is the BV-complex originally introduced by physicists dealing with Hamiltonian systems with symmetries. As proved by Schaetz, the BV-complex and the L-infinity-algebra are L-infinity quasi-isomorphic, and so they control equally well the formal coisotropic deformation problem. However, as proven by Schaetz, the BV-complex encodes also further information about the non-formal deformations, which generically is not captured by the L-infinity-algebra. If time permits I will start to describe how these results can be transferred into the more general framework of Jacobi manifolds.

20 maja 2015/ May, 20th, 2015

Giovanni MORENO (University of Salerno)

Hypersurfaces in Lagrangian Grassmannians and geometric theory of nonlinear PDEs

I will begin by reviewing the simplest nontrivial case of a Lagrangian Grassmannian manifold, namely the three-dimensional L(2,4), stressing its remarkable isomorphism with the Lie quadric Q^3, mentioning also its "meta-symplectic counterpart", the four-dimensional L(2,5), which is a rather unexplored object. In spite of the low dimensionality of the objects involved, even at this level, it is possible to formulate rather tricky questions. Then I will switch to the PDE side, examining the standard framework for 2nd order 2D (nonlinear) PDEs based on the Lagrangian bundle of a 5D contact manifold (perhaps better known as "2nd order jet space"), with a particular emphasis on the geometric formulation of Cauchy problems, which, in turn, needs the notion of a characteristic Cahuchy surface. Coming back to the Lagrangian Grassimannians, I will show that the PDEs correspond, in fact, to their hypersurfaces, and that the presence of a lot of characteristics is a well-known phenomenon in Algebraic Geometry known as a "ruling". The advantage of such a bridge between the two disciplines is that is allows to recast known results in a more transparent way, and to formulate new ones as well, especially in the meta-symplectic context, i.e., that of 3rd order 2D (nonlinear) PDEs. As an example, I will demonstrate that 2D parabolic Monge-Ampere equations correspond to the so-called hyperplane sections of Q^3. To conclude with, I will bring in the dual variety of the generic Lagrangian Grassmannian L(n,2n), as well as its singular loci, which are in correspondence with remarkable classes of PDEs, like, e.g., the linearisable ones. In such a framework, a still open conjecture by E. V. Ferapontov, about the integrability of n-dimensional PDEs, may become more easy to work out.

The content of this seminar is based on the project "GEOGRAL", which I'm going to carry out at IMPAN with a Marie Sk�odowska-Curie fellowship, commencing September 1st. Due to the highly multidisciplinary character of GEOGRAL, collaborative efforts are mandatory, and I hope that this small introduction will stimulate the attention of local personnel potentially interested in joining in.

13 maja 2015/ May, 13th, 2015

Session cancelled due to the conference "Geometry of Jets and Fields in B�dlewo"

6 maja 2015/ May, 6th, 2015

Artur JANDA (Centrum Bada� Kosmicznych)

The action principle, electrodynamics and causality

The classical electrodynamics may be cosidered as a gauge invariant theory of sections of the cotangent bundle over the spacetime manifold. Basic notions of causality applicable to a general theory of nonlinear electrodynamics of continuous media will be presented.

29 kwietnia 2015/ April, 29th, 2015

Tomasz MACI��EK (CFT)

Critical points of the squared norm of the momentum map for complex projective spaces

22 kwietnia 2015/ April, 22nd, 2015

Jerzy LEWANDOWSKI (IFT FUW)

Generally Relativistic classical and quantum particles

The canonical theory of a test particle in a background curved spacetime is a fantastic example of a Hamiltonian constrained system, that is a system whose Hamiltonian is a generator of the gauge transformations. On this example we will explain definitions of the physical observables and the procedure of the canonical quantization. Taking into account that the existence of a (specially) relativistic quantum mechanics is usually questioned, the results I am going to present in this talk may even go beyond the well known quantum physics. In particular, the issue of a quantum position and quantum time operators will be revisited and solved within the geometric framework.

15 kwietnia 2015/ April, 15th, 2015

Piotr SU�KOWSKI (IFT FUW)

S-duality and quantum field theory

I will review the notion of S-duality in quantum field theory, i.e. the equivalence of pairs of quantum field theories, respectively with weak and strong interactions. I will present a historical development of this and related ideas, as well as modern perspectives, in particular a prediction of the existence of strongly coupled quantum field theories without lagrangian description.

1 kwietnia 2015/ April, 1st, 2015

Bogdan BALCERZAK (Politechnika ��dzka)

Dirac operators on Lie algebroids

Dirac type operators on Lie algebroids with respect to different geometric structures will be defined and discussed.

25 marca 2015/ March, 25th, 2015

Antoni PIERZCHALSKI (Uniwersytet ��dzki)

Generalized gradients

Uog�lnione gradienty to nieredukowalne ze wzgl�du na dzia�aj�c� grup� sk�adniki pochodnej kowariantnej. Zakodowane s� w nich dane o strukturze geometrycznej rozmaito�ci, na kt�rej s� badane. Pokazana zostanie og�lna konstrukcja gradient�w oraz ich przyk�ady. Om�wione b�dzie zachowanie na brzegu rozmaito�ci. Wspomniana tak�e b�dzie konstrukcja w przypadku struktur og�lniejszych - algebroid�w Liego.

Components of the Lie derivative irreducible with respect to the group action are called generalized gradients. They encode information about the geometrical structure of the underlying manifold. General construction of gradients as well as their properties on the boundary will be presented. The analogous construction in the case of Lie algebroids will also be discussed.

18 marca 2015/ March, 18th, 2015

Javier de LUCAS (KMMF)

Definition, properties and applications of superdifferential equations

There exist several non-equivalent meanings of the term "superdifferential equation" in the literature. In this talk, we aim to describe them and to motivate that one of these meanings amounts to a certain type of differential equations on graded bundles. Next, we present some preliminary results on the geometric and algebraic properties of such differential equations.

11 marca 2015/ March, 11th, 2015

Andrew BRUCE (IMPAN)

On graded bundles in the category of Lie groupoids

Lie groupoids are to be found throughout differential geometry including the theory of group actions, foliations, Poisson geometry, connection theory and the study of singular spaces such as orbifolds. Over the years there has been much interest in 'categorified 'objects in the category of Lie groupoids; this has been spurred on by the original ideas of Mackenzie such as 'double Lie groupoids' etc. Very recently there has been a resurgence of interest in VB-groupoids and VB-algebroids, which are vector bundles in the category of Lie groupoids and Lie algebroids respectively. Part of this resurgence is motivated by the representation theory of Lie groupoids and algebroids. However, the original definitions of 'VB-objects' are very complicated and not obvious. Bursztyn, Cabrera and de Hoyo realised last year that VB-groupoids and VB-algebroids can be neatly described using regular actions of the multiplicative monoid of real numbers a la Grabowski and Rotkiewicz. In this talk I will highlight how, rather naturally, one can generalise and simplify the notion of 'VB-objects' by using homogeneity structures that is smooth actions of the multiplicative monoid of reals. It is known, via Grabowski and Rotkiewicz that homogeneity structures always lead to what they called graded bundles; these are manifolds with a non-negative grading on their structure sheaf and give particularly nice examples of polynomial bundles. Graded bundles can be viewed as a very natural generalisation of a vector bundle. Thus, we can pass from VB-groupoids to weighted Lie groupoids which we understand as graded bundles in the category of Lie groupoids, or indeed vice-versa. We will highlight natural examples of this very rich geometric theory and briefly describe the Lie theory relating weighted Lie groupoids and weighted Lie algebroids. Time permitting I will also describe weighted Poisson-Lie groupoids and weighted Courant algebroids. This talk is based on joint work with K. Grabowska and J. Grabowski.

4 marca 2015/ March, 4th, 2015

Alfonso Giuseppe TORTORELLA (Universita di Firenze)

Deformations of coisotropic submanifolds in abstract Jacobi manifolds

In this talk, using the Atiyah algebroid and first order multi-differential calculus on non-trivial line bundles, we attach an L-infinity algebra to any coisotropic submanifold S in an abstract (or Kirillov�s) Jacobi manifold. Our construction generalizes and unifies analogous constructions in the symplectic case (Oh and Park), the Poisson case (Cattaneo and Felder), locally conformal symplectic case (Le and Oh). As a new special case, we attach an L-infinity algebra to any coisotropic submanifold in a contact manifold, including Legendrian submanifolds. The L-infinity algebra of a coisotropic submanifold S governs the (formal) deformation problem of S.

25 lutego 2015/ February, 25th, 2015

Tomasz ZAWADZKI (U. ��dzki)

Conformal submersions with totally umbilical fibers

Conformal submersions are a natural generalisation of Riemannian submersions. Under an additional assumption of fibers being totally umbilical (which is a reasonable geometric condition, due to the conformal invariance of umbilicity), we examine those mappings, obtaining their existence conditions expressed in terms of curvatures of the domain and the image. We also present a number of examples of conformal submersions with umbilical fibers and discuss their relations with Riemannian submersions.

