Materiały XXXV Zjazdu Fizyków Polskich

Białystok, 20 - 23 września 1999

(Przy przeglądarkach z dostępem do czcionek "Symbol" (np. w środowisku Windows)
warto wykorzystać odsyłacz Windows w prawym górnym rogu niektórych artykułów)


Materiały oznaczone * zostały opublikowane w pierwszym zeszycie dodatkowym Postępów Fizyki 50 (1999), pozostałe - w drugim zeszycie dodatkowym Postępów Fizyki 51 (2000) oraz w zeszycie Postępów Fizyki 51, (5) (2000). Wersja wzbogacona o nagrania wideo jest na stronie WWW zjazdu. Całość została też wydana na płycie kompaktowej (CD) dołączonej do drugiego zeszytu dodatkowego.

Informacje dodatkowe:

Polskie Towarzystwo Fizyczne, Oddział w Białymstoku


PONIEDZIAŁEK 20 IX

A. Maziewski - Słowo wstępne

Sesja plenarna P1
* P. Haensel - Jądra atomowe we wnętrzu gwiazd neutronowych
* M. Demiański - Granice Wszechświata
J. Królikowski - Akceleratory i kosmos w fizyce cząstek elementarnych
B. Lesyng - Fizyka i komputery u progu XXI wieku
L. Wöste - Zastosowania femtosekundowej spektroskopii laserowej: od klastrów do chmur

Sesja S1A: Fizyka i kosmos
A. Udalski - Organizacja i wyniki poszukiwań ciemnej materii z wykorzystaniem polskiego teleskopu w Chile
A. Woszczyk - Wszechświat w dobie teleskopu kosmicznego
K. Ziołkowski - Projekty kosmicznych misji marsjańskich

Sesja S1B: Fizyka stosowana
* K. Wierzbanowski, A. Baczmański, J. Tarasiuk - Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym
* A. Rogalski - Nowe trendy w rozwoju detektorów promieniowania elektromagnetycznego
* E. Leja, T. Pisarkiewicz - Od fizyki cienkich warstw do technologii przemysłowej
* J. Klamut, T. Palewski - Możliwości badań w silnych polach magnetycznych
* M. Kuś - Komputery kwantowe
A. Oleś - Uwagi na temat fizyki stosowanej

WTOREK 21 IX

Sesja plenarna P2
A. Dziewoński - Rewolucja w naukach o Ziemi
* T. Czosnyka - Dzień dzisiejszy i plany badań warszawskiego cyklotronu ciężkich jonów
* D. Kiełczewska - Na tropie masy neutrin
* S. Taczanowski - Transmutacje, układy podkrytyczne i energia (streszczenie)
S. Taczanowski - Transmutacje, układy podkrytyczne i energia (pełny tekst)
* J. Turnau - O popularyzacji fizyki w szerokim rozumieniu

Sesja S2A: Fizyka związana z Ziemią
* A. Guterch, M. Grad - Sejsmiczny eksperyment POLONAISE '97
* M. Lewandowski - Geomagnetyzm i jego znaczenie dla rekonstrukcji globalnych procesów geodynamicznych (ruchy kontynentów, ewolucja Ziemi)
* R. Teisseyre, Z. Czechowski - Procesy fizyczne w ogniskach trzęsień ziemi
A. Guterch - Fizyka związana z Ziemią

Sesja S2A': Optyka
* S. Chudzyński, A. Czyżewski, W. Skubiszak, T. Stacewicz, K. Stelmaszczyk, A. Szymański, K. Ernst - Lidar w badaniach atmosfery

Sesja S2B: Promieniotwórcze skażenie środowiska i energetyka jądrowa
S. Taczanowski - Przyszłościowe koncepcje energetyki jądrowej
Z. Pietrzak-Flis - Skażenia promieniotwórcze środowiska i człowieka w Polsce
Z. Mnich, F. Rogowski, M. Zalewski - Ocena medycznych skutków skażeń promieniotwórczych
* A. Hrynkiewicz - Źródła promieniowania jonizującego w środowisku
A. Hrynkiewicz - Wprowadzenie do dyskusji okrągłego stołu na temat "Czy Polska potrzebuje energetyki jądrowej?"