Presentation (PDF)

Semestr zimowy

21 stycznia 2015/ January, 21st, 2015

Tomasz TYLEC (CFT PAN)

Quantum logics and generalised probability

Immediately after formulation of quantum mechanics there were attempts to �derive� it from some small set of plausible axioms. The two most successful approaches were: algebraic axiomatisation (started by Jordan, von Neumann and Wigner) and so called quantum logic approach, based on the partially ordered structure of �propositions� about physical system (started by Birkhoff and von Neumann). During many years of development the latter approach became mostly the theory of partially ordered structures with a little application in physics. Since 1990s some physicist working on quantum information theory become interested in the so-called no-signalling theories. These are very intuitive, in some sense minimal, models of compound systems. It seemed that such theories are more general than quantum mechanics. Our idea is to rigorously reformulate assumptions of non-signalling theories in the framework of quantum logics and then study its properties and true relation to quantum mechanics.

7 stycznia 2015/ January, 7th, 2015

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

Dirac algebroids in action

Presentation (PDF)

17 grudnia 2014/ December, 17th, 2014

Witold RESPONDEK (INSA, Rouen)

Linearization of mechanical control systems

Presentation (PDF)

10 grudnia 2014/ December, 10th, 2014

Tatiana SHULMAN (IMPAN)

Completely positive maps and zero-error quantum information theory

In quantum information theory for mathematical description of quantum channels one uses the notion of completely positive maps on matrix spaces. In the first part of the talk we will discuss general theory of completely positive maps and their connection with quantum channels. In the second part of the talk I will focus on some mathematical problems arising in zero-error quantum information theory, namely I will talk on various zero-error capacities of quantum channels and superactivation effect. This is ajoint work with M. Shirokov.

3 grudnia 2014/ December, 3rd, 2014

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN)

On symmetries of differential equations

In the talk I will discuss symmetries of differential equations from the geometric viewpoint in the spirit of Alexandre M. Vinogradov. As a particular application I will discuss symmetries of a k-th order ODE.

19 listopada 2014/ November, 19th, 2014

Piotr STACHURA (SGGW)

Short and biased introduction to groupoids

The approach to groupoids started by S. Zakrzewski will be recalled. In particular various (but equivalent) definitions of morphisms and actions of groupoids will be presented with examples (mainly on algebraic level).

Presentation (PDF)

12 listopada 2014/ November, 12th, 2014

Bronis�aw JAKUBCZYK (IMPAN)

REGULAR CONTROL SYSTEMS AND LAGRANGE GEOMETRY (part II)

5 listopada 2014/ November, 5th, 2014

Bronis�aw JAKUBCZYK (IMPAN)

REGULAR CONTROL SYSTEMS AND LAGRANGE GEOMETRY

29 pa�dziernika 2014/ October, 29th, 2014

Miko�aj ROTKIEWICZ (IMPAN)

On applications and generalizations of the canonical kappa-map

The canonical kappa involution for the iterated tangent bundle TTM has a surprising number of important applications and interesting generalizations. One can study the kappa map for M being a Lie groupoid. One can also look for generalizations to the higher order tangent bundles. These questions will be discussed in my talk which is partially based on my joint paper with Micha� J�wikowski "Prototypes of higher algebroids with applications to variational calculus", arXiv:1306.3379.

22 pa�dziernika 2014/ October, 22nd, 2014

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

SYMPLECTIC GROUPOID ACTIONS AND REDUCTIONS (part II)

15 pa�dziernika 2014/ October, 15th, 2014

Pawe� URBA�SKI (KMMF)

SYMPLECTIC GROUPOID ACTIONS AND REDUCTIONS (part I)

8 pa�dziernika 2014/ October, 8th, 2014

Andrew BRUCE (IMPAN)

WEIGHTED ALGEBROIDS: THEORY AND OUTLOOK FOR APPLICATIONS ( part II )

1 pa�dziernika 2014/ October, 1st, 2014

Andrew BRUCE (IMPAN)

WEIGHTED ALGEBROIDS: THEORY AND OUTLOOK FOR APPLICATIONS

In this talk I will outline the theory of the recently discovered weighted Lie algebroids, which should be considered as a higher version of a Lie algebroid. We will then suggest how such structures can be employed in higher order Lagrangian mechanics. This is joint work with K. Grabowska and J. Grabowski.
Rok akademicki 2013/2014, semestr letni

4 czerwca 2014/June, 4th 2014

Artur JANDA

HYPERBOLIC LAGRANGIANS AND THE DOMAIN OF DEPENDENCE THEOREM

Hyperbolicity of a system of partial differential equations refers to certain essentially algebraic conditions, on the other hand such a system should have properties like the wave equation, basically it should possess the domain of dependence property. Starting with a brief exposition of basic concepts related to the action principle of the theory of maps between manifolds we will sketch the proof of the domain of dependence theorem (Christodoulou) for systems of the Euler-Lagrange equations satisfying certain regular hyperbolicity condition. This modern notion refers strictly to Lagrangians and it is applicable to systems which cannot satisfy classical notions of hyperbolicity (Leray, Friedrichs).

21 i 28 maja 2014/May, 21st and 28th 2014

Piotr WALUK (KMMF)

SYMMETRIES OF DISTRIBUTIONS AFTER KRUGLIKOV

14 maja 2014/May, 14th 2014

Luca VITAGLIANO (UNISA)

L_\infty ALGEBRAS FROM MULTICONTACT GEOMETRY

I define higher versions of contact structures on manifolds as maximally non-integrable distributions. I call them multicontact structures. Cartan distributions on jet spaces provide canonical examples. More generally, I define higher versions of pre-contact structures as distributions on manifolds whose characteristic symmetries span a constant dimensional distribution. Every distribution is almost everywhere, locally, a pre-multicontact structure.

After showing that the standard symplectization of contact manifolds generalizes naturally to a (pre-)multisymplectization of (pre-) multicontact manifolds, I associate a canonical L-infinity algebra to any (pre-)multicontact structure. Such L-infinity algebra is a higher version of the Jacobi brackets on contact manifolds. Since every partial differential equation (PDE) can be geometrically understood as a manifold with a distribution, then there is a (contact invariant) L-infinity algebra attached to any PDE. Finally, I describe in local coordinates the L-infinity algebra associated with the Cartan distribution on jet spaces.

7 maja 2014/May, 7th 2014

Jerzy KIJOWSKI (CFT)

O PEWNEJ METODZIE ,DYSKRETYZACJI' R�WNA� CZ�STKOWYCH POCHODZ�CYCH Z PROBLEM�W WARIACYJNYCH

Jest kilka sposob�w ,,dyskretyzacji'' r�wna� Einsteina u�ywanych do oblicze� w tzw. numerical gravity. Wszystkie te sposoby gwa�c� ,,in flagranti'' struktur� geometryczn� tych r�wna�. Prelegent jest g��boko przekonany, �e trudno�ci z obliczeniami numerycznymi w og�lnej teorii wzgl�dno�ci st�d w�a�nie wynikaj� i proponuje now� metod� jej dyskretyzacji, wynikaj�c� z analizy tej w�a�nie struktury.

30 kwietnia 2014/April, 30th 2014

Krzysztof DRACHAL (PW)

COMORPHISMS OF LIE ALGEBROIDS AND GROUPOIDS

The aim of the talk is to remind the notions of morphisms of vector bundles, modules, Lie algebroids and groupoids and Poisson bundles. Afterwards, corresponding notions of comorphisms (in a sense of Higgins and Mackenzie) are introduced. Comorphisms are used to show some important dualities between selected categories.

23 kwietnia 2014/April, 23rd 2014

Giovanni MORENO (Sl. U. OPAVA)

GEOMETRY OF 3RD ORDER MONGE-AMPERE EQUATIONS AND THEIR CHARACTERISTICS

his talk incorporates three aspects: i) a review of the general theory of characteristics of PDEs with a particular emphasis on its physical ramifications, ii) an introduction to a recent study of 2nd order Monge-Ampere equations (MAEs) with the tools of contact/symplectic geometry, and iii) a presentation of an ongoing investigation of 3rd order MAEs, with special attention to the peculiarities of this nearly unexplored case. These topics were freely inspired, respectively, by arXiv:1311.3477, arXiv:1003.5177, and arXiv:1403.3521. Throughout the talk, there will be a gradual transition from an initial physical perspective on PDEs and their characteristics in general, and MAEs in particular, towards a concluding entirely geometric picture, involving contact manifolds, their prolongations, and special sub-bundles of some Grassmannian-like bundles, improperly called here "Lagrangian". The reason behind this denomination is that they stem from a higher-order analog of the symplectic form, known as "meta-symplectic". Surprisingly enough, the so-obtained framework, in spite of its abstractedness, allows to give an immediate answer to some non-equivalence problems and, more generally, to begin to understand the structure of the "space of all 3rd order MAEs".

Presentation (PDF)

9 kwietnia 2014/April, 9th 2014

Tatiana SHULMAN (U of Copenhagen)

MATHEMATICAL ASPECTS OF ZERO-ERROR INFORMATION THEORY

In quantum information theory, for mathematical description of quantum channels one uses the notion of completely positive maps on matrix spaces. In the first part of the talk we will discuss basic facts about these maps and their connection with quantum channels. In the second part of the talk we will focus on some mathematical problems related with superactivation of zero-error capacities of quantum channels. This is a joint work with M. Shirokov.

2 kwietnia 2014/April, 2nd 2014

Javier de LUCAS ARAUJO (KMMF)

DIRAC-LIE SYSTEMS: THEORY AND APPLICATIONS

A Lie system is a nonautonomous system of first-order ordinary differential equations possessing a superposition rule, namely a mapping allowing us to describe its general solution in terms of a generic finite family of particular solutions and a set of constants. Equivalently, we can characterise Lie systems as systems of first-order ordinary differential equations describing the integral curves of a time-dependent vector field taking values in a finite-dimensional Lie algebra of vector fields: a Vessiot--Guldberg Lie algebra.

We introduce a new class of Lie systems possessing a Vessiot--Guldberg Lie algebra of Hamiltonian vector fields with respect to a Dirac structure: the Dirac--Lie systems. The use of Dirac geometry enable us to develop powerful methods to study the constants of motion, superposition rules, and other properties of these systems. Our results generalise previous methods to investigate integrable systems and certain types of Lie systems. We illustrate our findings with the study of several types of Schwarzian equations and other differential equations of interest.

19 i 26 marca 2014/ March, 19th and 26th 2014

Micha� JӯWIKOWSKI

INTEGRATION OF LIE ALGEBROIDS

12 marca 2014/ March, 12th 2014

Zbigniew JELONEK

DYFEOMORFIZMY ZACHOWUJACE SYMPLEKTYCZNE LUB IZOTROPOWE PODROZMAITOSCI

5 marca 2014/ March, 5th 2014

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

GRADED GEOMETRY: LAGRANGIAN AND HAMILTONIAN MECHANICS

he seminar will be dovoted to higher order mechanical systems, i.e. systems with Lagrangian function defined on T^kM. An example of such system is motion of the end of a javelin. The framework of graded bundles will be used.

19, 26 lutego 2014/ February, 19th and 26th 2014

Janusz GRABOWSKI (IMPAN)

GRADED DIFFERENTIAL GEOMETRY15, 22 stycznia 2014/ January, 15th and 22nd, 2014

Miko�aj ROTKIEWICZ

CA�KOWANIE NA SUPER-ROZMAITO�CIACH


18 grudnia 2013/ December, 18th, 2013

Jose MOURAO (U Lisboa)

QUANTIZATION IN K�HLER AND REAL POLARIZATIONS


11 grudnia 2013/December, 11th, 2013

Katarzyna GRABOWSKA i Pawe� URBA�SKI

WI�ZY W STATYCE I DYNAMICE


4 grudnia 2013/ November, 4th, 2013

Tomasz RYBICKI (AGH)

A LOOK AT THE HAMILTONIAN GROUP OF A SYMPLECTIC MANIFOLD THROUGH ITS QUANTOMORPHISM GROUP

We study the Hamiltonian group of a symplectic manifold, satisfying some mild additional assumptions, by means of the associated quantomorphism group. Recall that, according to Souriau, the quantomorphism group is the strict contactomorphism group of the total space of a prequantization bundle over the manifold in question. Our investigations are concentrated on the problem of estimations (from below) of the Hofer metric on the Hamiltonian group. We establish the unboundedness of the metric and its non-degeneracy using contact geometry instead of hard symplectic methods known from the literature.


27 listopada 2013/ November, 27th, 2013

Jacek JEZIERSKI

GEOMETRIA POWIERZCHNI ZEROWYCH A HORYZONTY EKSTREMALNE


20 listopada 2013/ November, 20th, 2013

Krzysztof DRACHAL (PW)

ON SOME APPLICATIONS OF DIFFERENTIAL SPACES IN A SENSE OF SIKORSKI (cd)

Differential spaces are objects which generalise smooth manifolds. It is interesting that for example so called "spectral spaces" used in the formalism of prof. A. Vinogradov and his Jet Nestruev group are also differential spaces. Spectral spaces have a nice interpretation in classical physics. As far as now differential spaces have been useful in dealing with a boundary of a spacetime in general relativity. They have given nice interpretations of some facts. Therefore it seems reasonable to expect that one can merge algebraic methods of spectral spaces and more geometrical methods of differential spaces and then (maybe) obtain some new intereting results. The research desing that I will describe is in some sense a continuation of papers of prof. M. Heller and prof. W. Sasin published in 1990s.


13 listopada 2013/ November, 13th, 2013

Andrew BRUCE

ON CURVES AND JETS OF CURVES ON SUPERMANIFOLDS (cd)

Abstract: Following classical ideas as much as possible we define the notion of a curve on a supermanifolds and proceed to define the jets of such curves. We make extensive use of Grothendieck's functor of points and seem rather forced to take a categorical approach to supermanifolds. However, this allows us to define geometrically the k-th order tangent bundle of a supermanifold.


6 listopada 2013/ November, 6th, 2013

Tiffany COVOLO (U Luxembourg)

TRACE AND BEREZINIAN OF MATRICES OVER A CLIFFORD ALGEBRA


30 pa�dziernika 2013/ October, 30th, 2013

Micha� JӏWIKOWSKI

O WI�ZACH WAKONOMICZNYCH I NIEHOLONOMICZNYCH


23 pa�dziernika 2013/ October, 23rd , 2013

Adam SAWICKI (CFT)

N-PARTICLE QUANTUM STATISTICS ON GRAPHS


16 pa�dziernika 2013/ October, 16th , 2013

Katarzyna GRABOWSKA

CO� O R�WNANIU HAMILTONA-JACOBIEGO


9 pa�dziernika 2013/ October, 9th , 2013

Andrew BRUCE

ON CURVES AND JETS OF CURVES ON SUPERMANIFOLDS

Abstract: Following classical ideas as much as possible we define the notion of a curve on a supermanifolds and proceed to define the jets of such curves. We make extensive use of Grothendieck's functor of points and seem rather forced to take a categorical approach to supermanifolds. However, this allows us to define geometrically the k-th order tangent bundle of a supermanifold.


2 pa�dziernika 2013/ October, 2nd , 2013

Krzysztof DRACHAL (PW)

ON SOME APPLICATIONS OF DIFFERENTIAL SPACES IN A SENSE OF SIKORSKI

Differential spaces are objects which generalise smooth manifolds. It is interesting that for example so called "spectral spaces" used in the formalism of prof. A. Vinogradov and his Jet Nestruev group are also differential spaces. Spectral spaces have a nice interpretation in classical physics. As far as now differential spaces have been useful in dealing with a boundary of a spacetime in general relativity. They have given nice interpretations of some facts. Therefore it seems reasonable to expect that one can merge algebraic methods of spectral spaces and more geometrical methods of differential spaces and then (maybe) obtain some new intereting results. The research desing that I will describe is in some sense a continuation of papers of prof. M. Heller and prof. W. Sasin published in 1990s.


5 czerwca 2013/ Juner, 5th , 2013

Maria SOROKINA (U Saint Petersburg)

HAMILTONIAN FORMALISM ON MANIFOLDS WITH SINGULARITIES

The configuration spaces of many real mechanical systems appear to be manifolds with singularity. A singularity often indicates that the geometry of motion may change at the point. In such cases we face the conceptual problem describing mechanics even for ideal models: since the configuration space is not a smooth manifold, thus, the fully developed machinery of Hamiltonian mechanics cannot be applied. I will present a way of conquering the aforementioned conceptual problem by considering a certain algebra instead of the configuration space. Configuration space is the real spectrum of the algebra. The structure of this algebra is completely determined by the geometry of the singularity. For a broad class of singularities the desired algebra can be described directly since it is the pullback of two already known algebras which can be easily described. Availability of the algebra enables to use Differential operator theory. The elementary examples of mechanical systems to which this algorithm is applicable, are flat linkages. In the frames of the presented approach a Poisson structure is built on a manifold with a one-dimensional singularity. The same result can be obtained for some other kinds of singularities. At the end of the talk I will present the specific results for the case of a configuration space consisting of two curves on the plane having random order of contact.


29 maja 2013/ May, 29th , 2013

Pawe� URBA�SKI

ZASADY ZACHOWANIA BEZ SYMETRII


22 maja 2013/ May, 22th , 2013

Prof. Jos� F. CARINENA (Zaragoza)

RECENT RESULTS IN THE THEORY OF LIE SYSTEMS AND ITS GENERALIZATIONS

A generalization of the concept of Lie systems (systems of first-order differential equations possessing a superposition rule) will be presented and the theory will be illustrated with several examples. Moreover, other recent results on applications in physics of Lie systems compatible with some geometric structures, as symplectic, presymplectic, or more generally Dirac structures, will also be discussed.