ŚRODA 22 IX

Sesja plenarna P3
* J. M. Baranowski - Lasery niebieskie
Cz. Radzewicz - Femtosekundowe impulsy światła w badaniach przyrody
* M. Brewczyk, K. Rzążewski - Kondensat Bosego-Einsteina - nowy stan materii
J. Friedman - Nowe horyzonty fizyki cząstek

CZWARTEK 23 IX

Sesja plenarna P4
A. K. Wróblewski - Fizyka w Polsce wczoraj, dziś i jutro
A. W. Wolfendale - Pochodzenie promieni kosmicznych
* J. Kossut - Rola wymiaru układu fizycznego na przykładzie półprzewodników
* J. Korecki - Niskowymiarowe magnetyki
* J. A. Hołyst - Metody fizyki w ekonomii i socjologii

Sesja S4A: Nauczanie fizyki
* H. Szydłowski - Wykorzystanie komputera w kształceniu fizyków: stan obecny i perspektywy
* J. Gajewski - IdS - Program ,,Internet dla Szkół"
* D. Bauman - Nauczanie fizyki w wyższych szkołach technicznych
* W. Błasiak - Zadania, szanse i ograniczenia dydaktyki fizyki w świetle reformy systemu edukacji
* J. Ginter - Ruchome ilustracje do ,,Fizyki fal"
* Z. Gołąb-Meyer - Czy zagraża nam rewolucja w nauczaniu fizyki?
* E. Kapuścik - Czego łatwiej się nauczyć: fizyki czy gry w szachy?
* J. Warczewski - Dydaktyka fizyki jako dyscyplina naukowa
R. Kutner, A. Galant - Symulacje numeryczne w nauczaniu fizyki ogólnej - laboratorium numeryczne w szkole
J, Warczewski - O niektórych głównych nurtach dydaktyki fizyki w Polsce

Sesja S4B: Fizyka i medycyna
* G. Kontrym-Sznajd - Kwanty anihilacji elektron-pozyton w diagnostyce medycznej i badaniu struktury elektronowej
* T. Dohnalik - Tomografia NMR z użyciem gazów szlachetnych spolaryzowanych optycznie
* S. Drożdż, J. Kwapień - Efekty synchronizacji w funkcjonowaniu mózgu
* A. Graczyk, M. Kwaśny, Z. Mierczyk - Zastosowania laserów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych
O. Chomicki - Struktura i działalność międzynarodowych organizacji fizyki i inżynierii medycznej
G. Pawlicki - Fizyka medyczna - fizyka w praktyce medycznej
A. Kostrzewska - Podsumowanie sesji S4B

Sesja S4C: Fizyka matematyczna
A. Strasburger - Podsumowanie sesji poświęconej fizyce matematycznej
M. Błaszak - Teoria separowalności układów bihamiltonowskich
J. L. Cieśliński, Transformacja Darboux-Bäcklunda i algebry Clifforda
P. Podleś - Kwantowe przestrzenie Minkowskiego
P. Klimczewski, A. Sym - Co starego w solitonach?

WYSTAWY I WYKŁADY POPULARNONAUKOWE

M. Piętka - Popularyzacja nauki podczas XXXV Zjazdu Fizyków Polskich
G. Karwasz - Fizyka i zabawki - obrazki z wystawy
S. A. Różański - World Wide Web na lekcjach fizyki
J. Turło - Czy radon w naszych domach stanowi zagrożenie?
W. Dobrogowski, J. Świekło - Współczesne sterowanie eksperymentem fizycznym na podstawie wykorzystania programu Labview


WWW: ZA