15 maja 2013/ May, 15th , 2013

Wojciech DOMITRZ (IFT)

THE WIGNER CAUSTIC ON SHELL AND SINGULARITIES OF ODD FUNCTIONS


24 kwietnia, 8 maja 2013/ April, 24th and May, 8th , 2013

Miko�aj ROTKIEWICZ i Micha� JӏWIKOWSKI (IFT)

VARIATIONAL CALCULUS AND HIGHER LIE ALGEBROIDS


17 kwietnia 2013/ April, 17th , 2013

Rafa� DEMKOWICZ-DOBRZA�SKI (IFT)

METROLOGIA KWANTOWA, CZYLI CO?

Co geometria kana��w kwantowych mo�e powiedzie� o interferometrach fal grawitacyjnych i zegarach atomowych.


10 kwietnia 2013/ April, 10th , 2013

Piotr SO�TAN

ALGEBRY HOPFA


27 marca 2013/ March, 27th , 2013

Marek KU�

LOKALNA R�WNOWA�NO�� STAN�W KWANTOWYCH


20 marca 2013/ March, 20th , 2013

Gabriel PIETRZKOWSKI

ROZWI�ZANIE EXPLICITE UK�ADU STEROWANIA TYPU sl(2)


6, 13 marca 2013/ March, 6, 13th , 2013

Andrew James BRUCE

ODD JACOBI MANIFOLDS AND JACOBI ALGEBROIDS

In this talk I will present some of the basic ideas of my approach to odd Jacobi manifolds and focus on applications in the theory of Jacobi algebroids and odd contact geometry. The talk will be based on "Odd Jacobi manifolds: general theory and applications to generalised Lie algebroids" Extracta Math. 27(1) (2012), 91-123.


27 lutego 2013/ February, 27th , 2013

Micha� JӏWIKOWSKI

TEORIA D�ET�W w/g EHRESMANNA


20 lutego 2013/ February, 20th , 2013

Miko�aj ROTKIEWICZ

FUNKTORY WEILA W SUPERGEOMETRII


23 stycznia 2013/ January, 23rd , 2013

MIko�aj ROTKIEWICZ

FUNKTORY WEILA W GEOMETRII I SUPERGEOMETRII


16 stycznia 2013/ January, 16th , 2013

Pawe� NUROWSKI

LOCAL CONFORMAL INVARIANTS VIA FEFFERMAN-GRAHAM METRICS


12 grudnia 2012, 9 stycznia 2013/ December, 12th , 2012, and January, 9th , 2013

Piotr FR�CKIEWICZ

KORELACJE KLASYCZNE, KWANTOWE I SUPERKWANTOWE

Podczas wyk�adu om�wi� r�nice pomi�dzy klasycznymi, kwantowymi i superkwantowymi. W tym celu wykorzystam poj�cie nier�wno�ci Bella, w szczeg�lno�ci nier�wno�� CHSH oraz problem opisany w pracy M. L. Almeida, J.-D. Bancal, N. Brunner, A. Acin, N. Gisin, S. Pironio: "Guess your neighbour's input: a multipartite non-local game with no quantum advantage" Phys. Rev. Lett. 104, 230404 (2010).


28 listopada 2012 / November, 28th , 2012

Andriy PANASYUK (UWM)

O KLASYFIKACJI PAR ZGODNYCH NAWIAS�W LIEGO, Z KT�RYCH JEDEN JEST PӣPROSTY


21 listopada 2012 / November, 21st , 2012

Adam BEDNORZ (IFT UW)

NIEINWAZYJNY POMIAR KWANTOWY

Standardowy, rzutowy pomiar kwantowy jest inwazyjny (ingeruje w uk�ad) prowadzi do paradoks�w: efektu Zenona i �amania nier�wno�ci Bella. Pomiar nieinwazyjny jest przeciwie�stwem rzutowego, unika powy�szych paradoks�w, ale prowadzi do zaskakuj�cych nowych, np. �amania symetrii czasu.


14 listopada 2012 / November, 14th , 2012

Elisa GUZMAN (U La Laguna)

REDUCTION FOR PRINCIPAL BUNDLES AND TULCZYJEW'S TRIPLE

Abstract: Here some ideas about reduction for principal bundles are presented. It is known that Classical Field theories of first order can be formulated as Lagrangian submanifolds of premultisymplectic manifolds through a particular Tulczyjew's Triple. In the case, the Classical Field theories is a G-principal bundle a new triple and new Lagrangian submanifolds related with the previous ones are obtained to formulated the Euler-Poincare and the Hamilton-Poincare equations when the Lagrangian and the Hamiltonian density are G-invariant.


7 listopada 2012 / November, 7th , 2012

Micha� JӏWIKOWSKI

GEOMETRIA WI�ZEK NIESKO�CZONYCH D�ET�W

Abstrakt: Podczas wyk�adu om�wi� podstawowe poj�cia i konstrukcje zwi�zane z wi�zk� niesko�czonych d�et�w.


24, 31 pa�dziernika 2012 / October, 24th and 31st , 2012

Micha� JӏWIKOWSKI

GEOMETRIA WI�ZEK D�ET�W

Podczas dw�ch wyk�ad�w przedstawi� wprowadzenie do przestrzeni d�et�w. W szczeg�lno�ci om�wi� poj�cie dystrybucji Cartana i scharakteryzuje jej maksymalne ca�kowe podrozmaito�ci. Ten wynik pos�u�y do dowodu tw. Lie-Backlunda charakteryzuj�cego wszystkie symetrie przestrzeni d�et�w. Opowiem te� o geometrycznym podej�ciu do cz�stkowych r�wna� r�niczkowych i o wi�zkach niesko�czonych d�et�w i formalnej ca�kowalno�ci.


17 pa�dziernika 2012 / October, 17th , 2012

Pawe� NUROWSKI

GEOMETRIA TOCZ�CYCH SI� POWIERZCHNI


3, 10 pa�dziernika 2012 / October, 3rd and 10th , 2012

Micha� JӏWIKOWSKI

WI�ZKI D�ET�W WED�UG VINOGRADOWA


6 czerwca 2012 / June, 6th 2012

Ryszard KERNER (UMC Paris)

SPACETIMES SYMMETRIES FROM Z_3-GRADED QUARK ALGEBRA

We investigate certain Z_3-graded associative algebras with cubic Z_3-invariant constitutive relations. The invariant forms on finite algebras of this type are given in the low dimensional cases with two or three generators. We show how the Lorentz symmetry represented by the SL(2,C) group emerges naturally without any notion of Minkowskian metric, just as the invariance group of the Z_3-graded cubic algebra and its constitutive relations. Its representation is found in terms of Pauli matrices. The relationship of this construction with the operators defining quark states is also considered, and a third-order analogue of the Klein-Gordon equation is introduced. Cubic products of its solutions may provide the basis for the familiar wave functions satisfying Dirac and Klein-Gordon equations. Pdf


30 maja 2012 / May, 30th 2012

Bronis�aw JAKUBCZYK

O REGULARNO�CI ABNORMALNYCH EKSTREMAL MINIMALIZUJACYCH


23 maja 2012 / May, 23rd 2012

Pawe� URBA�SKI

TRANSFORMACJA LEGENDRE'A UK�AD�W NIELAGRAN�OWSKICH


16 maja 2012 / May, 16th 2012

Giovanni MORENO (SU Opava)

INITIAL DATA OF A NONLINEAR PDE AND THEIR NATURAL STRUCTURES


9 maja 2012 / May, 9th 2012

Simon BRAIN (U Luxembourg)

THE DIFFERENTIAL AND TWISTOR GEOMETRY OF SELF-DUAL YANG-MILLS GAUGE FIELDS


25 kwietnia 2012 / April, 25th 2012

Miko�aj ROTKIEWICZ (IM UW)

FORMY WIELOSYMPLEKTYCZNE


4 kwietnia 2012 / April, 4th 2012

�ukasz SKOWRONEK (UJ)

ELEMENTY GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ W TEORII SPL�TANIA KWANTOWEGO

Poka��, jak rozstrzygn��em, z wykorzystaniem twierdzenia Bezout, kwesti� charakteryzacji pewnej rodziny stan�w, wa�nych z punktu widzenia teorii spl�tania kwantowego. S� to stany spl�tane z dodatni� cz�ciow� transpozycj�, o rz�dzie cztery. Okazuje si�, �e wszystkie je mo�na uzyska� poprzez elementarn�, dobrze znan� konstrukcj�, po��czon� z dowoln� lokaln� transformacj� stanu. Postaram si� r�wnie�, w miar� mo�liwo�ci, nakre�li� inne problemy, daj�ce si� traktowa� metodami geometrii algebraicznej, a b�d�ce w kr�gu zainteresowa� os�b zajmuj�cych si� teori� spl�tania kwantowego i pokrewnymi zagadnieniami. W tym wypadku b�dzie chodzi�o o rozwi�zywanie r�wna� wielomianowych.


28 marca 2012 / March, 28th 2012

Maciej B�ASZAK (UAM)

KWANTYZACJA DEFORMACYJNA MECHANIKI HAMILTONOWSKIEJ

W wyk�adzie prezentuj� w systematyczny spos�b alternatywne sformu�owanie mechaniki kwantowej, zwane mechanik� kwantow� na przestrzeni fazowej lub kwantowaniem deformacyjnym. Rozpatrywana klasa deformacji zawiera jako szczeg�lne przypadki wszystkie znane w literaturze deformacje klasycznej algebry obserwabli. Ponadto zdefiniowana jest przestrze� zawieraj�ca dopuszczalne stany kwantowe i posiadaj�ca struktur� algebry Hilberta ze wzgl�du na odpowiednie *-mno�enie. Podczas wyk�adu postaram si� uzasadni� tez�, i� prezentowany formalizm jest bardziej fundamentalny od standardowej aksjomatycznej mechaniki kwantowej. Standardowa mechanika kwantowa pojawia si� w prezentowanym formalizmie jako naturalna reprezentacja mechaniki kwantowej na przestrzeni fazowej. Ta u�yteczna i prosta reprezentacja, istniej�ca przynajmniej dla sformu�owania kanonicznego, wynika z istnienia odpowiedniej klasy transformacji Wignera-Moyal'a spe�niaj�cych wszystkie w�asnosci iloczynu tensorowego odpowiednich przestrzeni Hilberta.


14 i 21 marca 2012 / March, 14th and 21st 2012

Micha� JӏWIKOWSKI

JACOBI FIELDS AND SECOND VARIATIONS

The notions of a Jacobi field and of conjugate points appear naturally while considering second order optimality conditions in variational problems. At the lecture I will study the geometric nature of Jacobi fields and their relation with Euler-Lagrange equations. In particular I will show that existence of conjugate points is equivalent with existence of the null space of the symmetric form defined by the second variation for a wide class of variational problems.


29 lutego i 7 marca 2012 / February, 29th and March, 7th 2012

Janusz GRABOWSKI

GRADED CONTACT STRUCTURES


22 lutego 2012 / February, 22nd 2012

Pawe� URBA�SKI

TRANSFORMACJA LEGENDRE'A W DYNAMICE STRUN


15 lutego 2012 / February, 15th 2012

Alexander VINOGRADOV (University of Salerno)

AN APOLOGY FOR INFINITE JETS

I will explain the fundamental importance of infinite jets for the theory of nonlinear partial differential equations and various applications to mechanics and mathematical physics.


11 i 18 stycznia 2012 / January, 11th and 18th 2012

Wojciech KRY�SKI

HYDRODYNAMIKA WED�UG ARNOLDA


4 stycznia 2012 / January, 4th 2012

Witold RESPONDEK (INSA de Rouen)

MECHANICZNE UK�ADY STEROWANIA I ICH WSPӣZMIENNIKI


21 grudnia 2011 / December, 21st 2011

Witold RESPONDEK (INSA de Rouen)

P�ASKO�� NIEDOOKRE�LONYCH R�WNA� RӯNICZKOWYCH POCHODZ�CYCH OD KANONICZNYCH DYSTRYBUCJI CARTANA


14 grudnia 2011 / December, 14th 2011

Eduardo MARTINEZ (U. of Zaragoza)

MOMENTUM MAPS FOR MECHANICAL SYSTEMS ON LIE ALGEBROIDS AND REDUCTION


7 grudnia 2011 / December, 7th 2011

Marek KU�

DETEKCJA STAN�W QUASIKLASYCZNYCH


30 listopada 2011 / November, 30 th 2011

Janusz GRABOWSKI

TR�JKI TULCZYJEWA W MECHANICE I TEORII POLA


23 listopada 2011 / November, 23 rd 2011

Jacek JEZIERSKI

GEOMETRIA CZASOPRZESTRZENI W OTOCZENIU HORYZONTU CZARNEJ DZIURY


16 listopada 2011 / November, 16 th 2011

Ben WARHURST (UNSW)

SUB-RIEMANNIAN SYMMETRIES ON NILPOTENT LIE GROUPS


9 listopada 2011 / November, 9 th 2011

Pawe� STRZELECKI (MIM UW)

CA�KOWA KRZYWIZNA MENGERA DLA KRZYWYCH, POWIERZCHNI I INNYCH ZBIOR�W: EFEKTY WYG�ADZANIA I BRAKU SAMOPRZECI��

Krzywizna Mengera tr�jki punkt�w to odwrotno�� promienia okr�gu, przechodz�cego przez te punkty, a ca�kowa krzywizna Mengera krzywej prostowalnej to ca�ka z p-tej pot�gi krzywizny Mengera wzgl�dem wszystkich tr�jek punkt�w (ca�kujemy wzgl�dem d�ugo�ci �uku). Okazuje si�, �e dla pewnych warto�ci p sko�czono�� tak zdefiniowanej krzywizny gwarantuje, �e krzywa ma hoelderowsko ci�g�y wektor styczny (co wynika z geometrycznych namiastek nier�wnosci Sobolewa-Morreya) i jest pozbawiona samoprzeci��. Podobne funkcjona�y i wyniki mo�na wskaza� w og�lnym przypadku, dla podrozmaitosci przestrzeni euklidesowej; postaram si� opowiedzie� o tym w spos�b nietechniczny i przyst�pny.


2 listopada 2011 / November, 2 nd 2011

  

Jacek JEZIERSKI 
 
CYK TENSORY W KLASYCZNEJ TEORII POLA

26 pa�dziernika 2011 / October, 26 th 2011

  

Jerzy KIJOWSKI 
 
O GEOMETRYCZNEJ KWANTYZACJI

12, 19 pa�dziernika 2011 / October, 12th and 19th 2011

  

Pawe� URBA�SKI 
 
WI�ZY HAMILTONOWSKIE w/g DIRACA I INNYCH

5 pa�dziernika 2011 / October, 5th 2011

  

Katarzyna GRABOWSKA 
 
CO POCZ�� Z LAGRAN�JANEM DRUGIEGO RZ�DU?

1 czerwca 2011 / June, 1st 2011  

Wies�aw SASIN (PW)  

W�ASNO�CI GEOMETRYCZNE GRUPOIDU TRANSFORMACJI NAD CZASOPRZESTRZENI� 

18, 25 maja 2011 / May, 18th and 25th 2011  

Maciej �UKASIK (KMMF)  

RACHUNEK WARIACYJNY BEZ PARAMETRYZACJI

11 maja 2011 / May, 11th 2011  

Bronis�aw JAKUBCZYK (IM PAN)  

KRZYWIZNY I KONEKSJE W GEOMETRII FINSLERA I INNYCH 


4 maja 2011 / May, 4th 2011  

Jacek JEZIERSKI (KMMF)  

KWAZI-LOKALNA MASA W GRAWITACJI 


20 kwietnia 2011 / April, 20th 2011  

Frank KELLER (IM PAN)  

GRADED GEOMETRY AND POISSON REDUCTION 
 

13 kwietnia 2011 / April, 13th 2011  

Barbara OPOZDA (UJ)  

PEWNE PODROZMAITO�CI MINIMALNE I ICH PRZESTRZENIE MODULI 
 

6 kwietnia 2011 /  April , 30th 2011  

Miko�aj ROTKIEWICZ (IM UW)  

WI�ZKI JEDNORODNE

30 marca 2011 /  March, 30th 2011  

Witold RESPONDEK (INSA de ROUEN)  

INTRODUCTION TO SUB-RIEMANNIAN GEOMETRY

23 marca 2011 /  March, 23rd 2011  

Katarzyna GRABOWSKA  

ALGEBROIDY DIRACA W MECHANICE ANALITYCZNEJ
Pdf

16 marca 2011 /  March, 16th 2011  

Tomasz RYBICKI (AGH)  

 OGRANICZONO�� GRUPY DYFEOMORFIZM�W
Streszczenie: M�wimy, �e grupa jest ograniczona, je�eli dowolna metryka bi-niezmiennicza na niej jest ograniczona.
Nast�pnie, grupa jest jednostajnie doskona�a, je�eli jest ona doskona�a i jej d�ugo�� komutatorowa jest ograniczona.
Celem referatu jest przedstawienie niedawno uzyskanych wynik�w dotycz�cych ograniczono�ci i jednostajnej doskona�o�ci grup dyfeomorfizm�w na rozmaito�ci.
W przeciwie�stwie do klasycznych twierdze� o prostocie i doskona�o�ci grup dyfeomorfizm�w, twierdzenia o ograniczono�ci zale�� od topologii rozmaito�ci.
Wskazujemy te�, �e za pomoc� d�ugo�ci komutatorowej symplektomorfizm�w interpretuje si� pewne niezmienniki topologii symplektycznej. 
 

2, 9 marca 2011 /  March, 2nd, 9th 2011  

Tadeusz MI�OSZ (UWMCS)  

 ZASADA MAKSIMUM PONTRIAGINA

16, 23 lutego 2011 /  February, 16th, 23rd 2011  

Adam DOLIWA (UWM)  

 O GEOMETRII R�WNANIA HIROTY 

 

Abstrakt:R�nicowa wersja r�wnania Kadomtseva-Petviashvili, zaproponowana 30 lat temu przez Ryogo Hirot�, jest jednym z wa�niejszych
r�wna� wsp�czesnej fizyki matematycznej (patrz np. niedawny artyku� przegladowy "T-systems and Y-systems in integrable systems",
Atsuo Kuniba, Tomoki Nakanishi, Junji Suzuki, arXiv:1010.1344). W moim wyk�adzie chcia�bym przedstawi� relatywnie prosta geometryczn�
interpretacj� uk�adu r�wna� Hiroty.
Odwzorowania Desarguesa sieci pierwiastkowych typu A w przestrzenie rzutowe (nad pierscieniem z dzieleniem) scharakteryzowane s� pewnym
prostym warunkiem geometrycznym, prowadz�cym do problemu liniowego dla r�wnania Hiroty. R�wnanie to jest w tej interpretacji zakodowane w
konfiguracji Veblena, a jego wielowymiarowa konsystencja jest r�wnowa�na twierdzeniu Desarguesa. Pierwsza cz�s� wyk�adu chcia�bym zako�czy�
na przedstawieniu zwiazku symetrii konfiguracji Desarguesa z tzw. r�wnaniem pi�ciok�ta oraz na om�wieniu wa�nego przyk�adu kwantyzacji pewnej
naturalnej w tym kontescie struktury Poissona.  W nast�pnym tygodniu chcia�bym skoncentrowa� si� na geometrycznej interpretacji binarnej
transformacji Darboux dla r�wnania Hiroty i om�wi� na tym tle przyk�ad rozwiaza� wielosolitonowych. Na koniec porusz� zwi�zek odwzorowa�
Desarguesa z alternatywnym (lecz r�wnowa�nym) uj�ciem geometrycznym dyskretnych uk�ad�w ca�kowalnych poprzez tzw. sieci czworobok�w p�askich.
Wyk�ady oparte b�da na moich niedawnych artyku�ach (Proc R. Soc. A 466 (2010) 1177, Phys. Lett. A 375 (2011) 1219) oraz na nieopublikowanej
pracy z Sergeyem Sergeevem (University of Canaberra).  

 


12, 19 stycznia 2011 /  January, 12th, 19th 2011  

Jan DEREZI�SKI  

FUNKCJE� TYPU HIPERGEOMETRYCZNEGO I ICH SYMETRIE

Abstrakt: Funkcje typu hipergeometrycznego obejmuj� wi�kszo�� najwa�niejszych funkcji specjalnych (m.in funkcj� Bessela, konfluentn�, hipergeometryczn�
i klasyczne wielomiany ortogonalne). Spe�niaj� one wiele intryguj�cych to�samo�ci. Ich w�asno�ci mo�na zrozumie� i uporz�dkowa� przy u�yciu grup i algebr Liego. 


5 stycznia 2011 /  January, 5th 2011  

Pawe� URBA�SKI 

FORMALIZM SKINNERA-RUSKA W MECHANICE


15 grudnia 2010 /  December, 15th 2010  

Micha� JӏWIKOWSKI (IMPAN) 

ZASADA WARIACYJNA DLA DYNAMIKI HAMILTONOWSKIEJ (Z WI�ZAMI)

 

Opis: Zaproponuj� alternatywn� metod� wyliczania r�wna� Hamiltona dla liniowej struktury Poissona na przestrzeni fazowej.
Trajektorie fazowe otrzymamy jako ekstremale naturalnego dzia�ania na sumie prostej przestrzeni fazowej i konfiguracyjnej.
Proponowane podej�cie daje si� tak�e zastosowa� dla uk�ad�w z wi�zami w przestrzeni konfiguracyjnej. 

 


1, 8 grudnia 2017 /  December, 1st , 8th 2010  

Gabriel PIETRZKOWSKI (IMPAN) 

 

ALGEBRA W MODELU STANDARDOWYM 

 


24 listopada 2010 /  November, 24th2010  

Rafa� SUSZEK (KMMF UW) 

 

STRINGS, GERBES, AND ALL THAT Symmetries and generalized geometry

It has, by now, been rather well understood that the proper language in which to give a lagrangean formulation of the two-dimensional non-linear
 sigma model, regarded as a classical description of the critical bosonic string (and of relevance in the study of certain condensed-matter systems,
 as well as models of statistical physics), is that of the theory of gerbes. These latter are higher-cohomological structures with a differential-geometric
 realisation whose r�le in string theory is analogous to that played by fibre bundles in the modelling of the dynamics of a charged pointlike particle moving
 in an external electromagnetic field. The talk, to be regarded as a fairly general overview of the state of art in this field of mathematical physics in two
 dimensions, aspires to outline some basic aspects of gerbe theory relevant to the classical and quantum description of poly-phase string world-sheets and
 string-theory dualities, laying due emphasis on the higher-categorial structure that underlies the theory of gerbes.  In the second part of the talk,
 in which we take up (and briefly recapitulate beforehand) the subject introduced at the KMMF seminar ``Theory of Duality'' of 18 XI 2010 with view to
 a detailed account of the generalised geometry underlying the groupoidal symmetries of the sigma model, the emergence, in the study of (infinitesimal)
 rigid symmetries of the two-dimensional field theory, of algebro-differential structures akin to the gerbe-twisted Courant algebroid shall be demonstrated
 and the naturality of these structures in the context of the canonical description of the two-dimensional field theory, and - in particular - that of the
 attendant gauge principle, shall be discussed. More specifically, we shall examine the geometry of a family of generalised tangent bundles over
 the configuration bundle of the sigma model in the presence of the full 2-category of bundle gerbes over it, establish its direct relation to the
 Noether (canonical) description of the rigid symmetries of the sigma model, and formulate a universal gauge principle for the two-dimensional field
 theories in hand based on the concept of categorial descent and the notion of a principal bundle with a structural groupoid over the two-dimensional spacetime. 
Pdf

 


17 listopada 2010 /  November, 17th2010  

Pawe� NUROWSKI (IFT UW) 

 

3-WYMIAROWE STRUKTURY CR I R�WNANIA RӯNICZKOWE
ZWYCZAJNE 2-GO RZ�DU
 

10 listopada 2010 /  November, 10th 2010  

Frank KELLER (IM PAN) 

 

DEFORMATION OF COURANT-DORFMAN ALGEBROIDS 

 

We will give two different constructions of a deformation complex for  Courant-Dorfman algebroids in a purely algebraic setting. The relation
between these two complexes will be discussed. Moreover, the Fedosov  construction will be adapted to our setting in order to get a star
product on the deformation complex. 

 


3 listopada 2010 /  November, 3rd 2010  

Juan Carlos MARRERO (La Laguna - Spain) 

 

TIME-DEPENDENT MECHANICS AND LAGRANGIAN SUBMANIFOLDS
OF PRESYMPLECTIC AND POISSON MANIFOLDS
 
A description of time-dependent Mechanics in terms of Lagrangian  submanifolds of presymplectic and Poisson manifolds is presented.
Two new  Tulczyjew triples are discussed. The first one is adapted to the  restricted Hamiltonian formalism and the second one
is adapted to the  extended Hamiltonian formalism.
 

27 pa�dziernika 2010 /  October, 27th 2010  

W�odzimierz M. TULCZYJEW

 

MECHANICS OF INCOHERENT MATTER (DUST, PLASMA) 

20 pa�dziernika 2010 /  October, 20th 2010  

Pawe� URBA�SKI  

TEORIA KALUZY-KLEINA


13 pa�dziernika 2010 /  October, 13th 2010  

Katarzyna GRABOWSKA  

DIRAC STRUCTURES AND GEOMETRY OF NONHOLONOMIC CONSTRAINTS

Pdf


6 pa�dziernika 2010 /  October, 6th 2010  

Janusz GRABOWSKI

 

COURANT BRACKETS AND DIRAC STRUCTURES


26 maja, 2 czerwca 2010 / May, 26th , June, 2nd 2010  

Krzysztof KUREK (IPJ)

 

CZEGO BRAKUJE W MODELU STANDARDOWYM - KONCEPCJE I IDEE

 


5, 12 maja 2010 / May, 5th , 12th 2010  

Javier de LUCAS (IM PAN)

 

LIE SYSTEMS: THEORY, GENERALIZATIONS, AND APPLICATIONS

Lie systems form a special class of differential equations admitting many interesting geometric properties, e.g. their general solution can be expressed by each generic family of particular solutions

in terms of a (nonlinear) superposition rule. The main aim of this talk is to show a modern geometric approach to these systems. Such anapproach has proven to be very successful not only in describing geometric

properties of these systems but also in generalising, in different ways, the Lie system notion.

As a result, many applications of these systems have arisen in Quantum Mechanics, Classical Mechanics, integrability of differential equations,

Control Theory, Financial Mathematics, etc.

Pdf


28 kwietnia 2010 /  April, 28th2010  

David SAUNDERS (U Ostrava)

 

SOME GEOMETRIC ASPECTS OF THE CALCULUS OF VARIATIONS IN SEVERAL INDEPENDENT VARIABLES

 

In this talk I shall describe some recent research on parametric problems in the calculus of variations (of which the minimal surfaces problem is perhaps the most basic example).

I shall also explain the relationship between these problems and the type of problem more usual in physics, where there is a given space of independent variables. Aspects to be covered will include an

interpretation of the first variation formula in terms of cohomology.

Pdf

 


21 kwietnia 2010 /  April, 21st2010  

Pawe� NUROWSKI

 

STRUKTURY PARA-CR I R�WNANIA RӯNICZKOWE


14 kwietnia 2010 /  April, 14th2010  

W�odzimierz M. TULCZYJEW

 

A VARIATIONAL FRAMEWORK FOR ANALYTICAL MECHANICS AND FIELD THEORY


31 marca 2010 /  March, 31st2010  

Miko�aj ROTKIEWICZ (IM UW)

PEWNE KONSTRUKCJE SUPER-ROZMAITO�CI

 

W literaturze spotykamy wiele r�nych koncepcji super-rozmaito�ci. Pomijaj�c szczeg�y, s� dwa kompletnie r�ne podej�cia. Pierwsze, "snopowe", polegaj�ce na zast�pieniu algebry funkcji g�adkich na

tradycyjnej rozmaito�ci $Z/2Z$-gradowan� algebr� przez do��czenie element�w antykomutuj�cych. Drugie polega na zdefiniowaniu super-rozmaito�ci jako zbioru z pewn� dodatkow� struktur�

(atlasem), bardzo podobnie jak w tradycyjnej geometrii. Okazuje si�, �e obie koncepcje mog� by� w du�ej mierze stosowane zamiennie (rezultat z "Two approaches to supermanifolds", M.

Batchelor), a nieco dok�adniej kategorie gradowanych rozmaito�ci (wprowadzonych przez B.Kostanta) i DeWitta $H^infty$ super-rozmaito�ci s� r�wnowa�ne.

 

Na seminarium om�wi� powy�szy wynik oraz podam kilka kanonicznych przyk�ad�w super-rozmaito�ci.


24 marca 2010 /  March, 24th2010  

W�odzimierz JELONEK (PK)

 

POLA KILLINGA ZE SPECJALNYM POTENCJA�EM KAEHLERA-RICCIEGO W GEOMETRII KAEHLEROWSKIEJ I ICH ZASTOSOWANIA

Podajemy klasyfikacje zwartych, jednosp�jnych rozmaito�ci kaehlerowskich (M,g,J) z quasi-sta�� homolorficzn� krzywizn� sekcyjn� przy za�o�eniu dim(M)>4.

S� to rozmaito�ci, kt�rych holomorficzna krzywizna sekcyjna R(X,JX,JX,X), gdzie X jest jednostkowym wektorem stycznym do M,zale�y tylko od punktu x i d�ugo�ci rzutu ortogonalnego wektora X na

ustalon�, zespolon� liniow� wi�zka D zawart� w TM. Pokazujemy, ze je�li D nie jest trywialna, to M jest holomorficzna wiazk�nad przestrzeni� rzutow� CP^n z w��knem CP^1.

Wi�zka D okazuje si� ca�kowaln� dystrybucj� styczn� do w��kien CP^1 wi�zki.

Metoda dowodu polega na wykazaniu istnienia na M pola Killinga ze specjalnym potencja�em Kaehlera-Ricciego, a nast�pnie na skorzystaniu z twierdzeniaDerdzinskiego-Mashlera, klasyfikuj�cego zwarte rozmaito�ci kaehlerowskie

dopuszczaj�ce pola Killinga ze specjalnym potencja�em Kaehlera-Ricciego, i pokazaniu, ze jedynymi takimi rozmaito�ciami z quasi-sta�� krzywizn�holomorficzn� s� wi�zki nad przestrzenia rzutowa CP^n z w��knem CP^1,

kt�re s� projektywizacj� pot�gi wi�zki tautologicznej nad CP^n. Podajemy rownie� zastosowania p�l Killinga ze specjalnym potencja�emKaehlera-Ricciego przy cz�ciowej klasyfikacji zwartych, hermitowskich

rozmaito�ci Graya.

 


17 marca 2010 /  March, 17th2010  

Adam SAWICKI (CFT PAN)

 

CZY MO�NA �US�YSZEƔ KSZTA�T GRAFU KWANTOWEGO?

W 1966 roku Marc Kac zada� s�ynne pytanie � Can one hear the shape of a drum?�. Od tego czasu czyniono pr�by zar�wno rekonstrukcji kszta�tu na podstawie widma jak i szukano metody konstrukcji obiekt�w izospektralnych. W ko�cu lat 90 Smilansky przeformu�owa� pytanie Kaca w kontek�cie tzw. graf�w kwantowych. W czasie seminarium zaprezentuje metod� konstrukcji izospektralnych graf�w kwantowych opart� na teorii reprezentacji grup oraz przedstawi� kilka prostych przyk�ad�w jej zastosowania.


10 marca 2010 /  March, 10th2010  

Marcin MARCINIAK (UG)

 

ODWZOROWANIA DODATNIE NA ALGEBRACH MACIERZOWYCH
 

Celem wyk�adu jest om�wienie kilku problem�w dotycz�cych klasyfikacji odwzorowa� dodatnich. W pierwszej kolejno�ci poka�emy, �e owa klasyfikacja mo�e by� zredukowana do opisu punkt�weksponowanych sto�ka odwzorowa� dodatnich, nast�pnie opiszemy klas� znanych punkt�w eksponowanych. Ponadto om�wimy w�asno�cidodatnich odwzorowa� ekstremalnych zwi�zane z zachowaniem rz�du. Na koniec sformu�ujemy cz�ciowe rozwi�zania problem�w Robertsona i Osaki dotycz�cych szczeg�lnych w�asno�ci dodatnich odwzorowa� ekstremalnych.


3 marca 2010 /  March, 3rd2010  

Andrzej DRAGAN (IFT UW)

 

WYZNANIEWIARYWTEORI�KWANTOW�WRAZZMATERIA�EMDOWODOWYM


17, 24 lutego 2010 /  February17th , 24th2010  

Andrzej OKO��W (IFT UW)

 

TEORIEYANGA-MILLSA
 

Teorie Yanga-Millsa odgrywaj� znacz�c� rol� we wsp�czesnej fizyce b�d�c podstaw� Modelu Standardowego cz�stek elementarnych. Z punktuwidzenia geometrii s� one zwi�zane z wi�zkami g��wnymi: przestrze�

konfiguracyjna tych teorii jest przestrzeni� koneksji na wi�zce g��wnej. Wtrakcie referatu zostanie przedstawiona konstrukcja tzw. dzia�ania czylifunkcjona�u na przestrzeni koneksji okre�laj�cego dynamik� teorii,

nast�pnie z dzia�ania zostan� wyprowadzone r�wnania Yanga-Millsa. Jakoprzyk�ad zastosowania tych teorii zostanie zaprezentowany tzw. mechanizmHiggsa na przyk�adzie modelu oddzia�ywa� elektros�abych.


20stycznia 2010 /  January20th 2010  

Pawe� WALCZAK(U�)

 

POTOKIGEOMETRIIZEWNETRZNEJNASFOLIOWANYCHROZMAITOSCIACHRIEMANNOWSKICH


6, 13 stycznia 2010 /  January 6th, 13th 2010  

Witold RESPONDEK (INSA de ROUEN)

DYSTRYBUCJECARTANADLA KRZYWYCH I POWIERZCHNI: CHARAKTERYZACJA, GEOMETRIA I P�ASKO��


9 grudnia 2009 /  December 9th 2009  

Alexei KOTOV (University of Luxembourg)

 

A BRIEF INTRODUCTION TO SIGMA-MODELS

A short introduction to nonlinear sigma-models will be given. The theory will be illustrated by some important examples which

include the Poisson sigma model and its generalizations as a part of the AKSZ (Aleksandrov-Kontsevich-Schwarz-Zaboronsky) approach.


9 grudnia 2009 /  December 9th 2009  

Wojciech KRY�SKI (IM PAN)

TKANINYKRONECKERAIR�WNANIARӯNICZKOWE


2 grudnia 2009 /  December 2nd 2009  

PiotrMORMUL (IM UW)

 

GOURSAT MONSTER I JEGO WACHLARZOSOBLIWYCH KRZYWYCH LEGENDROWSKICH


25 listopada 2009 /  November 25th 2009  

Pawe� URBA�SKI

REDUKCJAROUTHA GEOMETRYCZNIE


18 listopada 2009 /  November 18th 2009  

Bronis�awJAKUBCZYK (IM PAN)

KRZYWIZNYP�LWEKTOROWYCHNAROZMAITO�CIZDYSTRYBUCJ�


4 listopada 2009 /  November 4th 2009  

MarekKU�(CFT)
 
KORELACJEKWANTOWECZ�STEKIDENTYCZNYCH

28 pa�dziernika 2009 /  October 28th 2009  

Halina FRANKOWSKA (CNRS and Universite Pierre et Marie Curie)
 
OPTIMALCONTROLUNDERSTATE CONSTRAINTS

 

This talk is devoted to the Bolza optimal control problem under state constraints. We shall discuss necessary optimality conditions and provide

some geometric conditions guaranteeing their normality. We also show how they can be applied to investigate regularity of optimal

trajectories and of adjoint variables, as well as existence of optimal solutions to problems with Lagrangians not satisfying the Tonelli growth

condition.

 


21 pa�dziernika 2009 /  October 21st 2009  

Mark GOTAY (PIMS, Vancouver)
 

STRESS-ENERGY-MOMENTUMTENSORSANDTHEBELINFANTE-ROSENFELDFORMULA


7 pa�dziernika 2009 /  October 7th 2009  

Katarzyna GRABOWSKA (KMMF)

O PEWNYM MODELU GEOMETRYCZNYM KLASYCZNEJ TEORII POLA

 


20,27 maja 2009 /  May 20th, 27th 2009  

Maciej  �UKASIK (KMMF)

RACHUNEKWARIACYJNYNIEZALE�NY OD PARAMETRYZACJI

6, 13 maja 2009 /  May 6th , 13th 2009  

Micha�  JO�WIKOWSKI (IM PAN)

O UOG�LNIENIU ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA
Uk�ady sterowania na algebroidach Liego pojawiaj� si� w naturalny spos�b wwyniku redukcji klasycznych uk�ad�w sterowania przez grup� symetrii. Na wyk�adzie poka�� jak sformu�owa� Zasad� Maksimum Pontriagina � podstawowe twierdzenie teorii optymalnego sterowania - dla takich uk�ad�w. Okazuje si�, �e za ZMP odpowiada nieco og�lniejsza struktura geometryczna � algebroidu prawie-Liego. Kluczowe okazuje si� zrozumienie uog�lnionego poj�cia homotopii krzywych. Wsp�autorem omawianych wynik�w jest prof. Janusz Grabowski.

29 kwietnia 2009 / April, 29th 2009   

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

KIEDY UK�AD STEROWANIA JEST MECHANICZNY? cz. II

22 kwietnia 2009 / April, 22nd 2009   

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

KIEDY UK�AD STEROWANIA JEST MECHANICZNY? cz. I

1 kwietnia 2009 / April, 1st 2009   

Andriy PANASYUK

CZʌCIOWEOPERATORYNIJENHUISA

25 marca 2009 / March, 25th 2009   

Gerd RUDOLPH (University Leipzig)
GAUGE THEORIES AND SINGULAR REDUCTION
I will give an elementary introduction into symplectic reduction ofHamiltonian systems endowed with Hamiltonian Lie group actions. As an application, I will formulategauge theory (on a finite lattice) as a Hamiltonian system with symmetry and discuss its reduction.

18 marca 2009 / March, 18th 2009   

Aleksy TRALLE (UWM)

O TOPOLOGII GRUPY HAMILTONOWSKICH SYMPLEKTOMORFIZM�W PRZESTRZENI JEDNORODNYCH

11 marca 2009 / March, 11th 2009   

Wojciech KRY�SKI (IM PAN)

R�WNOWA�NO��DYSTRYBUCJIKORZ�DU2

Z MAKSYMALNYM INDEKSEM KRONECKERA

4 marca 2009 / March, 4th 2009   

Ben WARHURST (IM PAN)

 SUB-RIEMANNIAN VS EUCLIDEAN DIMENSION COMPARISON AND CARTAN GEOMETRY ON CARNOT GROUPS

A Carnot group G is naturally equipped with equivalent Euclidean and subriemannian metrics. Gromov has asked the following question for submanifolds of G: Determine all possible pairs (A,B)
of real numbers such that there exists a submanifold Mof G with Euclidean Hausdorffdimension A and sub-Riemannian Hausdorff dimension B.To answer this question in general is difficult
because the structure of the underlying Lie algebra is significant. If we consider Gromov's questions for subsets of G, then a complete answer can be formulated. The solution uses elements 
of sub-Riemannian fractal geometry associated to horizontal self-similar iterated function systems on Carnot groups. An interesting bi-product of this work is a relatively simple method 
for calculating dimensions of nonlinear iterated function systems. This is the result of joint work with Zoltan Balogh (Bern) and Jeremy Tyson (Illinois).

18 i 25 lutego 2009 / February, 18th and 25th 2009   

Miko�aj ROTKIEWICZ (IM UW)

 STRUKTURY PODW�JNE W GEOMETRII WARTO�CI AFINICZNYCH

 

21 stycznia 2009 / January, 21st 2009   

Piotr WOJDY��O (IM PAN)

REPREZENTACJE W P�ASZCZY�NIE CZAS-CZ�STOTLIWO��,

ICH ZASTOSOWANIA DO  PRZETWARZANIA SYGNA��W


14 stycznia 2009 / January, 14th 2009   

Andrzej KOSSAKOWSKI  (UMK)

O  STRUKTURZE  GENERATOR�W  NIEMARKOWSKICH R�WNA�  EWOLUCJI


7 stycznia 2009 / January, 7th 2009   

Maciej  DUNAJSKI  (Cambridge)

PROJECTIVE STRUCTURES, TWISTOR THEORY AND ODEs


10 grudnia 2008 /  December, 10th 2008   

Gabriel PIETRZKOWSKI  (IM PAN}

KWANTOWA TELEPORTACJA


3 grudnia 2008 /  December, 3rd 2008   

Marcin  BOBIE�SKI  (IM UW)

POLA  YANGA-MILLSA  I  R�WNANIA  YANGA-MILLSA


26  listopada 2008 /  November, 26th 2008   

Gabriel PIETRZKOWSKI  (IM PAN)

CA�KOWA REPREZENTACJA  STAN�W SEPAROWALNYCH

Kwantowym stanem separowalnym na iloczynie tensorowym przestrzeni Hilberta $H=K\otimes L$, nazywa si� dodatni operator Hermitowski o �ladzie jednostkowym, kt�ry mo�na przedstawi� jako dodatni� kombinacj� rzut�w na  wektory proste w H (tj. wektory postaci $v \otimes w \in H$). Celem wyst�pienia jest pokazanie formu�y ca�kowej na stany separowalne i przeanalizowanie jej w�asno�ci.


19  listopada 2008 /  November, 19th 2008   

Javier de LUCAS ARAUJO  (IM PAN)

SUPERPOSITION PRINCIPLES

Abstract: We say that a system of first-order differential equations admits a superposition principle if its general solution can be written somehow in terms of a finite set of particular solutions and a set of constants. Differential equations admitting this property were characterized by S. Lie. Nevertheless, this characterization has some practical problems. In this talk,  we investigate superposition principles from the point of view of the modern differential geometry and we analyze some of the practical problems of Lie's characterization.


12 listopada 2008 /  November, 12th 2008   

Maciej P. WOJTKOWSKI  (UWM)

GEOMETRIA FILTR�W KALMANA


5 listopada 2008 /  November, 5th 2008   

David MARTIN de DIEGO  (CSIC, Madrid)

DISCRETE MECHANICS: FROM DIFFERENTIAL GEOMETRY TO NUMERICAL INTEGRATION


29 pa�dziernika 2008 /  October, 29th 2008   

Pawe� URBA�SKI  (KMMF UW)

O R�WNANIU HAMILTONA-JACOBIEGO I METODZIE JACOBIEGO


22 pa�dziernika 2008 /  October, 22nd 2008   

Alexei KOTOV  (U. of Luxembourg)

CHARACTERISTIC CLASSES ASSOCIATED WITH Q-BUNDLES

We generalize the Chern-Weil formalism to the case of a Q-bundle, that is, a fiber bundle in the category of Q-manifolds (graded super manifolds supplied with a holomological vector field of degree 1).


15 pa�dziernika 2008 /  October, 15th 2008   

Jacek  JEZIERSKI  (KMMF UW)

O  ISTNIENIU  METRYK  KUNDTA  I  ZDEGENEROWANYCH  HORYZONT�W  KILLINGA


8 pa�dziernika 2008 /  October, 8th 2008   

Katarzyna  GRABOWSKA  (KMMF UW)

NOWY  SCHEMAT  GEOMETRYCZNY  DLA  RACHUNKU  WARIACYJNEGO  Z  WI�ZAMI


 


 

More about the seminar.

Dane z lat poprzednich mo�na obejrze� tutaj

Please send your comments to urbanski@fuw.edu.pl.